Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w RFN. Podstawowym determinantem organizacji zarządzania kryzysowego w Niemczech jest federalna struktura państwa, w ramach której reagowanie w sytuacjach kryzysowych dokonuje się na dwóch poziomach: krajów związkowych oraz federacji. Holistyczne podejście do współczesnego rozumienia pojęcia bezpieczeństwa, proces integracji europejskiej oraz członkostwo RFN w organizacjach międzynarodowych wpływają na internacjonalizację niemieckiego systemu, umożliwiając Niemcom aktywny udział w kształtowaniu europejskiej agendy zarządzania i reagowania na kryzysy.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wyligała, H. (2019). Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 133–154. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.9