Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka podejmuje problem mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce. W artykule szczegółowo omawia ewolucję prawodawstwa polskiego, regulującego kwestie mniejszości, w aspekcie przemian ustrojowych, które nastąpiły po roku 1989. Podkreśla ona, że obecnie relacje między grupą dominującą a zamieszkującymi ten sam obszar mniejszościami wpływa pośrednio na poczucie bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców danego kraju, ale także całego kontynentu europejskiego. Uporządkowanie przepisów prawnych rozwiązujących kwestie ich wzajemnej koegzystencji w ramach jednego organizmu państwowego jest zatem niezwykle istotne, gdyż służy niwelowaniu ewentualnych sporów.

Słowa kluczowe

mniejszości narodowe mniejszości etniczne przemiany ustrojowe prawodawstwo

Szczegóły artykułu