Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówione zostały prawne aspekty ochrony bezpieczeństwa zgromadzeń organizowanych cyklicznie ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w tym zakresie odgrywa zarządzenie zastępcze wojewody.  Autorka na tle aktów prawa międzynarodowego dokonuje analizy postanowień polskiego systemu normatywnego, które określają istotę i zakres prawa do wolności zgromadzeń oraz które wyznaczają jego granice. W opracowaniu prowadzone są również rozważania na temat sposobu rozumienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa zgromadzeń jako przesłanki umożliwiającej reglamentację tego prawa. Autorka wskazuje na nowy dla polskiego systemu normatywnego typ zgromadzeń jakim są zgromadzenia organizowane cyklicznie, ich specjalny status oraz swoistą ochronę ich bezpieczeństwa. Rozważania w tym zakresie zostały uzupełnione o analizę wydanych przez wojewodę mazowieckiego zarządzeń zastępczych jak i analizę dotyczącego problemu orzecznictwa sadowego.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo zgromadzeń zgromadzenia cykliczne zarządzenie zastępcze wojewody wolność zgromadzeń ochrona bezpieczeństwa sądowa ochrona wolności zgromadzeń

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Borówka, K. (2018). Zarządzenie zastępcze wojewody. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Gajda, A. (2017). Kilka uwag o wolności zgromadzeń na tle najnowszych zmian ustawy - prawo o zgromadzeniach. Gdańskie Studia Prawnicze, 38, 181–196. Dostęp: https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/38gajda.pdf [30.10.2019].
 3. Filaber, J. (2008). Pojęcie porządku publicznego w nauce prawa administracyjnego. W: E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie (s. 30–41). Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski.
 4. Florczak-Wątor, M. (2017). Zgromadzenia cykliczne. Glosa do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r., Kp 1/17. E-LEX: Wolters Kluwer.
 5. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. Unii Europejskiej 2016, C 202/02).
 6. Kawka, W. (1939). Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno: Zorza.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 8. Kołaczkowski, B. (2017). Kontrola i nadzór gminy nad zgromadzeniami. W: M. Szewczyk (red.), Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku (s. 107–123). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 9. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284).
 10. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167).
 11. Misiuk, A. (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: zagadnienia prawnoustrojowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 12. Pieprzny, S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Polinceusz, M. (2010). Funkcje wojewody. Studium administracyjnoprawne. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 14. Polinceusz, M., Pomykała, M. (2018). Prawotwórcze uprawnienia organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia przepisów porządkowych. W: E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 228–241). Rzeszów: RS Druk.
 15. Pomykała, M. (2015). Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 16. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 maja 2016 roku, XXIV Ns 38/17, LEX nr 2287663.
 17. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 roku, I ACz 889/17, LEX nr 2300204.
 18. Sokolewicz, W., Wojtyczek, K. (2016). Komentarz do art. 57 Konstytucji RP. W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. (wyd. II, s. e-Lex). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 19. Ura, E. (1974). Milicja Obywatelska w PRL. Pozycja prawna i zakres działania. Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych.
 20. Ustawa z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 2015, poz. 2120).
 21. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1347).
 22. Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2017, poz. 579).
 23. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 rok Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2019, poz. 631).
 24. Widacki, J. (red.). (1998). Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (Seria: Raporty z badań, nr 1). Warszawa–Kraków: Instytut Spraw Publicznych. Dostęp: https://www.isp.org.pl/uploads/download/ustroj-i-organizacjapolicji-w-polsce-oraz-jej-funkcje-i-zadania-w-ochronie-bezpieczenstwa-i-porzadku_pl_1578179344.pdf [30.10.2019].
 25. Wniosek Prezydenta RP z dnia 28 grudnia 2016 roku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Dostęp: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,452,prezydent-andrzej-duda-skierowal-dotrybunalu-konstytucyjnego-ustawe-o-zmianie-ustawy--prawo-o-zgromadzeniach.html [24.10.2019].
 26. Wyrok TK. (2004). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 roku (Sygn. akt Kp. 1/04, OTK-A 2004/10/105).
 27. Wyrok TK. (2017). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 roku (Sygn. akt Kp. 1/17, OTK-A 2017/28).
 28. Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne (wyd. 7). Warszawa: Wolters Kluwer.