Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena możliwości wypełnienia przez rodzinę funkcji kreatora procesu socjalizacji społecznej człowieka. Omówiono współczesną rolę rodziny, wskazano rolę jaką odgrywa w społeczeństwie otwartym. Zaprezentowano rolę czynnika religijnego w procesie socjalizacji. W konkluzji uznano, że złożoność współczesnego świata ogranicza rolę rodziny do kreatora procesów internalizacji.

Słowa kluczowe

socjalizacja internalizacja rodzina socjalization internalisation family

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mickiewicz, A. (2019). Współczesna rodzina jako środowisko kreujące proces socjalizacji społecznej . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 216–222. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.18

Bibliografia

  Bartosik P., (2015). Rodzina tradycyjna vs. rodzina biblijna. Pobrano 10.03.2018, z: http://www.pbartosik.pl/2015/11/rodzina-tradycyjna-vs-rodzina-biblijna.html
  Fromm E. (2014). Ucieczka od wolności. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
  Fromm E. (2016). O sztuce miłości. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
  Majkowski W. (2010). Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.
  Nowy Testament (2004). Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce.
  Obuchowski K. (1985). Adaptacja twórcza. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
  Pasek Z. (1999). Wyznania wiary. Protestantyzm. Kraków: Wydawnictwo MEDIA-PRESS.
  Piwowarski W. (red.). (1993). Słownik katolickiej nauki społecznej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, Wydawnictwo
  „PALABRA”.
  Piwowarski W. (1980). Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 13, 25-42.
  Piwowarski W. (2012). Socjologia Religii. Antologia tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
  Sobkowiak J.A. (2016). Rodzina w społeczeństwie zsekularyzowanym na przykładzie Polski i Francji. Warszawa. Pobrano z: http://jaroslawsobkowiak.pl/wp-content/uploads/2016/05/SOBKOWIAK_RODZINA-W-SPO%C5%81ECZE%C5%83STWIE-ZSEKULARYZOWANYM.pdf.
  Sztompka P. (2006). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
  Tomaszewski T. (1984). Ślady i Wzorce. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
  Tyszka Z. (1974). Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  Zaborowski Z. (1986). Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
  Zakrzewski D. (2002). Socjalizacja religijna w rodzinie w obliczu współczesnych procesów społeczno-kulturowych. Studia nad Rodziną, 6/1 (10), 105-111.
  Zduniak A. (2013). Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa. Zeszyty Naukowe KUL, 1 (221), 49-50.