Treść głównego artykułu

Abstrakt

Kryzys migracyjny w Europie uwidocznił kwestie obecności cudzoziemców w Polsce, ich pobytu, adaptacji, ale również zwiększył obawy związane z bezpieczeństwem. Polska staje się coraz bardziej popularnym krajem wśród imigrantów z państw trzecich. Sytuację migracyjna w Polsce kształtuje zwiększony napływ obywateli Ukrainy. W latach 2009–2015 o udzielenie ochrony międzynarodowej starało się ponad 61 tys. cudzoziemców, z czego większości to obywatele Rosji. Na polskim rynku pracy najliczniejszą grupę wśród obywateli spoza Unii Europejskiej stanowią migranci z Ukrainy.

Słowa kluczowe

cudzoziemcy migracja uchodźcy bezpieczeństwo

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biuletyn Migracyjny (2016). Rekordowa liczba cudzoziemców na polskim rynku pracy, Biuletyn Migracyjny, nr 54.
 2. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (2013). Raport: Niewidzialni Bezpaństwowcy w Polsce. Kraków.
 3. Dzięcioł, T. (2016). System opieki na cudzoziemcami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową w Polsce - doświadczenia Urzędu ds. Cudzoziemców, Wydział Realizacji Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej Urząd do Spraw Cudzoziemców, prezentacja.
 4. Foryś, A., Kosowicz, A., Fagasiński, M. (2008). Ochrona cudzoziemców w Polsce- między teorią i praktyką. Pobrano 09.09. 2016 r., z: http://www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/en/polsce5_2008_pol.pdf.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2012). Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 6. Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 28 lipca 1951 r. Genewa.
 7. Konwencja o statusie bezpaństwowców przyjęta dnia 28 sierpnia 1954 r. przez Konferencję Pełnomocników zwołaną na mocy rezolucji Rady Ekonomiczno-Społecznej nr 526 A (XVII) z dnia 26 kwietnia 1954 r.
 8. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016). Pobrano 20.09.2016 r. z: http://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow.
 9. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016). Pobrano 21.09.2016 r., z:http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polscstatystyki
 10. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (2016). Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców. Pobrano 20.09.2016 r. z: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20pracujacy%20w%20polsce/Informaja%20nt%20zatrudniania%20cudzoziemcow%20w%20Polsce.pdf.
 11. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016). Pobrano 25.09.2016 r., z:https://www.msz.gov.pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/zasady.
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 2015.588).
 13. Sprawozdanie z działalności Urzędu ds. Cudzoziemców w zakresie zadań Departamentu Legalizacji Pobytu (2016). Warszawa: Urząd ds. Cudzoziemców.
 14. UNHCR Polska (2016). Pobrano 22.09.2016 r., z: http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/komupomagamy/bezpanstwowcy.html.
 15. UNHCR The UN Refugee Agency, (2016). Pobrano 16.09.2016 r., z: http://www.unhcrcentraleurope.org/pl/wiadomosci/2015/uchodzcy-czy-migranci-te-slowa-sa-wazne-wiec-jak-ich-uzywac.html.
 16. Urząd ds. Cudzoziemców (2015). Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009–2015. Pobrano 20.09.2016 r., z: udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/ refugee-report.pdf.
 17. Urząd ds. Cudzoziemców (2015). Pobrano 16.09.2016 r., z : http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informator-część-2.pdf
 18. Urząd ds. Cudzoziemców (2015). Pobrano 19.09.2016 r., z :http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/Więcej-wiedzy-mniej-strachu-Uchodźcy-w-Polsce-small.pdf.
 19. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2015 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy. Warszawa: Urząd ds. Cudzoziemców.
 20. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Informator Departamentu Pomocy Socjalnej, Warszawa.
 21. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 10.09.2016 r., z: http://www.usdc.gov.pl.
 22. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 16.09.2016 r., z: http://udsc.gov.pl/urzad/projekty-i-progra¬my/projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-sppw/budowa-filtra-epidemiologicznego-na-trenie-obiektu-udsc-w-bialej-podlaskiej-kik02.
 23. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 19.09.2016 r., z: http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/Migracje-s%C5%82ownik.pdf.
 24. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 20.09.2016 r., z : http://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/system-pomocy-/socjalnej/rodzajeprzyznawanejpomocy.
 25. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 20.09.2016 r., z: http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/wazne-dokumenty-zestawienie.
 26. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 21.09.2016 r., z: http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/wazne-dokumenty-zestawienie.
 27. Urząd ds. Cudzoziemców (2016). Pobrano 22.09.2016 r., z: http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/aktualizacja-strony-czerwiec.pdf.
 28. Urząd ds. Uchodźców, (2016). Informacja Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2015 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy. Warszawa: Urząd ds. Uchodźców.
 29. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650).
 30. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016.1836 z późn.zm).
 31. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2014.1525).