Treść głównego artykułu

Abstrakt

Napływ i osiedlanie się na Starym Kontynencie mieszkańców Azji i Afryki jest politycznie wykorzystywany od tysięcy lat. W swej istocie jest zjawiskiem naturalnym. Ma swoją dobrze udokumentowaną kartę w dziejach Europy. Od wczesnego średniowiecza stanowiło element współtworzący jej tożsamość. Dająca się zaobserwować intensyfikacja ruchów migracyjnych w ostatnich latach nie może być zatem odbierana jako wydarzenie wyjątkowe. Eksponowanie go przez w drugiej dekadzie XXI wieku przez polityków służy jedynie realizacji partykularnych interesów powiązanych z nimi ugrupowań i partii. Dyskusje pozbawione są większego sensu. Problemu napływu mas z obszarów o większej gęstości zaludnienia na tereny w których jest ona niższa nie da się powstrzymać. W rozpatrywanym kontekście warto dostrzec cykliczny charakter procesów związanych z osadnictwem w Europie. Za okoliczności nowe, które przyczyniają się do jego stymulacji, brana musi być pod uwagę dynamika zmian demograficznych oraz tempo, w jakim ociepla się klimat. Kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kontynentu ma sytuacja istniejąca na obszarach bezpośrednio z nim sąsiadujących. Szczególną pozycję zajmuje Afryka Północna oraz Arabski Wschód. W jednym i drugim przypadku przyrost liczby ludności w ostatnim półwieczu uznać należy za znacząco ponadprzeciętny. We wskazanym regionie brak państwa, którego populacja nie podwoiłaby się w tym czasie. Jednocześnie za sprawą zmian klimatycznych na pokaźnych obszarach tej części świata warunki życia związane z otoczeniem przyrodniczym uległy znacznemu pogorszeniu. Destabilizacja polityczna regionu, wywołana m.in. przez działalność państw trzecich, stanowi okoliczność utrudniającą inwestycje i prace inżynieryjne pozwalające na rekultywację gruntów i ograniczenie tempa pustynnienia obszarów wykorzystywanych rolniczo. Zważywszy na długotrwały charakter nadmienionych zmian i brak możliwości zahamowania ich w dającej się określić perspektywie czasowej dalsze nasilenie migracji na teren Europy traktować należy jako nieuchronne. Ograniczenia prawne i sankcje, tak jak i wzmocnienie ochrony granic, są działaniami doraźnymi i nie mogą przyczynić się do rozwiązania problemu. Przypisanie im takiej funkcji jest poważnym błędem. Stanowi grę na zwłokę, której nieuchronnym skutkiem będzie i tak konieczność powrotu do prób rozwiązania problemu, występującego już wtedy w znacznie bardziej rozbudowanej formie.


 

