Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu była eksploracja zjawiska udziału nieletnich w warunkach bojowych. Ponadto istotnym elementem prowadzonych badań była identyfikacja skutków szkolenia militarnego dzieci-żołnierzy. Zastosowaną metodą badawczą była analiza źródeł literaturowych, danych statystycznych oraz aktów prawnych, w ramach której poddano ocenie adekwatność obecnie obowiązujących aktów prawa międzynarodowego w kontekście przeciwdziałania zjawisku udziału dzieci w działaniach zbrojnych.

Słowa kluczowe

konflikt zbrojny dzieci dziecko-żołnierz bezpieczeństwo prawo międzynarodowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Beah, I. (2008). Było minęło. Wspomnienia dziecka-żołnierza. Kraków: Znak.
 2. Biedrzycka, I. (2013). Dziecko-żołnierz jako czynna ofiara konfliktu zbrojnego. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, 4, 115–132. Dostęp: https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/PRPC/2013/115-132.pdf [5.12.2019].
 3. Carrisi, G. (2007). Dzieci żołnierze. Kalami idzie na wojnę. Kraków: Bratni Zew.
 4. Child Soldiers International. (2018). Child soldiers international annual report 2017–2018. Dostęp: https://www.child-soldiers.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=841fa200-9315-4e8a-9a6ccdf63a0af22a [10.12.2019].
 5. Czyżewski, J. (2009a). Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. Czyżewski, J. (2009b). Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych. Przegląd Zachodni, 1(330), 83–115. Dostęp: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=10743&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= [02.12.2019].
 7. Deklaracja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 roku (zwana Deklaracją Genewską). Dostęp: https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Akty-prawne [10.12.2019].
 8. Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 roku. Dostęp: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html [10.12.2019].
 9. Iwański, T. (2016). Przemoc wobec dzieci. W: E. Krajewska-Kułak, K. Kowalczuk, A. Kułak-Bejda i in. (red.), Różne barwy przemocy (t. 1, s. 45–71). Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 10. Janiszewska, K. (2013). Wojna w Sierra Leone – z dziećmi w roli głównej. Refleksje: polityka, literatura, demokracja, 8, 183–193. Dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8814/8621 [6.12.2019].
 11. Kluj, W. (2005). Dzieci-żołnierze w dyskusjach na forum międzynarodowym. W: J. Różański (red.), Dzieci – ofiary wojny (s. 105–120). Warszawa: Missio-Polonia.
 12. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526).
 13. Markowska-Manista, U. (2016). „Złe dzieci”. Przygotowanie do zabijania w wojnach i konfliktach zbrojnych na kontynencie afrykańskim. Chorzowskie Studia Polityczne, 11, 195–213. Dostęp: https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopismatresc/ChSP11_wnetrze.pdf [02.12.2019].
 14. Nowakowska-Małusecka, J. (2010). Dzieci-żołnierze i sprawiedliwość. Casus Sierra Leone. Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, 1, 225–243. Dostęp: https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/PRPC/2010/225-243.pdf [02.12.2019].
 15. Piotrowicz, D. (2010). Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa: Wydawnictwo Dariusz Piotrowicz.
 16. Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. 1992, nr 41, poz. 175).
 17. Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne z 25 maja 2000 r. (Dz. U. 2007, nr 91, poz. 608).
 18. Prucnal, M. (2013). Rola organizacji i instytucji międzynarodowych w kontekście ochrony dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych. W: E. Karska (red.) Prawa dziecka w prawie międzynarodowym (s. 172–189), Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 19. Reich, S.F., Achvarina, V. (2005). Why Do Children Fight? Explaining Child Soldier Ratios in African Intra State Conflicts. Pitsburgh: Ford Institute for Human Security. Dostęp: https://www.files.ethz.ch/isn/18494/Reich_Why_Do_Children_Fight.pdf [10.12.2019].
 20. Singer, P. W. (2006). Children at War. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.
 21. UNESCO. (2005). Forgotten Casualties of War. Girls in Armed Conflict, Save The Children. Dostęp: http://www.harare.unesco.org/women/2698_GAAF%20report.pdf [10.12.2019].
 22. UNICEF. (1997). Cape Town Principles and best practices – adopted at the symposium on the prevention of recruitment of children into the armed forces and on demobilization and social reintegration of child soldiers in Africa. Dostęp: https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf [10.12.2019].
 23. UNICEF. (2002). Adult Wars Children Soldiers. Voices of children involved in armed conflict in the East Asia and Pacific Region. Bangkok: Unicef Eastern and Southern Africa Regional Office.
 24. UNICEF. (2005). Childhood under threat. The state of the world’s children. Dostęp: https://www.unicef.org/sowc/archive/ENGLISH/The%20State%20of%20the%20World%27s%20Children%202005.pdf [10.12.2019].
 25. UNICEF. (2007). The Paris principles. Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups. Dostęp: https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf [10.12.2019].
 26. United Nations. (2018). Children and armed conflict. Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. Human Right Council (A/HRC/40/49) Dostęp: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/40/49&Lang=E&Area=UNDOC [10.12.2019].
 27. Wessells, M. (2006). Child Soldiers. From Violence to Protection. Cambridge–London: Harvard University Press.
 28. Wójciuk, M.T. (2013). Reakcje i postawy społeczne w Powstaniu Warszawskim w świetle korespondencji. Wschodni Rocznik Humanistyczny, 9, 231–252. Dostęp: http://wrh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/art16-W%C3%B3jciuk_WRH_9_2013.pdf [05.12.2019].