Treść głównego artykułu

Abstrakt

W środowisku międzynarodowym rośnie znaczenie pozamilitarnych kwestii bezpieczeństwa takich jak globalne zdrowie, migracje oraz katastrofy naturalne. Przedmiotem badań jest działanie Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w przypadku Katastrof (EADRCC), będącego głównym narzędziem zarządzania kryzysowego NATO podczas pandemii COVID-19. Celem badań było zidentyfikowanie tych działań EADRCC, które przyczyniły się do usprawnienia reagowania NATO wobec pandemii. W  artykule  wykorzystano przede wszystkim metodę  analizy  krytycznej  (raportów,  dokumentów,  literatury  przedmiotu,  artykułów  naukowych,  materiałów  prasowych) oraz analizę historyczną. Udzielono odpowiedzi na kilka pytań badawczych: 1) Jaką rolę wobec nowych zagrożeń dla NATO może odgrywać EADRCC? 2) Jakie są znaczenie, rola i zakres zarządzania kryzysowego w funkcjonowaniu NATO? 3) Jakie przedsięwzięcia powinien podjąć Sojusz Północnoatlantycki, aby usprawnić wykorzystanie możliwości EADRCC w sytuacjach kryzysowych? Główna teza artykułu zakłada, że zwiększa się rola systemu zarządzania kryzysowego NATO, w tym EADRCC, szczególnie w aspekcie operacji reagowania kryzysowego spoza art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Rezultaty badań przedstawione w artykule wskazują, że wymiana informacji, koordynacja działań oraz solidarność i dystrybucja pomocy między państwami członkowskimi i partnerskimi NATO usprawniły reagowanie na pandemię COVID-19. Wnioskiem jest, że NATO powinno rozwijać swoje zdolności oraz instrumenty zarządzania kryzysowego, w tym EADRCC. Wskazano również na potrzebę budowania odporności na zagrożenia pozamilitarne w sferze wojskowej i cywilnej sojuszników.

