Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa obywateli jest obowiązkiem państwa. Związane z tym zadania państwo realizuje poprzez swoje organy wyspecjalizowane w zakresie przeciwdziałania i zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jednym z nich jest terroryzm, który stał się swego rodzaju symbolem opisującym współczesną rzeczywistość. Celem artykułu jest przedstawienie obowiązków państwa wobec zagrożenia terrorystycznego oraz nowych form terroryzmu.

Słowa kluczowe

zadania państwa pojęcie terroryzmu formy terroryzmu działania antyterrorystyczne przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Jałoszyński K., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Bielsko-Biała 2009.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 3. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.
 4. Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
 5. Majewski J., Komentarz do art. 115 § 20 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116, Wróbel W., Zoll A. (red.), Warszawa 2016.
 6. Sienkiewicz-Małyjurek K., Niczyporuk Z. T., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Gliwice 2011.
 7. Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019, M. P. 2014, poz. 1218.
 8. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ochrona-antyterrorysty/ustawa-o-dzialaniach-an/1273,USTAWA-O-DZIALANIACH-ANTYTERRORYSTYCZNYCH.html, data dostępu: 16 grudzień 2017 r.
 9. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz. U. 2016, poz. 904 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tekst jedn. Dz. 570 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 2204.
 12. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1907.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 222, poz. 1323.
 14. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 15. Wojtyczek K., Konieczność jako legitymizacja działań władzy w demokratycznym państwie prawnym, „Państwo i Prawo” 1994, nr 9.
 16. Zasieczna B., Zasieczny A. (red.), Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004.