Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak jest realizowana polityka standaryzacyjna w Instytucjach i Dowództwach Struktury Dowodzenia NATO oraz Dowództwach Struktury Sił NATO? Jest warte podkreślenia, że w trakcie badań wykorzystano ogólnie dostępne narzędzia metodologiczne (analiza systemowa, modelowanie) przy wyborze modelu zorientowanego na budowanie zdolności (podejście oczekiwanych efektów – Effect Based Approach) ograniczanego wymaganiami standaryzacyjnymi, niezależnie od wpływu na rezultaty badań teorii uwzględniających modelowanie skierowane na zagrożenia (Threat Assessment Approach).

Słowa kluczowe

standaryzacja NATO

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. AC/135: Group of National Directors on Codification. Codification Plays a vital Role, 50 Years of NATO, AC/135; Group of National Directors on Codification.
 2. DCI Defence Capability Initiative przyjęta przez Radę Północnoatlantycką (North Atlantic Council) na szczycie w Waszyngtonie. Zatwierdzona przez Szefów Państw i Rządów. Waszyngton, kwiecień 1999,
 3. Suplement do: „Przegląd NATO”, Lato 1999, nr 2. Capability w odniesieniu do terminologii wojskowej ma znaczenie najbliższe do „zdolności”.
 4. Dereń J., Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu, „Bellona”, 2010, nr 5, Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
 5. Dictionary of Military terms, US Department of Defence, London, Greenhill 1995.
 6. Financial and Economic Data Relating to NATO Defence, PR/CP(2010)078, NATO Public Diplomacy Division, 10 June/juin 2010.
 7. Gallis P., NATO’s Decision-Making Procedure, CRS Report for Congress., Order Code RS21510, Updated May 5, 2003.
 8. Hartley K., NATO Arms Cooperation: A Study In Economies and Politics, London G Allen & UNWIN 1983.
 9. http://biznes.onet.pl
 10. http://idr.janes.com
 11. http://nsa.nato.int
 12. http://pl.wikipedia.org
 13. http://www.atlantic-community.org
 14. http://www.bbn.gov.pl
 15. Interoperacyjność i wymagania standaryzacyjne w NATO, red. J. Dereń, P. Sienkiewicz, Wydawnictwo AON S/7274, Warszawa 2008.
 16. Kagan R., Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku Świata, EMKA, Warszawa 2003.
 17. MACMILAN dictionary, New York 1979.
 18. Organizacja Standaryzacji NATO (NSO), [w]: AC/321-D/27 REV 3 2 Feb 2000., p. 22.
 19. Ringsmose J., Taking Stock of NATO’s Response Force, NATO Defense College, Rome – No 54, Jan 2010.
 20. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 375.
 21. Stiglitz E. Joseph, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 22. Summit Declaration on Defence Capabilities: Toward NATO Forces 2020http://www.nato.int/cps/en/SID767DD093-B8B7B4E1/natolive/topics_84268.htm? (dostęp: 15.11.2012).
 23. Taylor T., Defence Technology and International Integration, New York 1982.