Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi wstęp do analizy obecnie obowiązujących dokumentów krajowych stanowiących podstawę wysyłania polskich żołnierzy na misje poza granicami kraju. Przeglądowi poddano podstawowe akty prawne regulujące tę kwestię, przede wszystkim Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Ustawę o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa z 17 grudnia 1998 r. i Ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r. wraz z nowelizacjami. Wśród krajowych dokumentów politycznych autor skupił się na Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., Strategii Obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 r. i Strategii udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach mię-dzynarodowych z 2009 r.

Słowa kluczowe

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej misje militarne Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegóły artykułu