Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polsko-niemiecka współpraca wojskowa nabrała nowej dynamiki po 2011 r. Jest prowadzona zarówno w układzie bilateralnym, jak i multilateralnym w ramach NATO, UE i Trójkąta Weimarskiego. Jej zakres skoncentrowany został w sferze obronności, a nie kreowania procesów bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Obecna jest w niej także kwestia aktywności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w obszarze zapewniania bezpieczeństwa. Odnosi się to zwłaszcza do funkcjonowania NATO jako sojuszu obronnego i UE jako instytucji podejmującej działania w zakresie reagowania kryzysowego. Natomiast na sferę kooperacji stricte wojskowej składa się głównie wymiana informacji na temat funkcjonowania Sił  Zbrojnych RP i Bundeswehry oraz wymiana doświadczeń związanych z organizacją systemu obronnego państwa.

Słowa kluczowe

współpraca wojskowa Polska Niemcy Siły Zbrojne RP Bundeswehra Sojusz Północnoatlantycki (NATO) Unia Europejska (UE) military cooperation Poland Germany the Polish Armed Forces the Bundeswehr the North Atlantic Alliance NATO European Union EU

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sokołowski, A. (2019). Rozwój polsko-niemieckiej współpracy wojskowej w drugiej dekadzie xxi wieku. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 9(2), 256–265. https://doi.org/10.34862/rbm.2015.2.17

Bibliografia

 1. Kędzierski M. (2015), Trójkąt Weimarski: Trzeba wzmocnić europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, Portal Spraw Zagranicznych 04 kwietnia 2015. Pobrano 15 września 2015, z: http://www.psz.pl/95-unia-europejska/trojkat-weimarski-trzeba-wzmocnic-europejska-polityke-bezpieczenstwa-i-obrony.
 2. Aktualności 8 Flotylli Okrętów. Pobrano 10 września 2015, z: http://www.8fow.mw.mil.pl/index.php?vhost=8fow&akcja=news&filter=&id=1009&limes=23
 3. Aktualności DGRSZ. Pobrano 15 września 2015, z: http://dgrsz.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2015-11-25-niemiecka-rewizyta-w-koszarach-34bkpanc/
 4. Gabriel, S. (2011). Sicherheitspolitik für das 21. Jahrhundert, Pobrano 18 września 2015, z: http://www.sigmar-gabriel.de.
 5. Gotkowska, J. (2015 a). Armia europejska w wydaniu niemieckim, Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich. Pobrano 18 września 2015, z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/armia-europejska-w-wydaniu-niemieckim.
 6. Gotkowska, J. (2015 b). Słabe ogniwo? Niemcy w zachodnim systemie bezpieczeństwa. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 7. Górka-Winter, B., Madej, M. (red.) (2010). Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Przegląd stanowisk. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 8. Inicjatywa Weimarska (2010). Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pobrano 10 września 2015, z: https://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/europejska_polityka_bezpieczenstwa_i_obrony_esdp/rozwoj_wojskowych_zdolnosci_ue/
 9. Kędzierski, M. (2015), Trójkąt Weimarski: Trzeba wzmocnić europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, Portal Spraw Zagranicznych 04 kwietnia 2015. Pobrano 15 września 2015, z: http://www.psz.pl/95-unia-europejska/trojkat-weimarski-trzeba-wzmocnic-europejska-polityke-bezpieczenstwa-i-obrony.
 10. Koszel, B. (2012). Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku. Realia i perspektywy (Raport z badań). Poznań: Instytut Zachodni. (Zeszyty Instytutu Zachodniego nr 6).
 11. Koziej, S. (2013). NATO i UE. Dwa euroatlantyckie filary bezpieczeństwa Polski, [w:] J. M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 12. Mickiewicz, P. (2011). Rozkład, obumieranie czy trwanie? Przyszłość NATO a zapisy nowej koncepcji strategicznej, [w:] M. Pietraś, J. Olchowski (red.), NATO w postzimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Mickiewicz, P. (2014). Uwarunkowania polskiej polityki bezpieczeństwa a rozbieżności transatlantyckie drugiej dekady XXI w. Krakowskie Studia Międzynarodowe vol. 11, nr 4, s. 149-167.
 14. Ministrowie Obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy. Pobrano 21 września 2015, z: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/11413.
 15. Miszczak, K. (2012). Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998–2005, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 16. Miszczak, K. (2014). Nowa polityka bezpieczeństwa i obrony Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, s. 53-72.
 17. Podwójna siła. Polska i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową. Wiadomości WP.PL akt. 18.09.2015. Pobrano 29 września 2015, z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Podwojna-sila-Polska-i-Niemcy-zaciesniaja-wspolprace-wojskowa,wid,17856048,wiadomosc.html?ticaid=11651e.
 18. Polsko-niemiecka współpraca sił morskich. Pobrano 21 września 2015, z: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/14345.
 19. Program współpracy z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (2011). Pobrano 10 września 2015, z: http://berlin.msz.gov.pl/resource/1ac1ed8d-e9f6-48ad-8b96-396cf96def8c.
 20. Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej z 21.06.2011 roku. Pobrano 29 września 2015, z: http://www.traktaty.msz.gov.pl.