Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia rozważania autora na temat determinantów bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej. Podkreślone są tutaj istotne relacje z punktu widzenia funkcjonowania poszczególnych elementów, a jednocześnie jako całości organizacyjnej spełniającej w danym środowisku określone funkcje. Model państwa w ujęciu socjologiczno-funkcjonalnym na pierwszym miejscu stawia dobro społeczeństwa, co w konsekwencji prowadzi do konieczności zaspokojenia wszystkich potrzeb społecznych. W zakończeniu autor stwierdza, że głównym determinantem bezpieczeństwa państwa są społeczne potrzeby narodu zarówno w wymiarze funkcjonowania na arenie stosunków międzynarodowych, jak i w wymiarze funkcjonowania sfery wewnętrznej państwa.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo państwa determinanty

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andrzejewski P., Deszczyński P., Gołata K., Wybrane zagadnienia z nauki o polityce, Wydaw. AE, Poznań 1991.
 2. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Wydaw. Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa S.C., Warszawa-Kluczbork 2004.
 3. Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 4. Czeszejko-Sochacki Z., Konstytucja Szwajcarii, Wydaw. Sejmowe, Warszawa 2000.
 5. Heywood A., Politologia, Wydaw. PWN, Warszawa 2006.
 6. Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921.
 7. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Zeszyt Problemowy nr 1 (61)2010, Wydaw. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.
 8. Kulisz M. Z., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa habilitacyjna, Wydaw. AON, Warszawa 2011.
 9. Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, Wydaw. KUL, Lublin 2009
 10. Nocoń J., Laska A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005.
 11. Oniszczuk J. (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 12. Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. I, Wydaw. PWN, Warszawa 1959.
 13. Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Encyklopedia politologii. Tom I. Teoria polityki, Wydaw. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999.
 14. Stańczyk J., Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2010/1011, Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, s. 21.
 15. Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 16. Żyro T., Wstęp do politologii, Wydaw. PWN, Warszawa 2004.