Słowa kluczowe

demografia zmiany klimatyczne migracja

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Babinger, F. (1977). Z dziejów imperium Osmanów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Batatu, H. (2004). The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq. London: Saqi.
 3. Beauchemin, C. (2013). Family Migration from Sub-Saharan Africa to Europe. (Conference: Adapting to Changes in Family Migration: the Experiences of OECD Countries). Washington. Dostęp: https://www.oecd.org/els/mig/Beauchemin.pdf [15.12.2019].
 4. Beine, M., Parsons Ch. (2015). Climatic Factors as Determinants of International Migration. Scandinavian Journal of Economics, 117(2), 723–767. DOI: https://doi.org/10.1111/sjoe.12098
 5. Brylew, M. (2011). Irak 2003–2005. Stabilizacja sytuacji społeczno-politycznej i tranzycja władzy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. Buckley, G. L. (2002). American Patriots: The Story of Blacks in the Military from the Revolution to Desert Storm. New York: Random House Trade Paperbacks.
 7. Dekret z Alhambry. (1492). Dostęp: http://www.jrbooksonline.com/alhambra_decree_abridged.htm [20.11.2019].
 8. Farouk-Sluglett, M., Sluglett, P. (2003). Iraq Since 1958 – From Revolution to Dictatorship (3rd edition). London: I.B. Tauris.
 9. Hass de, H. (2008). Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union: An Overview of Recent Trends (IOM Migration Research Series, 32). Geneva: International Organization for Migration. Dostęp: http://www.unhcr.org/49e479ca0.pdf [15.12.2019].
 10. Herodotus. (bd). The History of Herodotus. (translated by G. Rawlinson). Dostęp: http://classics.mit.edu/Herodotus/history.1.i.html [28.10.2019].
 11. Historical Estimates of World Population. (bd). United States Census Bureau. Dostęp: https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-estworldpop.html [25.11.2019].
 12. Hochschild, A. (2016). Pogrzebać kajdany. Wizjonerzy i buntownicy w walce o zniesienie niewolnictwa. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 13. HRI. (2011, 27 lipca). NATO bombs the Great Man-Made River. Human Rights Investigations. Dostęp: https://humanrightsinvestigations.org/2011/07/27/great-man-made-river-natobombs [10.12.2019].
 14. Historical Estimates of World Population. (2018). United States Census Bureau. Dostęp: https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-estworldpop.html [25.11.2019].
 15. Julius Caesar, C. (1869). Gallic War (translated by W.A. McDevitte, S. Bohn). New York: Harper & Brothers. Dostęp: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0001 [15.11.2019].
 16. Kamen, H. (2005). Inkwizycja Hiszpańska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 17. Korany, B., Hillal Dessouki A.E. (2010). Foreign Policy Approaches and Arab Countries: a Critical Evaluation and the Alternative Framework. W: B. Korany at all (Eds.). The Foreign Policies of Arab States. The Challenge of Globalization (s. 21–44). Cairo: The American University. DOI: https://doi.org/10.5743/cairo/9789774163609.003.0003
 18. Krasuski, J. (1995). Europa Zachodnia – dzieje polityczne 1945–1993. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 19. Lehmann, J.-P. (2015, 2 września), Refugees and migrants: Europe’s past history and future challenge. Forbes. Dostęp: http://www.forbes.com/sites/jplehmann/2015/09/02/refugees-migrantseuropes-past-history-and-future-challenge/#3da1d4464765 [15.11.2019].
 20. Lelieveld, J., Proestos, Y., Hadjinicolaou, P., Tanarhte, M., Tyrlis E., Zittis, G. (2016). Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century, Climatic Change, 137, 245–260.
 21. Lowder, S.K., Skoet, J., Raney, T. (2016). The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide. World Development, 87, 16–29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041
 22. Malendowski, W., Mojsiewicz, C. (2000). Stosunki międzynarodowe (wyd. 2). Wrocław: Atla2.
 23. Manteuffel T. (1996). Historia powszechna: średniowiecze (wyd. 9). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Marr, P. (2004). The modern history of Iraq (2nd edition). Boulder: Westview Press.
 25. Meddison A. (2001). The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: OECD. Dostęp: https://www.oecd.org/dev/developmentcentrestudiestheworldeconomyamillennialperspective.htm [12.12.2019].
 26. Michałek K. (1991). Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861–1945. Warszawa: Książka i Wiedza.
 27. Misiągiewicz, J. (2009). Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 28. Мolchanov, А.А. (2000), Social Structures and Public Relations in Greece of the II Millennium BC e. (Problems of Source Studies of Mine Studies and Mycenology). Moscow: Institute of General History of the Russian Academy of Science. Dostęp: http://annales.info/greece/molchan/#2000 [01.12.2019].
 29. Мolchanov, А.А, Neroznak, V.P., Sharypkin, S.Ya. (1988). Monuments of Ancient Greek Writing (Introduction to Mycenology). Моscow: Science. Dostęp: http://annales.info/greece/molchan/#pdgp [01.12.2019].
 30. Moschek, W. (2010), Der Limes. Grenze des Imperium Romanum. Darmstadt: Primus in Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 31. Münz, R. (1995). Where Did They All Come From? Typology and Geography of European Mass Migration in the Twentieth Century. W: Evolution or Revoultion in European Population (s. 95–155, vol. 1, European Population Conference, 4–8 September). Milano: F. Angeli.
 32. Olszewski, W. (1988). Polityka kolonialna Francji w Indochinach w latach 1858–1908. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 33. Olszewski, W. (2000). Dzieje powszechne XX wieku. Poznań: Kurpisz.
 34. Quiles, C. (2017). Indo-European demic diffusion model. Badajoz: Universidad de Extremadura.
 35. Rapsomanikis, G. (2015). The economic lives of smallholder farmers An analysis based on household data from nine countries. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Dostęp: http://www.fao.org/3/a-i5251e.pdf [11.12.2017].
 36. Salamon, M., Strzelczyk, J. (2004). Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu. Kraków: Historia Iagellonica.
 37. Tripp, C. (2002). A History of Iraq (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
 38. UNECA. (2014). Migration in North African Development. Policies and Strategies. A comparative analysis. Rabat: United Nations Economic Commission - Office for North Africa. Dostęp: https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/problematique_de_la_migration_eng.pdf [10.12.2019].
 39. Voting Rights Act of 1965. (1965). Eighty-ninth Congress of the United States of America. Dostęp: http://library.clerk.house.gov/reference-files/PPL_VotingRightsAct_1965.pdf [30.11.2019].
 40. The World at Six Billion. (bd). New York: United Nations Population Division. Dostęp: https://mysite.du.edu/~rkuhn/ints4465/world-at-six-billion.pdf [10.12.2019].
 41. Wójcik, Z. (1998). Historia powszechna XVI–XVII wieku (wyd.7). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. Zabłocka, J. (1987). Historia Bliskiego Wschodu w starożytności. Wrocław: Ossolineum.
 43. Zdanowski, J. (2010). Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku. Wrocław: Ossolineum.
 44. Zidena, A.M. (2015). The Impact of the Great Man Made River Project on Libya’s Agricultural Activities and the Environment. Dostęp: http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=GB2015401272 [10.12.2019].
 45. Zientara, B. (1968). Historia powszechna. Średniowiecze. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.