Treść głównego artykułu

Abstrakt

Omówiono istotę koncepcji "bezpieczeństwa regionu". Uzasadnia ona rolę i znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego w procesach rozwoju regionalnego. Dokonano oceny bezpieczeństwa kraju i ujawniono regiony, które znajdują się w stanie zagrożenia. Zaproponowano mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo regionów w kraju.

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Сенчагова В. К. (под ред.). (2005). Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник. М.: Дело.
  2. Косевцов В.О., Зінько І.Ф. (1996). Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. К.: НІСД.
  3. Ковальська Л.Л. (2013). Роль та значення економічної безпеки в процесах забезпечення конкурентоспроможності регіону. Економічний форум, 4, 63–68.
  4. Постановление Верховной Рады Украины «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» http://zakon5. rada.gov.ua.
  5. Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» http://zakon0.rada.gov.ua.
  6. Kovalska L., Savosh L. (2013). Economic security in the system providing competitiveness of the region. Rocznik Bezpieczenstwa Międzynarodowego (7), 125–135.