Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje teoretyczne ujęcie demokratycznego systemu politycznego wraz z przedstawieniem wybranych zagrożeń, które mogą osłabić jego zdolności do przeciwstawienia się asymetrycznym i symetrycznym zagrożeniom bezpieczeństwa. W dalszej części wyjaśnione zostało zjawisko wojny hybrydowej wraz zaleceniami i ostatnim fragmencie podsumowującym całość rozważań. Tezą artykułu jest przekonanie, że zagrożenia asymetryczne są etapem przejściowym, prowadzącym do osłabienia państwa i ostatniej fazy w postaci symetrycznej odpowiedzi militarnej. Zdaniem autora celem państwa powinno być opracowanie skutecznej strategii oraz ukształtowanie sił cywilnych i zbrojnych cechujących się wysoką jakością i precyzją działania.

Słowa kluczowe

zagrożenia asymetryczne zagrożenia symetryczne demokracja wojna hybrydowa strategia democracy asymmetric threats symmetrical threats hybrid war strategy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sasal, K. (2019). Demokracja wobec asymetrycznych zagrożeń bezpieczeństwa. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 189–202. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.16

Bibliografia

 1. Ministerstwo Obrony Narodowej. (1967). Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1967 nr 44 poz. 220. Warszawa. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19670440220/U/D19670220Lj.pdf
 2. Kennan, G. F., (1946), Długi Telegram, Moskwa-Waszyngton.
 3. Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Bryc, A. (2014). Izrael 2020 skazany na potęgę, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
 5. Brzeziński, Z. (1990). Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 6. Brzeziński, Z. (1998). Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 7. Creveld, van M. (2014). Dowodzenie na wojnie. Od Aleksandra do Szarona, Instytut Wydawniczy Erica: Wydawnictwo Tetragon.
 8. Dahl, R.A. (2012). Demokracja i jej krytycy, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 9. Dudek, A. (2014). Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 10. Fukuyama, F. (2015). Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 11. Fukuyama, F. (2017). Koniec historii i ostatni człowiek, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 12. Gaddis, J.L. (2007). Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 13. Gałganek, A. (1992). Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 14. Gray, C.S. (1999). Modern strategy, New York: Oxford University Press.
 15. Heywood, A. (2008). Politologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Hirschman, A.O. (1995) Lojalność, krytyka, rozstanie, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 17. Huntington, S.P. (1995). Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kamieński, Ł. (2014). Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 19. Karpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółtkowski, W. (2015). Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju, Warszawa: Wydawnictwo MUZA SA.
 20. Kieżun, W. (2013). Patologia transformacji, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
 21. Karwat, M. (2009). Akredytacja w życiu społecznym i politycznym, Warszawa: Wydawnictwo Aspra.
 22. Lipset, S.M. (1995). Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Luttwak, E. (2000). Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 24. Makowski, G. (2008). Korupcja jako problem społeczny, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 25. Montgomery, B.L. (1961). Wspomnienia, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Biblioteka Wiedzy Wojskowej.
 26. Ostaszewski, P. (2000). Wietnam: najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 27. Picq, Du A. (2015). Studium nad bitwą, Oświęcim: Wydawnictwo NAPOLEON V.
 28. Sartori, G. (1994). Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 30. Wallerstein, I. (2007). Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 31. Wasiuta, O., Wasiuta S. (2017). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Kraków: Wydawnictwo ARCANA.
 32. Wołek, A. (2012). Słabe państwo, Kraków-Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 33. Żebrowski, W. (2007). Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata (podręcznik akademicki), Olsztyn: Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.
 34. Easton, D. (1975). Analiza systemów politycznych, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (Red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Kochanek, E. (2014). Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] J. Płaczek (Red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 36. Kohn, R.H. (1998). Jak demokracje sprawują kontrolę nad siłami zbrojnymi, [w:] Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, J. Szczupaczyński (Red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 37. Marszałek, M. (2013), Strategia bezpieczeństwa powietrznego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Gryz (Red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 38. Mickiewicz, P. (2013). Strategia bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Gryz (Red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 39. Peters, G.B. (1995). Polityka i biurokracja państwowa, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, J. Szczupaczyński (Red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 40. Sasal, K. (2016). Pośrednia strategia odstraszania dla Polski, [w:] D. Nowak, A. Zagórska, M. Żyła (Red.), Si vis pacem, para bellum – Dyplomacja czy siła?, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 41. Sasal, K. (2016). Strategia bezpieczeństwa narodowego 2014 roku – analiza celów i środków, [w:] R. Niedźwiecki, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska (Red.), Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 42. Schmitter, P.C., Karl, T.L. (1995). Czym jest demokracja… i czym nie jest, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, J. Szczupaczyński (Red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 43. Maciejewski, J. (2017). Co się stało z naszą klasą. Rzeczpospolita. Plus Minus, Nr 228.
 44. Mazur, K. (2017). Inwestycje na miarę ambicji. Rzeczpospolita. Plus Minus, nr 240.
 45. Piotrowski, M.A. (2015). Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników hybrydowych, Sprawy Międzynarodowe, nr 2, Warszawa.
 46. Sasal, K. (2017). Stracony okres 1989-2015, Nowy Obywatel. Pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej, nr 24.
 47. Skoneczny, Ł. (2015). Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wojna hybrydowa. Wydanie specjalne.
 48. Szułdrzyński, M. (2017), Zapomniana walka klas. Rzeczpospolita. Plus Minus, Nr 228.
 49. Wojnowski, M. (2015). Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX-XXI wieku, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wojna hybrydowa. Wydanie specjalne.
 50. Sasal, K. (2017). Przed wojną, Nowa Konfederacja. Internetowy miesięcznik idei, nr 7(85). Pobrano z: https://nowakonfederacja.pl/przed-wojna/