Słowa kluczowe

NATO zarządzanie kryzysowe pandemia COVID-19 EADRCC

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Banasik, M. (2015). NATO w świetle postanowień szczytu w Newport. Kwartalnik Bellona, (3/682), 56–68. Dostęp: https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=155805 [04.06.2021].
 2. Banasik, M. (2017). Zarządzanie kryzysowe NATO mechanizmem zapewniania bezpieczeństwa i ochrony ludności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(5), 341–357. Dostęp: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-5-3.pdf [15.12.2020].
 3. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2014, 5 września). Deklaracja szczytu walijskiego. Dostęp: https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/Deklaracja%20szczytu%20walijskiego.pdf [15.12.2020].
 4. EADRCC. (2020a, 1 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 1. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200401-EADRCC-0072_sitrep1.pdf [21.02.2021].
 5. EADRCC. (2020b, 2 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 2. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200401-EADRCC-0072_sitrep2.pdf [21.02.2021].
 6. EADRCC. (2020c, 3 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 3. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200403-EADRCC-0075_sitrep3.pdf [21.02.2021].
 7. EADRCC. (2020d, 6 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 4. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200406-EADRCC-0078_sitrep4.pdf [21.02.2021].
 8. EADRCC. (2020e, 8 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 5. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200408-EADRCC-0079_sitrep5.pdf [21.02.2021].
 9. EADRCC. (2020f, 9 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 6. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200409-EADRCC-0080_sitrep6.pdf [21.02.2021].
 10. EADRCC. (2020g, 14 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 7. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200414-EADRCC-0083_sitrep7.pdf [21.02.2021].
 11. EADRCC. (2020h, 15 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 8. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200415-EADRCC-0084_sitrep8.pdf [21.02.2021].
 12. EADRCC. (2020i, 23 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 9. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200423-EADRCC-0086_sitrep9.pdf [21.02.2021].
 13. EADRCC. (2020j, 30 kwietnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 10. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/200430-EADRCC-0088_sitrep10.pdf [21.02.2021].
 14. EADRCC. (2020k, 6 maja). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 11. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/200506-EADRCC-0092_sitrep11.pdf [21.02.2021].
 15. EADRCC. (2020l, 15 maja). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 12. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/200515-EADRCC-0095_sitrep12.pdf [21.02.2021].
 16. EADRCC. (2020m, 22 maja). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 13. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/200522-EADRCC-0097_sitrep13.pdf [21.02.2021].
 17. EADRCC. (2020n, 29 maja). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 14. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/200529-EADRCC-0098_sitrep14.pdf [21.02.2021].
 18. EADRCC. (2020o, 4 czerwca). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 15. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/6/pdf/200605-EADRCC-0099_sitrep15.pdf [21.02.2021].
 19. EADRCC. (2020p, 11 czerwca). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 16. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/6/pdf/200611-EADRCC-0101_sitrep16.pdf [21.02.2021].
 20. EADRCC. (2020q, 19 czerwca). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 17. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/6/pdf/200619-EADRCC-0104_sitrep17.pdf [21.02.2021].
 21. EADRCC. (2020r, 25 czerwca). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 18. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/6/pdf/200625-EADRCC-0105_sitrep18.pdf [21.02.2021].
 22. EADRCC. (2020s, 2 lipca). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 19. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/7/pdf/200702-EADRCC-0107_sitrep19.pdf [21.02.2021].
 23. EADRCC. (2020t, 7 sierpnia). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 20. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/2/pdf/200807-EADRCC-0110_sitrep20.pdf [21.02.2021].
 24. EADRCC. (2020u, 10 września). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 21. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/2/pdf/200910-EADRCC-0114_sitrep21.pdf [21.02.2021].
 25. EADRCC. (2020v, 29 października). EADRCC Situation Report COVID-19 no. 22. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/10/pdf/201029-EADRCC-0121_sitrep22.pdf [21.02.2021].
 26. Jacuch, A. (2017). NATO’s involvement in humanitarian operations/disaster response. Przegląd Nauk o Obronności, (4), 167–180. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0083
 27. Jochems, M. (2006). Operacje: dawniej i dzisiaj. Przegląd NATO. Dostęp: https://www.nato.int/docu/review/2006/issue1/polish/art4.html [12.01.2021].
 28. Jopling, L. (2006, 21 listopada). NATO And Civil Protection, 060 CDS 06 E Brussels. Dostęp: https://www.nato-pa.int/document/2006-166-cds-06-e-rev-1-civil-protection-jopling-special-report [20.12.2020].
 29. Kitler, W. (red.). (2011). Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 30. Marszałek, M. (2011). Rola Sojuszu Północnoatlantyckiego w zarządzaniu kryzysowym w wymiarze międzynarodowym. W: G. Sobolewski i D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego (s. 241–261). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 31. Marszałek, M. (2013). Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowanie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 32. Marszałek, M. (2014). Ewolucja systemu zarządzania kryzysowego NATO. W: T. Kośmider (red.), Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO (s. 203–2020). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 33. Marszałek, M. (2015). System zarządzania kryzysowego w Sojuszu Północnoatlantyckim. W: P. Sienkiewicz (red.), Inżyniera systemów bezpieczeństwa (s. 212–233). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 34. Mesterhazy, A. (2020, 21 listopada). NATO’s essential role in the COVID-19 pandemic. Special Report. Dostęp: https://www.nato-pa.int/document/2020-natos-essential-role-covid-19-pandemic-revised-draft-report-mesterhazy-091-dsc-20-e [12.12.2020].
