Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przeprowadzana została analiza i ocena przemian polskich regulacji prawnych z zakresu badań lekarskich w sporcie jako jednego z najważniejszych aspektów wpływających na zagwarantowanie bezpieczeństwa osób uprawiających określone dyscypliny sportowe. Szczególna uwaga została poświęcona ocenie współczesnych rozwiązań w przedmiocie badań lekarskich, wynikających z procesu ewaluacji jaka w tej materii nastąpiła na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Rozważania zostały poparte analizą porównawczą zmian jakie kolejno zachodziły w związku z działaniami mającymi za zadanie zminimalizowanie ryzyka wystąpienia potencjalnego zagrożenia zdrowia, a nawet życia sportowca uprawiającego określoną dyscyplinę sportu. Autor wskazuje jak w poszczególnych okresach drugiej połowy XX wieku oraz na początku XXI wieku kształtowały się regulacje w przedmiocie badań lekarskich w sporcie. Ma to na celu stworzenie całościowego obrazu, którego analiza pozwala ocenić w sposób systemowy pozytywny wpływ aktualnych rozwiązań prawnych na stopień bezpieczeństwa sportowców w przedmiotowej materii.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo w sporcie badania lekarskie w sporcie sport

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Badura, M., Basiński, H., Kałużny, G., Wojcieszak, M. (2011). Ustawa o sporcie. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 2. Brzezicki, P. (2018). Odpowiedzialność prawna lekarza za diagnozowanie i leczenie sportowca – studium przypadku. W: D. Wetoszka (red.), Prawo sportowe (s. 55–64). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Cierpiał-Wolan, M., Łysoń, P. (red.). (2017). Kultura fizyczna w Polsce w latach 2015 i 2016 (tabl. 24). Warszawa–Rzeszów: Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 5. KLRwP. (2019). Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dostęp: https://www.klrwp.pl/pl [11.12.2019].
 6. Ministerstwo Zdrowia. (2019). Dostęp: https://www.gov.pl/web/zdrowie [15.10.2019].
 7. NIL. (2019). Zestawienie nr 4 Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu z dnia 31.10.2019 r. Naczelna Izba Lekarska (NIL). Dostęp: https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0015/141216/za-pazdziernik-2019_Zestawienie-nr-04_1.pdf [30.11.2019].
 8. Pieprzny, S., Ura, E. (red.). (2015). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. PTMS. (2019). Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Dostęp: http://www.ptms.org.pl [11.12.2019].
 10. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz. U. 2006, nr 189, poz. 1396).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1969 roku w sprawie badań lekarskich osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe (Dz. U. 1969, nr 24, poz. 178).
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 roku w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski (Dz. U. 2002, nr 191, poz. 1603).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. 2011, nr 88, poz. 502).
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. 2016, poz. 1172).
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. 2019, poz. 395).
 16. Stawicki, R. (2019). Współczesne bezpieczeństwo człowieka. Warszawa: Difin.
 17. Ustawa z dnia 3 lipca 1984 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. 1984, nr 34, poz. 181 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. 1996, nr 25, poz. 113).
 19. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 1997, nr 28, poz. 153 ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005, nr 155, poz. 1298 ze zm.).
 21. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018, poz. 1870).
 22. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2018, poz. 1263).
 23. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2015, poz. 1321).
 24. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. 2017, poz. 1051 ze zm.).
 25. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1985 roku w sprawie zasad i trybu prowadzenia badań lekarskich oraz zasad opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport i rekreację ruchową w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej (M. P. 1985, nr 35, poz. 235).
 26. Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 lipca 1969 roku w sprawie kontroli stanu zdrowia osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe (M. P. 1969, nr 36, poz. 296).