Treść głównego artykułu

Abstrakt

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału badawczego ukazano założenia rządowych programów z lat 1990–2014 w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski. Skoncentrowano się na różnicach i podobieństwach założeń polityki energetycznej dotyczącej gazu poszczególnych Rad Ministrów RP. Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie były założenia rządu w zakresie polityki energetycznej państwa w obszarze dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski? oraz Jakie są efekty polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski po 1989 roku, biorąc pod uwagę gaz ziemny? Przeanalizowano w związku z tym koncepcje dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski oraz ukazano przyczyny trudności w ich realizacji przez elity rządzące. Zwrócono uwagę, iż decyzje rządu co do kierunków dywersyfikacji dostaw gazu do Polski wynikały z uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. Po 1990 roku polityka rządu w tym zakresie nie przyniosła zamierzonych efektów. Nie doprowadzono do tego, by Polska miała dostęp do zróżnicowanych kierunków dostaw gazu ziemnego. Jest nadal uzależniona od importu gazu z Federacji Rosyjskiej, co ogranicza jej bezpieczeństwo energetyczne.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego polityka Rady Ministrów RP zużycie i zapotrzebowanie gazu ziemnego gazoport

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bezpieczeństwo energetyczne dla kraju. Rozbudowa podziemnego magazynu gazu Husów. Gazeta Wyborcza z 30 czerwca 2014.
 2. Borawski, A. (2012). Jamajska umowa pogrąża PGNIG. Nasz Dziennik z 18 września.
 3. Duszczyk, M. (2010). Gazoport za prawie 3 mld zł. Dziennik Gazeta Prawna z 22 czerwca.
 4. Goniszewski, M. (2014). Gazowa żelazna kurtyna. W sieci z 7–13 kwietnia.
 5. Gradziuk, A., Lach, A., Posel-Częścik, E., Sochacka, K. (2002). Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa? Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych nr 103.
 6. Kaczmarski, M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 7. Kraśnicki, A. (2011). Jest praca w gazoporcie. Dla wybranych. Gazeta Wyborcza. Szczecin z 18 stycznia.
 8. Krzak, J. (2010). Zaopatrzenie w gaz ziemny. Europa, Polska-problemy dywersyfikacji. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 1.
 9. Kublik, A. (2011). Nord Stream już na dnie. Gazeta Wyborcza z 6 maja.
 10. Kublik, A. (2013). Zapłata za gazowy monopol. Gazeta Wyborcza z 28 października.
 11. Kublik, A. (2014). Gazport później i drożej. Gazeta Wyborcza z 25 lipca.
 12. Majewski, M., Reszka, P. (2001). Gaz z Norwegii? Jeszcze chwileczkę. Rzeczpospolita z 19 lutego.
 13. Ministerstwo Gospodarki (2007). Polityka dla przemysłu gazu ziemnego, Warszawa.
 14. Ministerstwo Gospodarki (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa.
 15. Ministerstwo Gospodarki. Pobrano 30.10.2014 z http://www.mg.gov.pl/node/1829.
 16. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji (2002). Informacja o wynikach kontroli kierunków organizacji importu gazu ziemnego do Polski, Warszawa.
 17. Paszewski, T. (2011). Polityka państwa wobec sektorów nafty i gazu w latach 1990–2010, Polityka Energetyczna z. 1, t. 14.
 18. Reszka, P. (2001). Kontrakt norweski podpisany. Rzeczpospolita z 4 września.
 19. Riedel, R. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii. W: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, P. Mickiewicz, P. Sokołowska (Red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE, Dz. Urz. UE L.295/1 z 12.11.2010.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy, Dz.U. 2000, nr 95, poz. 1042.
 22. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja III, druk nr 1789, Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Warszawa, 22 marca 2000 r.
 23. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja IV, druk nr 1340, Informacja o sytuacji na polskim rynku gazowym, Warszawa, 25 luty 2003 r.
 24. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja IV, druk nr 3717, Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie renegocjacji Traktatu Gazowego z Rosją w oparciu o raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa, 11 lutego 2005 r.
 25. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja X, druk nr 525, Założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–2010, Warszawa, 20 września 1990 r.
 26. Staniszewski, M. (2011). Gazociąg zablokuje Szczecin. Gazeta Prawna z 17 maja.
 27. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy sporządzony w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 291.
 28. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r., Dz. Urz. z 1990 r. Nr 43, poz. 332.
 29. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348.
 30. Wasilewski, A. (2007). Światowy rynek gazu skroplonego. Nowe Życie Gospodarcze nr 13.
 31. Wesołowska, E. (2014). Kłopoty polskiego gazoportu. Gazeta Bankowa z 14–20 lipca.
 32. Zawadzki, J. (2011). Ekspansja gazowa Federacji Rosyjskiej na Unię Europejską. W: Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii, P. Kwiatkiewicz (red.). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 33. Zawisza, A. (2011). Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce.Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 34. Żmijewski, K. (2010). Analiza „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 1.