Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono problemy wynikające z wielu ograniczeń konstytucyjnych, politycznych czy legislacyjnych pokazując na przykładach, że trudno tak szybko dostosować system prawny do rozwijających się bardzo dynamicznie i rosnących w siłę nowych zagrożeń – zwłaszcza migracji oraz terroryzmowi.

Słowa kluczowe

zagrożenia asymetryczne prawo bezpieczeństwo migracja terroryzm asymmetric threats law security migration terrorism

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zagórska, A. (2019). Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 39–53. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.5

Bibliografia

 1. Balcerowicz B. (2002), Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, Warszawa.
 2. Beck U. (1999), Über den postnationalen Krieg, Blätter fűr deutsche und international Politik, nr 8, s. 985.
 3. Betiuk M. (2013), System obronny RP wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych, Studia Humanistyczno-Społeczne, nr 7, s. 125-132.
 4. Chojnowski L. (2012), Bezpieczeństwo powszechne, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.). Wydawnictwo Społeczno-Prawne Słupsk.
 5. Ciekanowski S. (2009), Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, CNBOP, nr 3(15), s. 47-72.
 6. Czabański A. (2009), Samobójstwa altruistyczne, Kraków.
 7. Dittrich M. (2005), Flacing the global terrorist threat: a European Response, „EPC working Paper”, nr 14, s. 2.
 8. Gawliczek P., Pawłowski J. (2002), Zagrożenia asymetryczne, Warszawa: AON.
 9. Gierszewski J. (2009), Unia Europejska w walce z terroryzmem międzynarodowym, Acta Pomerania, nr 2, s. 137-153.
 10. Grocholski S.M. (2003), Badania nad globalistyką – próba uświadomienia wagi problemu, [w:] Problemy globalne współczesnego świata, S.M. Grocholski (red.), Opole.
 11. Guisnel J. (1998), Wojny w cyberprzestrzeni, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 12. Heisbourg F. (1998), Wojny, Warszawa.
 13. Hoch A. (2001), Krieg und Politik im 21 Jahrhundert, [w:], Workshop Krieg im 21 Jahrhundert, “Clausewitz-Protokolle”, nr 1, s. 3.
 14. Jakimowicz-Ostrowska J. (2011), Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji. Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego, 5, 357-368.
 15. Jaruszewski W. (2013), Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 17, s. 131-145.
 16. Jurkowicz B. (2015), Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów, FAE Policy Paper nr 19, Warszawa.
 17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997.78.483.
 18. Koziej S. (2006)., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń.
 19. Koziej S. (2004), Strategia bezpieczeństwa RP, [w:] t. II, Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa w XXI w., Warszawa.
 20. Kuć M. (2013), Samobójstwo terrorystyczne, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, nr 2.
 21. Kukliński A., Woźniak J. (2011), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom IV, Kraków, s. 36-37.
 22. Kuźniar R. (2006), Polityka i siła, studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa.
 23. Latoszek E., Proczek M. (2005), Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, WSHIFM, rok XLVI, nr 1(160), s. 161.
 24. Liedel K., Piasecka P. (2004), Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna.
 25. Madej M. (2004), Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Europie, Warszawa.
 26. Madej M. (2005), Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (s. 517-520), pod red. R. Kuźniara, Warszawa.
 27. Madej M. (2007), Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru atlantyckiego Polski, Warszawa: Instytut Spraw Międzynarodowych.
 28. Marczak J. (2002), Bezpieczeństwo narodowe – pojęcie, charakter, uwarunkowania, [w:] R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, wyd. c T. Jemioło, Warszawa.
 29. Műnkler H. (2004), Wojny naszych czasów, Kraków 2004.
 30. Olak A., Krauz (2014), Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie. Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, t. 15.
 31. Olszewski R. (2005), Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń.
 32. Osmańczyk J.E. (1974), Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa.
 33. Pala M. (2015), Wyzwania i zagrożenia dla środowiska bezpieczeństwa europejskiego, Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne, nr 12.
 34. Rokiciński A. (2005), Wybrane aspekty zagrożeń asymetrycznych na morzu w funkcji wykorzystania sił morskich, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLVI, nr 1(160).
 35. Rotfeld A. (2005), wystąpienie na konferencji „60 lat ONZ. Osiągnięcia i wyzwania”, Warszawa,.
 36. Stahel A. (2002), Null-Verluste Strategie und virtueller Krieg, „Österreichische Militärische Zeitschrift”, nr 3, s. 376.
 37. Stryjewski R. (2009), Marokańczycy w Europie. Głos z gospodarek etniczno-religijnych w dyskusji nad nowym obliczem Europy, [w:] Migracje. Religie i kościoły wobec migracji i migrantów, pod red. J.E. Zamojskiego, Warszawa, s. 110-147.
 38. Szubrycht T. (2006), Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalających zminimalizować zagrożenia asymetryczne, Zeszyty naukowe Akademii marynarki Wojennej, rok XLVII, nr 1(164), s. 140-142.
 39. Urbanek A. (2012), Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.) Wydawnictwo Społeczno-Prawne Słupsk.
 40. Urbanek A. (2012), Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa i jego współczesne uwarunkowania. Wybrane problemy bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.) Wydawnictwo Społeczno-Prawne Słupsk.
 41. Wejkszner A. (2008), Wojny XXI wieku. Istota współczesnych konfliktów asymetrycznych, Poznań,
 42. Wojciechowski S. (2011), Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska. Bydgoszcz-Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.
 43. Zacher L. (1992), Globalne problemy współczesności, Lublin.
 44. Zarobny B. (2012) Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa na tle współczesnych wyzwań i zagrożeń, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.) Wydawnictwo Społeczno-Prawne Słupsk,
 45. Zięba R. (2008) Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa, [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa , s. 27-32.