 35. Ministerstwo Obrony Narodowej [MON]. (2016, 9 lipca). Komunikat ze szczytu NATO w Warszawie. Dostęp: https://archiwum2019.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2016/08/Komunikat_ze_Szczytu_PKZPnxg.pdf [15.12.2020].
 36. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2010, 19 listopada). Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf [15.12.2020].
 37. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2016a, lipiec). NATO’s Readiness Action Plan. Fact Sheet. Dostęp: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap-en.pdf [16.12.2020].
 38. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2016b, 8-9 lipca). Commitment to enhance resilience. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm?selectedLocale=en [12.12.2020].
 39. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2016c, 9 grudnia). EADRCC Digital exercise and seminar on civil-military cooperation in health disaster response. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_131659.htm [20.12.2020].
 40. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2018a, 11 lipca). Brussels Summit Declaration. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=en [15.12.2020].
 41. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2018b, 12 listopada). EADRCC consequence management field exercise BOSNA AND HERCEGOVINA 2017. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_140528.htm? [20.12.2020].
 42. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2019a, 5 lutego). EADRCC consequence management field exercise SRBIJA 2018. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_152120.htm [20.12.2020].
 43. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2019b, 21 maja). Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) – Exercises. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_117900.htm [20.12.2020].
 44. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2019c, 4 grudnia). London Summit Declaration. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm [15.12.2020].
 45. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020a, 23 marca). Readiness Action Plan. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_119353.htm [18.12.2020].
 46. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020b, 1 kwietnia). Coronavirus response to top NATO Ministerial agenda. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174785.htm?selectedLocale=en [20.01.2021].
 47. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020c, 2 kwietnia). Coronavirus response: NATO Foreign Ministers to address COVID-19 crisis. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174862.htm?selectedLocale=en [20.01.2021].
 48. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020d, 2 kwietnia). NATO Foreign Ministers agree measures to help Coronavirus response. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174875.htm?selectedLocale=en [20.01.2021].
 49. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020e, 2 kwietnia). Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52057.htm? [21.02.2021].
 50. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020f, 25 czerwca). EADRCC – COVID-19: Situation reports and overviews. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174854.htm? [21.02.2021].
 51. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020g, 18 sierpnia). Science for Peace and Security Programme. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm [20.12.2020].
 52. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020h, 8 października). Crisis management. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49192.htm [22.01.2021].
 53. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020i, 13 października). Strategic airlift. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50107.htm [10.01.2021].
 54. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020j, 23 października). Coronavirus response: NATO delivers ventilators to Allies in need. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_179133.htm [20.12.2020].
 55. North Atlantic Treaty Organization [NATO]. (2020k, 27 października). NATO Deputy Secretary General: NATO is ready for whatever challenges it might face. Dostęp: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_179207.htm?selectedLocale=en [11.01.2020].
 56. Protasowicki, I., Nowakowski, Z. i Juchnicki, M. (2014). Zarządzanie kryzysowe w Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. W: R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel i K. Rajchel (red.), Zarządzanie kryzysowe w administracji. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji. Dostęp: https://docplayer.pl/33880520-Zarzadzanie-kryzysowe-w-organizacji-sojuszu-polnocnoatlantyckiego.html [07.06.2021].
 57. Roepke, W.D. i Thankey, H. (2019, 27 luty). Resilience: the first line of defence. NATO Review. Dostęp: https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/02/27/resilience-the-first-line-of-defence/index.html [10.01.2021].
 58. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa [RBC]. (b.d.). Współpraca w ramach NATO. Zarządzanie kryzysowe. Dostęp: https://rcb.gov.pl/wspolpraca-w-ramach-nato/ [10.01.2021].
 59. Speranza, L. (2020, 7 kwietnia). Six reasons NATO’s Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre is important for our future security. Atlantic Council – New Atlanticist Blog. Dostęp: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/six-reasons-natos-euro-atlantic-disaster-response-coordination-centre-is-important-for-our-future-security/ [18.12.2020].
 60. Szopa, M. (2020, 21 maja). NATO kontra COVID-19. Szatkowski dla Defence24.pl: będą usprawnienia w reagowaniu kryzysowym. Defence24.pl. Dostęp: https://www.defence24.pl/nato-kontra-covid-19-szatkowski-dla-defence24pl-beda-usprawnienia-w-reagowaniu-kryzysowym [18.12.2020].
 61. Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. 2000, nr 87, poz. 970). Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20000870970 [04.06.2021].