Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rolą samorządów terytorialnych jest ukierunkowywanie działań rozwojowych na cele skojarzone z ekonomią, gospodarką, turystyką i bezpieczeństwem w regionie. Lotniska lokalne stanowią skuteczne narzędzie wykorzystywane przez władze lokalne w budowaniu polityki bezpieczeństwa. Jest to także ogromny potencjał dla rozwoju regionu. Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki rozwoju lokalnego lotniska w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne definicje pojawiające się w obszarze General Aviation i dane statystyczne odnośnie lotnisk cywilnych w Polsce, z kolei w drugiej części skupiono się na możliwych działaniach władz lokalnych oraz organizacji międzynarodowych podczas budowy bezpieczeństwa miejscowego i regionalnego przy jednoczesnym rozwoju regionu pod względem gospodarczym, naukowym i technicznym.

Słowa kluczowe

General Aviation lotniska lokalne bezpieczeństwo lokalne Aerial Works

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. European General Aviation Safety Strategy. (August 30th, 2012). Pobrano 15 września 2017, z: www.easa.europa.eu.
 2. European Commission policy initiative on aviation safety and a possible revision of Regulation (EC) No 216/2008, opinion no 01/2015. (13 March 2015). Pobrano 10 października 2017, z: www.easa.europa.eu.
 3. J. Hawlena, A. Płatek-Kępińska, M. Legwant-Wójcicka. (2014). Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako przykład firmy non-profit w sektorze usług logistycznych, Logistyka 4/2014. Pobrano 3 października 2017, z: www.logistyka.net.pl.
 4. K. Piwek, A. Baron, M. Idzikowski, B. Dziugieł. (2010) Analiza kierunków potencjalnego rozwoju sieci lotnisk lokalnych w Polsce, Instytut lotnictwa, Warszawa. Pobrano 8 sierpnia 2017, z: www.iwroclaw.pl
 5. K. Klincewicz. (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. (sierpień 2016). Pobrano 11.08.2017, z: https://mib.gov.pl/files/0/1797358/KPBLC.pdf.
 7. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. (7 grudnia 1944). Załącznik XIV – Lotniska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm).
 8. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. (7 grudnia 1944). Załącznik VI -Eksploatacja statków powietrznych, Część II – Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty. (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm).
 9. M. Adamowicz, S. Łuniewska. (2015). Planowanie i budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Pobrano 23 października 2017, z: www.wneiz.pl.
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji. Dz. U. z 2013 r. poz. 799.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. 2004 nr 122 poz.1273).
 12. Rejestr Lotnisk Cywilnych. Pobrano 11 października 2017, z: http://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Rejestr_Lotnisk_Cywilnych_10_10_2017.pdf.
 13. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Pobrano 12 sierpnia 2017, z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf.
 14. Strategia Rozwoju Transportu do 2020, Warszawa. (22 stycznia 2013). Pobrano 12 sierpnia 2017, z: www.mib.gov.pl.
 15. Ustawa Prawo lotnicze z 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017.959 oraz 1089)
 16. Uchwała Nr 86/2007 Rady Ministrów z 8 maja 2007 r., Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Pobrano 14 sierpnia 2017, z: www.mib.bip.gov.pl.