Treść głównego artykułu

Abstrakt

Temat artykułu dotyczy bezpieczeństwa na lotniskach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Omówiono najbardziej zaawansowane urządzenia do kontroli bezpieczeństwa. Omówiono także bardzo ważny aspekt wpływający na bezpieczeństwo lotniska, taki jak procedury i organizacja pracy w punktach kontroli bezpieczeństwa. Uwzględniono wyzwania stojące przed nowoczesnymi operatorami kontroli bezpieczeństwa. Opisano urządzenia najnowszej generacji, w tym skanery rentgenowskie 3D, bramki magnetyczne z lokalizacją niebezpiecznych obiektów oraz ręczne wykrywacze metali.

Słowa kluczowe

skanery 3D bramka magnetyczna ręczny wykrywacz metalu kontrola bezpieczeństwa

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Gebska, N. (2019, 19 czerwca). Konwencja Montrealska (1999) – czego dotyczy i w czym nam pomaga? [Blog]. Dostęp: https://www.airhelp.com/pl/blog/konwencja-montrealska-1999-czego-dotyczy-i-w-czym-nam-pomaga/ [13.04.2020].
 2. Gefert, K. (2017). Europejski model ochrony lotnictwa cywilnego przed terroryzmem i innymi bezprawnymi ingerencjami na przykładzie Polski. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 17(9), 214–230. Dostęp: https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-9/1384,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-17-9-2017.html [10.04.2020].
 3. Glen, A. (2010). Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 4. Grzywna, Z., Limański, A., Drabik, I. (2018). Zarządzanie bezpieczeństwem w portach lotniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (Seria Organizacja i Zarządzanie), 118, 181–197. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.118.13.
 5. Jurgilewicz, M., Zabłocki, E. (2015). Geneza i rozwój prawa powietrznego i lotniczego. Zeszyty Naukowe WSIZiA, 4(33), 103–113.
 6. Laserowy wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków. Dostęp: https://www.spyshop.pl/laserowy-wykrywacz-materialow-wybuchowych-i-narkotykow-b-scan-1170.html [13.04.2020].
 7. Litwiński, J. (2012). Porty lotnicze świata. Lotnictwo, 7. Dostęp: http://www.magnum-x.pl/artykul/portylotniczeswiata2011 [20.04.2020].
 8. Loga-Sowiński, K. (2018, 19 czerwca). Konwencja Pekińska wchodzi w życie. Portal pasazer.com. Dostęp: https://www.pasazer.com/news/38809/konwencja,pekinska,wchodzi,w,zycie.html [13.04.2020].
 9. Lorek, M. (2018). Bezpieczeństwo w transporcie – zarys problematyki. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 10. Łukaszuk, L. (2012). Współpraca i rywalizacja w przestrzeni kosmicznej. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 11. Maciejowski, K. (2014). Podmioty, metody oraz przepisy kształtujące bezpieczeństwo w portach lotniczych. Security, Economy & Law, 4, 22–40. Dostęp: http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2015/07/2.SEL_1_22-40.pdf [10.04.2020].
 12. Markusik, S. (Red.). (2013). Infrastruktura logistyczna w transporcie (t. III, cz. 1). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 13. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego [ICAO]. (2016). Załącznik 14 – Lotniska. Projektowanie i eksploatacja lotnisk (t. I, wyd. 7). Dostęp: https://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/Za%C5%82%C4%85cznik_14_Tom_I.PDF [13.04.2020].
 14. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego [ICAO]. (2011). Załącznik 17 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym: Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji (wyd. 9). Dostęp: https://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/Zalacznik_17.pdf [13.04.2020].
 15. Nakonieczna, J. (2017). Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji i zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych, 1, 121-130. Dostęp: https://rsawl.awl.edu.pl/images/Roczniki/Rocznik_1/10_Nakonieczna.pdf [15.04.2020].
 16. Nita, P. (2014). Projektowanie lotnisk i portów lotniczych. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 17. Nowak, B. (2001). Problemy bezpieczeństwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym w świetle Konwencji Haskiej z 1970 r. Studia Europejskie, 3, 125–135. Dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2001_Nowak.pdf [13.04.2020].
 18. Profesjonalna bramka do wykrywania metali. Dostęp: https://www.spyshop.pl/profesjonalna-bramka-do-wykrywania-metali-garrett-pd-6500i-537.html [13.04.2020].
 19. Rajchel, J., Zabłocki, E. (2009). Port Lotniczy. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.
 20. Rozporządzanie wykonawcze Komisji (UE) Nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 299/1 z dnia 15.11.2015).
 21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. 2012, poz. 912).
 22. Siadkowski, A. (2013). Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 23. Skaner rentgenowski. Dostęp: https://www.isb-company.pl/pl/katalog-produktow/skaner-rentgenowski-ei-5030a [13.04.2020].
 24. Skorupski, J. (2014). Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 25. Uchroński, P. (2018). Złożoność procesu kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu kabinowego – zarys problematyki. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 123, 189–202. Dostęp: https://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/WUT-Journal-of-Transportation-Engineering/Zeszyty/Zeszyt-123 [10.04.2020].
 26. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 2020, poz. 284).
 27. Zajas, S. (2015). Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój lotnictwa. Zeszyty Naukowe AON, 101, 4, 47–60. Dostęp: https://znaszwoj.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=132403 [12.04.2020].
 28. Żmigrodzka, M., Krakowiak, E. (2018). Systemy zabezpieczeń technicznych w ochronie portu lotniczego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 122, 97–112. Dostęp: https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/WUT-Journal-of-Transportation-Engineering/Zeszyty/Zeszyt-122 [15.04.2020].