Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy priorytetów strategicznych Unii Europejskiej w aspekcie procesu przygotowania nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Jest próbą nakreślenia kształtu przyszłego dokumentu na podstawie dwóch eksperckich raportów poruszających przedmiotową problematykę. Autor zwraca również uwagę na konsekwencje gwałtownych zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o charakterze hybrydowym i nielegalnej imigracji. Artykuł kończy się podsumowaniem i wskazaniem kwestii wymagających doprecyzowania.

Słowa kluczowe

europejska strategia bezpieczeństwa środowisko bezpieczeństwa UE priorytety strategiczne

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biscop S., Coelmont J., Drent M., Zandee D. (2015). European Strategy, European Defence, and the CSDP, Egmont – Royal Institute for International Relations and the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, November 2015. Pobrano 4 maja 2016 z: http://www.egmontinstitute.be/wp--content/uploads/2015/11/European-Strategy-European-Defence-and-the-CSDP.pdf
 2. Engelen K., Juncker’s European Army: When You Don’t Have a Driving License, It Does Not Help To Buy a Bigger Car. Pobrano 2 maja 2016, z: http://www.academia.edu/11343381/Junckers_European_Army_When_You_Dont_Have_a_Driving_Licence_It_Does_Not_Help_To_Buy_a_Bigger_Car
 3. Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Pobrano 30 kwietnia 2016, z: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/europejska_polityka_bezpieczenstwa_i_obrony_esdp/europejska_strategia_bezpieczenstwa/
 4. Hybrydowe zagrożenia. Pobrano 3 maja 2016, z: http://ec.europa.eu/polska/news/160406_hybrid_pl.htm
 5. Komisja Europejska. (2016). Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady, Wspólne ramy dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, odpowiedź Unii Europejskiej, Bruksela 6.4.2016, JOIN 2016 final, s.2., Pobrano 3 maja 2016, z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri-=CELEX:52016JC0018
 6. Koziej S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo narodowe, II-2011,/18, Pobrano 4 maja 2016, z: https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens/wydania-archiwalne/182011/3322,Bezpieczenstwo-istota-kategorie-ewolucja.html
 7. Koziej S. (2008). Strategie bezpieczeństwa NATO i UE, skrypt internetowy, Warszawa. Pobrano 29 kwietnia 2016, z: http://koziej.pl/wp-content/uploads/2015/07/1Skrypt_-_STRATEGIE_BEZPIECZENSTWA_NATO_I_UNII_EUROPEJSKIEJ.doc.
 8. Rada Europejska 19–20 grudnia 2013 konkluzje. Sekretariat Generalny Rady, Bruksela 20 grudnia 2013 r., EUCO 217/13. Pobrano 29 kwietnia 2016, z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/pl/pdf
 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (2008/2202 (INI)), (2010/C 76 E/13), 19 lutego 2009, pkt.19. Pobrano 3 maja 2016, z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0075+0+DOC+XML+V0//PL
 10. Sabbati G., Poptcheva E.M. (2015). Irregular immigration in the EU: Facts and Figures, European Parliamentary Research Service, Briefing April 2015. Pobrano 2 maja 2016, z: https://epthinktank.eu/2015/04/27/irregular-immigration-in-the-eu-facts-and-figures/
 11. Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego, Rada Unii Europejskiej, 11205/14,Bruksela 24 czerwca 2014 r., s.5. Pobrano 2 maja 2016, z: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2011205%202014%20INIT
 12. The European Union in a changing global environment, A more connected, contested and complex world. Pobrano 30 kwietnia 2016, z: http://www.eufp.eu/eeas-european-union-changing-global-environmentmore-connected-contested-and-complex-world
 13. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1. (wersja skonsolidowana), art. 24 ust. 2. Pobrano 3 maja 2016, z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945
 14. Wojna z Bliskiego Wschodu przeniosła się na niemieckie ulice. Pobrano 2 maja 2016, z: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wojna-z-bliskiego-wschodu-przeniosla-sie-na-niemieckie-ulice,475928.html