Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jest to ostatni tekst dr. Jerzego Derenia, przekazany redaktorowi naczelnemu, jako zbiór przemyśleń
po „szczycie” NATO w Warszawie. Nagła śmierć nie pozwoliła Mu na nadanie temu artykułowi ostatecznej
formy. Redakcja zdecydowała się na opublikowanie go w tej wersji, jako wyraz szacunku i dowód pamięci
o Jego roli w funkcjonowaniu Rocznika na rynku wydawniczym.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo paradygmat zagrożenia Szczyty NATO poziom aspiracji proces planowania obronnego proces planowania sił,

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. AAP-6 PL, (2015). SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO, wcnjik, Warszawa. http://wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/N_20130808_AAP6PL.pdf (dostęp: 12.06.2016).
 2. A RUSI Report, (2005). Reforming NATO Force Generation: Progress: Problems and Outstanding Challenges, IMS Central Record Nr 105008041.
 3. Asmus, R. D., (2010). Mała wojna która wstrząsnęła światem: Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, respublica, Warszawa.
 4. Atlantic Community, (2016). The Open Think Tank on Foreign Policy: NATO’s Biggest Mistakes and Lessons Learned, Washington – Berlin.
 5. Balcerowicz, B., (2019). Ziły zbrojne w czasie pokoju kryzysu i wojny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 6. Banasik, M., (2015). Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Difin, Warszawa.
 7. Baylis, J., Wirtz, J., Gray, C.S., Cohen, E., (red). (2007). Strategia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielińskiego, Kraków.
 8. Bierieżkow, W. (1970). Stalin Roosevelt Churchill w Teheranie, KiW, Warszawa.
 9. Blair, T., (2011). Podróż, Wyd. SONIA DRAGA, Katowice.
 10. Brzeziński, Z., (2013). Strategiczna wizja, Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wyd. Literackie, Kraków.
 11. Carlo, J., (2003). Geopolityka, Wyd. im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 12. Cimbala, S.J., (2014). US Military Strategy and the Cold War Endgame. Routledge.
 13. Davies, N. (2008) Europa walczy: Nie takie proste zwycięstwo, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 14. DEFENCE24, (2016). Raport #MilFor Polska potrzebuje dodatkowej dywizji. „Problemem zdolności antydostępowe” | DEFENCE24 http://www.defence24.pl/387449,raportmilforpolskapotrzebujedodatkowejdywizjiproblememzdolnosciantydostepowe (dostęp: 15.06.2016).
 15. Dereń, J., (2008). Interoperacyjność i wymagania standaryzacyjne w NATO, (red). Sienkiewicz P., Wyd. AON S/7274,Warszawa.
 16. Dereń, J., (2009). Standaryzacja w siłach zbrojnych Sojuszu w aspekcie procesu planowania obronnego NATO, (Rozprawa doktorska), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 17. Dereń, J., (2014a). Fenomen Państwa Islamskiego oraz inne opracowania wynikające z procesu badawczego dla Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Republiki Iraku, Warszawa – Bagdad.
 18. Dereń,. J., (2014b). NATO Military Shortfalls as crucial hindrance to operations, RBM Vol. 8 Nr. 1., Wroclaw.
 19. Dereń, J., (2015). Projektowanie bezpieczeństwa Polski z wykorzystaniem metodologii Planowania Operacyjnego i Programowania Obronnego harmonizowanych z Procesem Planowania Obronnego NATO (NDPP), I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. : Strategiczne projektowanie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, (niepublikowany referat, prezentacja dostępna na: http://dsw.academia.edu/jerzyderendswedupl
 20. East Foreign Policy Brief, (2003). Clean Break or Dirty War?: A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, Institute for Research: Middle Eastern Policy, Inc. March 27. http://www.irmep.org/PDF/3-27-2003_Clean_Break_or_Dirty_War.pdf. (dostęp: 10.07.2016)
 21. Edström, H. Gyllensporre., D (2012). Pursuing Strategy: NATO Operations from the Gulf War to Gaddafi, New Security Challenges, Springer.
