Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule opisano podstawowe zadania Marynarki Wojennej podczas kryzysu i wojny oraz genezę terroryzmu morskiego, a także szanse na rozwój sił morskich, uwzględniono również uwarunkowania gospodarcze i ekonomiczne.

Słowa kluczowe

Marynarka Wojenna NATO UE gospodarka terroryzm Polish Navy NATO EU economy terrorism

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Krampichowski, A. (2019). Rola marynarki wojennej w zwalczaniu zagrożeń asymetrycznych. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 111–117. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.10

Bibliografia

  1. Rokiciński, K. (2006). Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim. Warszawa: Bel Studio.
  2. Skarżyński, M. (2006) Globalne bezpieczeństwo naftowe, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, (1), 102-115.
  3. Zielaskiewicz, H.(2010). Transport intermodalny na rynku usług przewozowych. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
  4. Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej. (1990). Warszawa. Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/…/ObronnoPolskiwwarunkachsamodzielnocistrategicznejlat90.
  5. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. (2014). Warszawa. Pobrane z: https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6085
  6. Strategia Obronna Rzeczpospolitej Polskiej. (1992). Warszawa. Pobrane z: https://www.google.pl/search?q=Strategia+Obronna+Rzeczpospolitej+Polskiej+z+1992+roku.
  7. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej. (2009). Warszawa. Pobrane z: https://www.google.pl/search?q=Strategia+obronności+RP+z+2009+roku.
  8. Ustawa z 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich. (Dz. U. 2008 nr 171 poz. 1055).
  9. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa 2015 r.
  10. Rozporządzenie UE nr.1316/2013, Łącząc Europę.