Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pojęcia infrastruktury i infrastruktury krytycznej są różnie interpretowane i w większości przypadków nie uwzględniają konsekwencji zagrożeń. Celem artykułu było przedstawienie wyników badań nad oceną teorii bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. W artykule przedstawiono interpretacje pojęcia infrastruktura krytyczna i jej autorską definicję. Wyjaśniono uwarunkowania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i wskazano na kluczowe elementy decydujące o jej bezpieczeństwie.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo infrastruktura krytyczna ochrona zagrożenia uwarunkowania bezpieczeństwa

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biała Księga. (2013). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dostęp: https://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf [25.10.2019].
 2. Bozeman, A.B. (1976). War and the Clash of Ideas. Orbis, 20(1), 61–102.
 3. Brdulak, J. (red.). (2005). Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 4. Executive Order. (1996, July 15). Critical infrastructure protection: Executive Order 13010. President of the United States. Washington: The White House. http://fas.org/irp/offdocs/eo13010.htm [19.04.2016].
 5. Czupryński, A. (2015). Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym. W: A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Bezpieczeństwo: teoria, badania, praktyka (s. 9–24). Józefów: Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. DOI: https://doi.org/10.17381/2015.4
 6. Dictionary. (bd). Security. Dictionary.com. Dostęp: http://www.dictionary.com/browse/security [03.02.2017].
 7. Dolata, M. (2015). Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40(2), 45–56, DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-04
 8. Domańska A. (2006). Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Warszawa: PWN.
 9. Dyrektywa Rady. (1996). Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz.UE L10 z 14.01.1997 ze zm).
 10. Dyrektywa RUE. (2008). Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (Dz. Urz. UE L345).
 11. Dziembowski, Z. (1985). Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista”, 1985, nr 4–5. Za: K. Brzozowska, M. Łatuszyńska. (2006). Infrastruktura informacyjna jak element infrastruktury publicznej (próba systematyzacji). W: K. Włodarczyk-Śpiewak (red.). Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy (s. 133–140). Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski. Dostęp: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/819/original/17.pdf?1315218647 [27.08.2016].
 12. Hobbes, T. (1954). Lewiatan. Warszawa: PWN.
 13. Idzi-Latkowski, H. (1993). Bezpieczeństwo polityczne obywateli w świadomości społecznej Polaków. W: R. Rosa (red.). Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego (s. 276–285). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 14. Infrastruktura transportowa. (bd). W: Encyklopedia zarządzania. Dostęp: https://mfiles.pl/pl/index.php/Infrastruktura_transportowa [17.08.2018].
 15. Internetowy słownik języka polskiego PWN. (bd). Dostęp: https://sjp.pwn.pl/sjp [09.07.2019].
 16. Kochaniak, E. (2016). Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym. Współczesna Gospodarka, 7(1), 63–70. Dostęp: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/04/6_E_Kochaniak_WG_1_2016_2_ZiE_.pdf [26.08.2016].
 17. Komunikat. (2004). Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2004 r. Ochrona infrastruktury strategicznej w walce z terroryzmem (COM(2004) 702 końcowy). Dostęp: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0702:FIN:EN:PDF [18.09.2016].
 18. Korzeniowski, L. (2017). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
 19. Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, 18(2), 19–39. Dostęp: https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens/wydania-archiwalne/182011/3322,Bezpieczenstwoistota-kategorie-ewolucja.html [25.10.2019].
 20. KRITIS-Strategie. (2009). Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITISStrategie). Berlin: Bundesministerium des Innern. Dostęp: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/kritis.html [25.10.2019].
 21. Kukułka, J. (2006). Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa. W: K. Żukrowska, M. Grącik (red.). Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka (s. 47–78). Warszawa: SGH.
 22. Merriam Webster Dictionary. (bd). Dostęp: http://www.merriam-webster.com/dictionary/infrastructure [26.08. 2016].
 23. NPOIK. (2013). Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013. Warszawa: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostęp: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/NPOIK-dokumentg%C5%82%C3%B3wny.pdf [25.10.2019].
 24. NPOIK. (2015). Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015. Warszawa: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostęp: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Narodowy-Program-Ochrony-Infrastruktury-Krytycznej-2015-Dokument-G%C5%82%C3%B3wnytekst-jednolity.pdf [25.10.2019].
 25. Pieprzny, S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 26. Piskozub, A. (1977). Funkcja przemieszczania jako cecha wspólna infrastruktury. Problemy Ekonomiki Transportu, 2.
 27. Ptak, M. (2010). Współczesne rozumienie bezpieczeństwa, zagrożeń i obronności, Zeszyty Naukowe WSOWL, 155(1), 88–95.
 28. Radziejewski, R. (2014). Ochrona infrastruktury krytycznej. Teoria a praktyka. Warszawa: PWN.
 29. RCB. (bd). Infrastruktura krytyczna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostęp: http://rcb.gov.pl/infrastruktura-krytyczna [24.09.2016].
 30. Rosicki, R. (2010). O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, Przegląd Politologiczny, 15(3), 23–32.
 31. Rotfeld, D., Symonides, J. (2000). Wstęp. System bezpieczeństwa oparty na współpracy i kultura pokoju. W: J. Symonides (red.). Zapobieganie konfliktom (s. 3-10). Warszawa: SIPRI, Dom Wydawniczy Bellona.
 32. Słownik języka polskiego on-line. (bd). Dostęp: http://sjp.pl/krytyczny [18.09.2016].
 33. Słownik języka polskiego. (2008). Warszawa: PWN.
 34. Słownik AON. (2008). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON. Dostęp: http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf [25.09.2017].
 35. Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 36. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2007). Dostęp: https://www.msz.gov.pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112 [25.10.2019].
 37. Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. (2009). Strategia sektorowa do strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 38. Tyburska, A. (2012). Ochrona infrastruktury krytycznej: zarys problematyki. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 39. US Patriot Act. (2001, 26 października). Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (US a Patriot Act) Act of 2001. Public Law No 107–56 (107th Congress). Dostęp: https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf [25.10.2019].
 40. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997, nr 114, poz. 740 ze zm.).
 41. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 ze zm.).
 42. Wiśniewski, B. (2010). Reguły ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia dywersją. W: A. Tyburska (red.). Ochrona infrastruktury krytycznej. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 43. Wojciechowicz, W. (2004). Ochrona infrastruktury krytycznej państwa. Myśl Wojskowa, 1, 10–32.
 44. Wójtowicz, W. (2006). Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 45. Załącznik. (2013). Załącznik 2: Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013. Warszawa: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dostęp: https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/NPOIK-za%C5%82%C4%85cznik-2.pdf [25.10.2019].
 46. Załącznik. (2015). Załącznik 2: Kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej [zastrzeżony]. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015. Warszawa: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
 47. Zięba, R. (1997). Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych. W: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.). Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku (s. 35-50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 48. Zięba, R. (2006). Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. W: E. Haliżak i in. (red.). Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (s. 935–953). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 49. Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Zeszyty Naukowe AON, 86(1), 7–22.