Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wybrane tendencje, jakie w ostatnich latach można obserwować w pojmowaniu istoty bezpieczeństwa, które – jako kategoria poznawcza – cechuje się dużą złożonością. Jego fenomen stwarza szerokie możliwości badawcze, skłaniając do poszukiwań wykraczających poza utarte schematy. Właśnie dlatego stanowi tak wielką fascynację dla badaczy z różnych dziedzin naukowego poznania. Jednocześnie rozległość owego pola badań uniemożliwia sformułowanie defi nitywnych. Złożoność defi nicyjna wymaga więc, by w badaniach nad problematyką bezpieczeństwa stosować podejście systemowe. Wskazane jest także łączenie różnych podejść teoretycznych, gdyż w ich analizach dostrzegamy splot różnorodnych poglądów. Zwrócić jednak należy uwagę na konieczność ich usystematyzowania, gdyż nie tworzą one wciąż spójnego paradygmatu naukowego.

Szczegóły artykułu