Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono przestępstwa rozbójnicze w Polsce w latach 2004- 2015 ze szczególnym uwzględnieniem ich skali, sposobów popełniania przestępstw w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone w Areszcie Śledczym w Poznaniu wśród osadzonych mężczyzn oraz skutków tych przestępstw. Omówione zostały przestępstwa stwierdzone w odniesieniu do przestępstw rozbójniczych w Polsce z uwzględnieniem rozboju, kradzieży rozbójniczej oraz wymuszenia rozbójniczego w podziale na regiony.

Słowa kluczowe

przestępstwo stwierdzone przestępstwa rozbójnicze skala przestępstw sposoby popełniania przestępstw skutek

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamczyk M. (2015), Pospolita przestępczość kryminalna w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2000-2012 [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego vol.9, Nr 2, Wydawnictwo Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 2. Gardocki L. (2013). Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 3. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1-2 (6-7) 2011, Przestępstwa rozbójnicze, Wydawnictwo Szkoła Policji w Pile, Piła.
 4. Lazarus R.S, Folkman S za: Aronson E. (1997). Człowiek istota społeczna, Wyd. PWN, Warszawa.
 5. Selye H. (1974), Stress without distress, Philadelphia, Lippincott
 6. Niezabitowska A. (2016). Biblioteka Policjanta Prewencji, Policjant wobec ofiary przestępstwa, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk.
 7. Waluś R., Firla J.(2003) [w:] Nauki Prawne i Taktyka Kryminalna, Przestępstwa rozbójnicze, Wydawnictwo Szkoła Policji w Katowicach, Katowice.
 8. http://statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-stwierdzone-iwykrywalnosc-w-latach-1999-2014.html (data pobrania 30.01.20016), Przestępstwa stwierdzone ogółem w danym roku /stwierdzone przestępstwa rozbójnicze w danym roku., Wydawnictwo KGP.
 9. Art. 14. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji.
 10. Polityka kryminalna państwa której celem jest analiza działań państwa, społeczności lokalnych i społeczeństwa, skierowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Wydawnictwo PWN.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie śląskim, 2007.
 12. Z przekazanych informacji od Pana R. Waluś – współautora artykułu Przestępstwa rozbójnicze, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2003 wynika, że autorzy w w/w artykule, treść dotyczącą Pana Szczepaniaka zastosowali w oparciu o fragment zamieszczony w publikacji służby MO nr 3 lipiec 1958.