Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polsko-niemiecka współpraca wojskowa nabrała nowej dynamiki po 2011 r. Jest prowadzona zarówno w układzie bilateralnym, jak i multilateralnym w ramach NATO, UE i Trójkąta Weimarskiego. Jej zakres skoncentrowany został w sferze obronności, a nie kreowania procesów bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Obecna jest w niej także kwestia aktywności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w obszarze zapewniania bezpieczeństwa. Odnosi się to zwłaszcza do funkcjonowania NATO jako sojuszu obronnego i UE jako instytucji podejmującej działania w zakresie reagowania kryzysowego. Natomiast na sferę kooperacji stricte wojskowej składa się głównie wymiana informacji na temat funkcjonowania Sił  Zbrojnych RP i Bundeswehry oraz wymiana doświadczeń związanych z organizacją systemu obronnego państwa.

Słowa kluczowe

współpraca wojskowa Polska Niemcy Siły Zbrojne RP Bundeswehra Sojusz Północnoatlantycki (NATO) Unia Europejska (UE)

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Kędzierski M. (2015), Trójkąt Weimarski: Trzeba wzmocnić europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, Portal Spraw Zagranicznych 04 kwietnia 2015. Pobrano 15 września 2015, z: http://www.psz.pl/95-unia-europejska/trojkat-weimarski-trzeba-wzmocnic-europejska-polityke-bezpieczenstwa-i-obrony.
 2. Aktualności 8 Flotylli Okrętów. Pobrano 10 września 2015, z: http://www.8fow.mw.mil.pl/index.php?vhost=8fow&akcja=news&filter=&id=1009&limes=23
 3. Aktualności DGRSZ. Pobrano 15 września 2015, z: http://dgrsz.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2015-11-25-niemiecka-rewizyta-w-koszarach-34bkpanc/
 4. Gabriel, S. (2011). Sicherheitspolitik für das 21. Jahrhundert, Pobrano 18 września 2015, z: http://www.sigmar-gabriel.de.
 5. Gotkowska, J. (2015 a). Armia europejska w wydaniu niemieckim, Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich. Pobrano 18 września 2015, z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/armia-europejska-w-wydaniu-niemieckim.
 6. Gotkowska, J. (2015 b). Słabe ogniwo? Niemcy w zachodnim systemie bezpieczeństwa. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 7. Górka-Winter, B., Madej, M. (red.) (2010). Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Przegląd stanowisk. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 8. Inicjatywa Weimarska (2010). Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pobrano 10 września 2015, z: https://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/europejska_polityka_bezpieczenstwa_i_obrony_esdp/rozwoj_wojskowych_zdolnosci_ue/
 9. Kędzierski, M. (2015), Trójkąt Weimarski: Trzeba wzmocnić europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, Portal Spraw Zagranicznych 04 kwietnia 2015. Pobrano 15 września 2015, z: http://www.psz.pl/95-unia-europejska/trojkat-weimarski-trzeba-wzmocnic-europejska-polityke-bezpieczenstwa-i-obrony.
 10. Koszel, B. (2012). Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku. Realia i perspektywy (Raport z badań). Poznań: Instytut Zachodni. (Zeszyty Instytutu Zachodniego nr 6).
 11. Koziej, S. (2013). NATO i UE. Dwa euroatlantyckie filary bezpieczeństwa Polski, [w:] J. M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 12. Mickiewicz, P. (2011). Rozkład, obumieranie czy trwanie? Przyszłość NATO a zapisy nowej koncepcji strategicznej, [w:] M. Pietraś, J. Olchowski (red.), NATO w postzimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Mickiewicz, P. (2014). Uwarunkowania polskiej polityki bezpieczeństwa a rozbieżności transatlantyckie drugiej dekady XXI w. Krakowskie Studia Międzynarodowe vol. 11, nr 4, s. 149-167.
 14. Ministrowie Obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy. Pobrano 21 września 2015, z: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/11413.
 15. Miszczak, K. (2012). Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998–2005, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 16. Miszczak, K. (2014). Nowa polityka bezpieczeństwa i obrony Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, s. 53-72.
 17. Podwójna siła. Polska i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową. Wiadomości WP.PL akt. 18.09.2015. Pobrano 29 września 2015, z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Podwojna-sila-Polska-i-Niemcy-zaciesniaja-wspolprace-wojskowa,wid,17856048,wiadomosc.html?ticaid=11651e.
 18. Polsko-niemiecka współpraca sił morskich. Pobrano 21 września 2015, z: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/14345.
 19. Program współpracy z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (2011). Pobrano 10 września 2015, z: http://berlin.msz.gov.pl/resource/1ac1ed8d-e9f6-48ad-8b96-396cf96def8c.
 20. Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej z 21.06.2011 roku. Pobrano 29 września 2015, z: http://www.traktaty.msz.gov.pl.