Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono doświadczenia i wnioski wynikające z zaangażowania sił zbrojnych tworzonych pod auspicjami ONZ w rozmaitego rodzaju działania, począwszy od operacji w Kongo na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Uwaga autora koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu konfrontacji między siłami międzynarodowymi a nieregularnymi siłami miejscowymi. Podejmuje on również zagadnienie politycznych uwarunkowań kreowania mandatu sił międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie podejmowania przez nie działań przy użyciu siły. Za przykład skutecznego posłużenia się przez ONZ siłą militarną, co było przede wszystkim następstwem adekwatności mandatu do warunków miejscowych autor uznaje stłumienie rebelii Katangi i te unifi kację tej prowincji z Demokratyczną Republiką Konga. Z kolei misja ONZ w Somalii, rozpoczęta w 1992 roku, potraktowana została jako przykład operacji przeprowadzonej nieudolnie i niekonsekwentni, co finalnie doprowadziło do jej całkowitej klęski.

Słowa kluczowe

siły zbrojne ONZ Kongo Somalia rebelia

Szczegóły artykułu