Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rozpad świata dwubiegunowego, pojawienie się nowych aktorów na scenie międzynarodowej, coraz większa waga strategicznych i środowiskowych dóbr wspólnych w globalnej polityce, stanowią trzon współczesnego obrazu świata. Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń o charakterze niemilitarnym, zagrożeń asymetrycznych i współczesnych wojen hybrydowych, które zrewolucjonizowały naukę o bezpieczeństwie. Stworzenie nowych doktryn i strategii bezpieczeństwa adekwatnych do współczesnych warunków staje się koniecznością w kreowaniu nowego bezpiecznego ładu na świecie.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sadowska, E. (2019). Zagrożenia asymetryczne – definicja, świadomość społeczna i rola we współczesnym świecie. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 18–27. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.3

Bibliografia

 1. Clausewitz C. (1995). O wojnie. Lublin: Mireki.
 2. Darczewska J.(2014). Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku. Warszawa: OSW.
 3. Dittrich M. (2005). Facing the global terrorist threat. A European response. Brussels: European Policy Centre.
 4. Evans M. (2003). From Kadesh to Kandahar. Military theory and the future of war. Naval War Collage Review, 56(3), 132-150.
 5. Gawliczek P., Pawłowski J. (2003). Zagrożenia asymetryczne. Warszawa: AON.
 6. Gotowała J. (red.). (2006). Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 r. Warszawa: AON.
 7. Gruszczak A. (2011). Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] W. Sokoła, B. Zapała (red.), Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów (s. 9-17). Warszawa: Wyd. BBN.
 8. Kaldor M. (2001). New & Old War. Organized Violence in a Global Era. Stanford: Stanford University Press.
 9. Koziej S. (2011). Triada globalnych zagrożeń asymetrycznych, konsekwencja proliferacji terroryzmu, broni nuklearnej i technologii rakietowych. Bezpieczeństwo Narodowe, 19, 21-49.
 10. Kuk A.I. (1994). Kanwa wywiadu agenturalnego. Warszawa.
 11. Leksykon pokoju (1987). Warszawa: KAW.
 12. Leszczyński M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Kraków: Diffin.
 13. Liedel K. (2010). Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Warszawa: Diffin.
 14. Łoś R., Regina-Zacharski J. (2010). Współczesne konflikty zbrojne. Warszawa: PWN.
 15. Madej M. (2007). Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru euroatlantyckiego. Warszawa: PISM.
 16. Madej M. (2005). Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy o progu XXI wieku (s. 486-510). Warszawa: Wyd. UW.
 17. Madej M. (2009). Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państwa, [w:] K. Księżopolski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa: WSAS.
 18. Munker H. (2004). Wojny naszych czasów. Kraków: WAM.
 19. Necas P. (2004). Beyond tradition. A new alliance's strategic concept. Rome: NATO Defence Collage.
 20. Olchowski J. (2009). Czynnik kulturowy stosunków międzynarodowych a kulturowe determinanty Wschodu, [w:] A.R. Bartnicki, E. Kużelewska (red.) Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej. Toruń: Wyd. Marszałek.
 21. Pietraś M. (1997). Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa in statunascendi. Sprawy Międzynarodowe, nr 2.
 22. Słownik wyrazów obcych. (1980). Warszawa: PWN.
 23. Stańczyk J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: ISP PAN.
 24. Sun Tzu, (2004). Sztuka wojny. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 25. Szubrycht T. (2006). Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalających zminimalizowania zagrożenia asymetryczne. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 47, 133-153.
 26. Toffler A. (1985). Trzecia fala. Warszawa.
 27. Ura E., Rajchel K., Pomykała H., Pieprzny S. (2008). Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym świecie: praca zbiorowa. Rzeszów: Wyd. Uniwersytet Rzeszowski.
 28. Zaremba A., Zapała B. (red.). (2010). Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką. Toruń: Wyd. Marszałek.
 29. Wojciechowski S., Fiedler R. (2009). Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 30. Zięba R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. Sprawy Międzynarodowe, 10, 50.
 31. Żebrowski A. (2013). Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/20, s. 447-463.