Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku jest terroryzm, który wywołuje psychozę strachu i zaniepokojenie mieszkańców całego świata. Do niedawna ta forma przemocy przybierała postać zamachów bombowych, porywania zakładników czy uprowadzeń dla okupu. Niestety, w ostatnich latach gwałtowny rozwój nowych technologii stał się czynnikiem, powodującym powstanie nowego zagrożenia – cyberterroryzmu. W artykule omówione zostały rodzaje ataków, sposób ich przeprowadzania oraz metody ich finansowania.

Słowa kluczowe

cyberterroryzm rodzaje metody ataku sposoby finansowania cyberterrorism types methods of attack financing methods

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kołodziejczyk, R. (2019). Nowa odsłona terroryzmu – cyberterroryzm. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 147–155. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.13

Bibliografia

 1. Bernard, A. (1978). Strategia terroryzmu. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 2. Bógdał-Brzezińska, A., Gawrycki, M., (2003). Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 3. Denning, D.E. (2000). Cyberterrorism. Testimony before the Special Oversight Panel on Terrorism Committee on Armed Services U.S. House of Representatives, Washington, 23 maj 2000, Pobrane z: http://www.stealth-iss.com/documents/pdf/CYBERTERRORISM.pdf [dostęp: 27.10.2017].
 4. Denning, D.E., (2002). Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 5. DOD Dictionary of Military and Associated Terms. Sierpień 2017. Pobrane 13 października 2017, z: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf
 6. Gogołek, W., (2007). Manipulacja w sieci. [w:] B. Siemienicki (red.), Manipulacja, media, edukacja (s. 343-358). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 7. Jędrzejewski, M. (2002). Analiza systemowa zjawiska infoterroryzmu. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 8. Kośla, R. (2002). Cyberterroryzm – definicja zjawiska i zagrożenie dla Polski. Wystąpienie na konferencji w Bemowie, 29 listopada 2002, [cyt. za.] W. Smolski. Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Pobrane 23 października 2017, z: www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66149/32_Wieslaw_Smolski.pdf.
 9. Kozłowski A. (2014). Cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, FAE Policy Paper nr 7/2014. Pobrane 27 października 2017, z: http://fae.pl/faepolicypapercyberbezpieczenstwoinfrastrukturyenergetycznej.pdf
 10. Lichocki, E. (2009). Cyberterroryzm państwowy i niepaństwowy – początki, skutki i formy. [w:] M.J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku (s. 158-171). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Łapczyński, M., (2009). Czy grozi nam cyberterroryzm? Pobrane 13 października 2017, z: http://konflikty.wp.pl/kat,1020225,title,Czy-grozi-nam-cyberterroryzm,wid,11640989,wiadomosc.html.
 12. Szubrycht, T. (2005). Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 1.
 13. Tafoya, W.L., (2011). Cyber Terror. Biuletyn służb porządku publicznego FBI, październik 2011. Pobrane 23 października 2017, z: https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/cyber-terror
 14. Verton, D. (2004). Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu. Gliwice: Helion.
 15. Wasilewski, J. (2013). Zarys definicyjny cyberprzestrzeni. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 9(5).