 22. Fukuyama, F., (1989). The End of History?, The National Interest, Summer.
 23. Gordon IV, J Matsumura, J.J., (2016).The Army’s Role In Overcoming Anti-Access and Area Denial(A2/AD), Challenges, RAND Co, Santa Monica, CA 90407-2138.
 24. Gryz, J., (red), (2008). Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, adammarszałek, Toruń.
 25. Gryz, J., (2013). Bezpieczeństwo państwa. Władza – Polityka – Strategia, Wyd. AON, Warszawa.
 26. Huntington, S., (1993).The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs, Summer.
 27. Huntington, S. P., (2008). Zderzenie cywilizacji., Wydawnictwo Literackie, Muza, Warszawa.
 28. Kagan, R., (2003). Potęga i Raj, Ameryka i Europa w nowym porządku Świata, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.
 29. Kissinger, H., (2014). Word Order, PEGIUN PRESS, New York.
 30. Kitler, W., (2011a). Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie Uwarunkowania, System, Wyd AON, Warszawa.
 31. Kitler, W., (2010). Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, [w:] Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zeszyt Problemowy, Nr 1 (61).
 32. Koziej, S., (red), (2013), Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa.
 33. Kotarbiński, T., (1982). Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Wrocław.
 34. Kraj, K,. (2012). Wojny asymetryczne czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem bezpieczeństwa w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, Czasopismo Krakowskiej akademii im. A. F., Modrzewskiego, numer 3(VIII) Kraków.
 35. Kukułka, J., (1982). Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów [w:] Sprawy Międzynarodowe nr. 7.
 36. Kupiecki, R., (2009). Siła i Solidarność- Strategia NATO 1949-1989, Wyd. PISM, Warszawa.
 37. Kuźniar, R., (2012). Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 38. Kuźniar, R., (2011). Pozimnowojenne dwudziestolecie Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 39. Nowak, J. M., (2011). Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa, Wyd. Bellona, Warszawa.
 40. Lorentz, W., (2012). Yawning Gaps in NATO Planning, PISM, Policy Paper, No 42, Warszawa.
 41. Lorentz, W., (2015). Szpica NATO potrzebuje tarczy na wschodniej flance, PISM, Biuletyn, No 15, Warszawa.
 42. Lorentz, W., (2016). Szczyt NATO, MSZ, Warszawa. https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/szczyt_nato_2016/nato/szczyt_nato/ (dostęp: 01.09.2016).
 43. Marszałek, M., (2013). Operacje reagowania kryzysowego NATO: Istota, Uwarunkowania, Planowanie, Difin, Warszawa.
 44. Mickiewicz, P., (2012). Strategia państwa – uwarunkowania i determinanty zmian [w:] Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 45. Mickiewicz, P., Kubiak, K., (red), (2008a). NATO w dobie transformacji: Globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana, adammarszałek, Toruń.
 46. Mickiewicz, P., Kubiak, K., (red), (2008b). NATO w dobie transformacji: Siły zbrojne w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa na początku XXI wieku, adammarszałek, Toruń.
 47. MSZ RP, (2016). Podsumowanie dwóch dni Szczytu NATO w Warszawie, Warszawa. https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/szczyt_nato_2016/podsumowanie_dwoch_dni_szczytu_nato_w_warszawie;jsessionid=9802E64D0AFAD5E5D5F5A7A1C8EE8BAD.cmsap4p (dostęp:21.07.2016).
 48. NATO, (2015a). Second annual report NATO’s Secretary General: NATO’s Achievements and Challenges in 2015. Brussels.
 49. NATO, (1949). Traktat Północnoatlantycki. Waszyngton. http://www.stosunki.pl/sites/default/files/images/Traktat%20P%C3%B3%C5%82nocnoatlantycki.pdf (dostęp: 11.02.2014.)
 50. NATO, (1951, 1951, 1954, 1995). SOFA: Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, Londyn, Ottawa, Paryż, Bruksela. http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17265.htm oraz http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17265.htm (dostęp: 23.05.2014).
