Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł opisuje problematykę broni pokonfliktowej. Autor koncentruje się na kwestiach związanych z handlem bronią oraz przepływem uzbrojenia między krajami różnych z stref geograficznych na całym świecie. Opisane są przykłady transferów broni do grup zbrojnych oraz przestępczych, wskazujących na brak skutecznych narzędzi międzynarodowych związanych z kontrolą proliferacji broni.

Słowa kluczowe

handel bronią bezpieczeństwo konflikty zbrojne przestępczość zorganizowana

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Aquayo-Quezada S., Mexico: A War Dispatch, Open Democracy, 25 czerwca 2007 r., www.opendemocracy.org – dostęp 14.09.2017
 2. Dreyfus P. (2008), Small Arms in Rio de Janeiro The Guns, the Buyback, and the Victims, Geneva: NBMedia
 3. Herfried M.(2004), Wojny Naszych Czasów, Kraków: WAM
 4. Kopel D.B., Eisen J.D., Galant P. (2003), Guns Ownership and Human rights [w:] The Brown Journal of World Affairs (s. 1-13), Vol. 9, No. 2, Providence: Brown University
 5. Martyniuk A. (2014), Measuring illicit arms floks, Briefing Paper April 2014r, Geneva: Small Arms Survey publication
 6. Mayli D., Hainshaw D., Alarm Over Smuggled Libyan Arms, The Wall Street Journal, 12 listopada 2011 r., http://online.wsj.com – archiwum gazety dostęp 13.09.2017 r.
 7. McCaskie T.C., Gun Culture In Kumasi, Africa: Journal of the International African Institute, (s. 433-454), Vol. 78, No. 3 z 2008 r., Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Mexico asks US to stop arms and drug money flow into Mexico, The Daily Telegraph, 6 marca 2012 r., www.dailytelegraph.com.au – dostęp 23.05.2017 r.
 9. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. Halina Zgółkowa (1995), T.5, Poznań: Kurpisz.
 10. Singh J. (1995), Light Weapons and International Security, Delhi: Indian Pugwashi Society and British American Security Information Council
 11. SIPRI (2007), Yearbook 2007, Stockholm: Oxford University Press.
 12. Small Arms Management and Peacekeeping In Southern Africa, red. Ch. Smith, P. Batchelor, Potgieter J. (1996), UNIDIR, Geneva: United Nations Publication.
 13. Small Arms Survey (2001): Profiling problem, Graduate Institute of International Studies, Genewa: Oxford University Press.
 14. Small Arms Survey (2002): Counting the human cost, Graduate Institute of International Studies, Genewa: Oxford University Press.
 15. Small Arms Survey (2013): Evryday Dangers, Graduate Institute for International Studies, Genewa: Oxford University Press.
 16. Small Arsm Survey (2015): Weapons and the World, Graduate Institute of International Studies, Genewa: Oxford University Press.
 17. Soboń M. (2017), Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną: Bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo, Poznań: FNCE.
 18. Stohl R., Schroeder M. (2007), The small arms trade, Oxford: Oneworld Publications.
 19. Wojsko, wojna, broń, red. M. Kamlera (2001) Warszawa: PWN.