Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie wpływu kryzysu gospodarczego na poziom w państwach Unii Europejskiej. Autor wykorzystał metodologię Economist Intelligence Unit, która analizuje indeks demokracji w latach 2006-2017. Opiera się na pięciu kategoriach: proces wyborczy i pluralizm; swobody obywatelskie; funkcjonowanie rządu; udział polityczny; i kultura polityczna. Opierając się na wynikach szeregu wskaźników każde państwo zostało sklasyfikowane jako jeden z czterech rodzajów reżimu: pełna demokracja; wadliwa demokracja; system hybrydowy; i reżim autorytarny. W artykule autorka stara się zidentyfikować mocne i słabe strony państw UE, wskazując na wpływ wartości demokratycznych na ich rozwój gospodarczy. Ponadto w pracy określono najbardziej charakterystyczne i najistotniejsze cechy wartości demokratycznych.

Słowa kluczowe

wskaźnik demokracji Unia Europejska wzrost gospodarczy

Szczegóły artykułu