 51. NATO, Przegląd., (1999). Wydanie specjalne: Szczyt w Waszyngtonie, Lato 1999, Nr. 2. Kwartalnik.
 52. NATO, (2015b). TRANSFORMATION HANDBOOK, http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/20150928handbook.pdf (dostęp: 10.06.2016).
 53. NATO, (2002). NATO Response Force, MCM-159-02.
 54. NATO, (2016a). Defence Expenditures of NATO Countries (2009-2016), COMMUNIQUE, PR/CP(2016)116, www.nato.int (dostęp: 12.07.2016).
 55. NATO, (2016b). Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following a meeting of the NATO-Russia Council; http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_134102.htm?selectedLocale=en (dostęp: 10.07.2016).
 56. NATO, (2016c). Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016. Warsaw.
 57. NATO, NSIP (2016d). Inwestycje NATO w Polsce w ramach NSIP, http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2016/03/NSIP2.pdf (dostęp: 10.06.2016).
 58. Ricii, F.J., Schutzer, D., (1986). U.S. Military Communications: A C3I Force multiplier., Computer Science Press., Maryland.
 59. Skyttner, L.,(1996). General system theory, MACMILLAN PRESS LTD, London.
 60. Sienkiewicz, P., (1983). Inżynieria systemów, Wyd. MON, Warszawa.
 61. Sienkiewicz, P, (red), (2008). Wybrane metody naukowych badań nad bezpieczeństwem i obronnością, Studium metodologiczne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 62. Sienkiewicz, P., (2012–2016). Metodologia badan bezpieczeństwa narodowego, AON, Biblioteka Wiedzy o Bezpieczeństwie, Tomy: I-II-III-IV-V-VI-VII., Warszawa.
 63. Nowak, J. Maria., (2011). Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego Polska perspektywa, Bellona, Warszawa.
 64. ONET, (2016). „Na linii frontu”. Trudna sytuacja flanki wschodniej NATO, http://wiadomosci.onet.pl/tylkowonecie/naliniifrontutrudnasytuacjaflankiwschodniejnato/ (dostęp: 22.05.2016).
 65. Nye, S.J., Jr., (1990). Soft Power, Foreign Policy. No 80.
 66. Pacek, B., (2014). Nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie w badaniach techniki i technologii obronnych, Vii Konferencja Naukowo-Przemysłowa badania naukowe w obszarze Techniki I Technologii Obronnych. Warszawa. http://www.dnisw.mon.gov.pl/plik/file/Konkurs_2014/AON.pdf (dostęp: 01.06.2016).
 67. Prins, G., Robert, S., (2008). Risk threat and security The case of the United Kingdom, RUSI, vol. 153 no. 1.
 68. Ricks, T. E., (2006). Fiasco: The American Military Adventure in Iraq, New York, Penguin Press.
 69. Smith, R., (2010). Przydatność siły militarnej: Sztuka wojenna we współczesnym świecie, PISM, Warszawa.
 70. Stiglitz, J. (2009). Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień, PWN, Warszawa.
 71. Tomaszycki, M. (2016). Wywiad pt.: Ruszają ćwiczenia Anakonda – 16, http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/ruszaja-cwiczenia-anakonda%E2%80%9316,17136375940 (dostęp: 10.072016).
 72. Williams, P. D., (2012). Studia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 73. Wołejszo J., Kręcikij J.,(red), (2013). Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych, Wyd. AON, Warszawa.
 74. Zarychta, S., (2013). Struktury militarne NATO, Bellona, Warszawa.
 75. Zarychta, S., (2012). Doktryny i Strategie NATO 1949–2012, Wydawnictwo MW, Gdynia.
 76. Young, T-D., (1997a). Command In NATO after Cold War: Alliance, National, and Multinational Consideration, SSI, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania.
 77. Young, T-D., (1997b). Multinational Land Formation and NATO: Reforming Practices and Structures, SSI, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Pennsylvania.