Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest opracowanie efektywnych narzędzi i odpowiedniej metodologii budowy scenariusza dotyczących skali oraz charakteru zaangażowania Danii i Norwegii w wybranych regionach Afryki (Afryka Zachodnia, Sahel, róg Afryki) w perspektywie 3–4 lat. Chodzi przy tym o zaangażowanie z wykorzystaniem instrumentów militarnych oraz w formie interwencji wojskowych. Autor dąży do zidentyfikowania możliwych metod prognozowania skali oraz charakteru pomocy Danii i Norwegii w zakresie bezpieczeństwa dla wybranych państw, takich jak Kamerun, Ghana, Kenia, Mali, Nigeria. Analizie poddane zostały zarówno możliwości udziału duńskich czy norweskich kontyngentów ekspedycyjnych w działaniach o charakterze zarządzania kryzysowego oraz wsparcia pokoju, jak i czynniki determinujące bezpośrednią pomoc wojskową dla tych afrykańskich państw w formie współpracy dwustronnej w celu wzmocnienia ich bezpieczeństwa. W tekście przedstawiono czynniki determinujące politykę wojskową Danii i Norwegii wobec wybranych państw Afryki, które powinny zostać uwzględnione w procesie prognostycznym. Artykuł stanowi swoistą propozycję dotyczącą metodologii prognozowania średnio-terminowej aktywności wojskowej dwóch państw nordyckich w Afryce.

Słowa kluczowe

Dania Norwegia prognozowanie zagraniczna pomoc wojskowa scenariusz zaangażowanie wojskowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Balcerowicz, B. (2006). Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Cold-Ravnkilde, S.M. (2013). War and peace in Mali. Background and perspectives (DIIS Report, no. 33). Copenhagen: Danish Institute for International Studies. Accessed: https://pure.diis.dk/ws/files/58183/RP2013_33_MALI_Signe_marie_cold_ravnkilde_web.pdf [05.02.2021].
 3. Danish Defence Intelligence Service. (2020, November). Intelligence Risk Assessment 2020. An assessment of developments abroad impacting on Danish security. Accessed: https://fe-ddis.dk/globalassets/fe/dokumenter/2020/risk-assessments/-risk-assessment-2020_single-page-.pdf [02.02.2021].
 4. Defence Staff. (2007, June 15). Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine. Accessed: https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/bitstream/handle/11250/99258/FFOD_Engelsk_235451a.pdf?sequence=1&isAllowed=y [15.01.2021].
 5. Forsvarsakademiet. (2014). Kulturlandestudie Mali. Accessed: https://fak.dk/globalassets/fak/dokumenter/2014/-kulturlandestudie-mali-.pdf [27.01.2021].
 6. Gray, C.S. (2005). Another bloody century. London: Orion Books Ltd.
 7. Gray, C.S. (2018). Theory of Strategy. Oxford: Oxford University Press.
 8. Gustavsen, E., Lien, G., & Tollefsen, A.F. (2017). Norske deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015 (FFI Rapport no. 17/00996). Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment. Accessed: https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:4209/17-00996.pdf [03.01.2021].
 9. Hammes, T.X. (2006). The Sling and the stone. On war in the 21st century. St. Paul, MN: Zenith Press.
 10. Holmquist, C. (2014). Policing Wars. On Military Intervention in the Twenty-First Century. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 11. Hull Wiklund, C., & Nilsson, C. (2016) Peace in Mali? (FOI Report, no. FOI-R-4311-SE). Stockholm: Swedish Defence Research Agency. Accessed: https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4311--SE [03.01.2021].
 12. Kusztal, A., & Rdzanek, G. (2020). Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 13. Larsen, J., & Nissen, Ch. (2017). Learning from Danish Counter-Piracy off the Coast of Somalia (DIIS Report, no. 10). Copenhagen: Danish Institute for International Studies. Accessed: https://pure.diis.dk/ws/files/1236845/Report_10_Somalia_piracy_WEB.pdf [26.01.2021].
 14. Lia, B. (2005). Globalisation and the Future of Terrorism. Patterns and Predictions. Abingdon, Oxon: Routledge.
 15. Lunde Saxi, H. (2010). Norwegian and Danish defence policy. A comparative study of the post-Cold War era (Defence and Security Studies no. 1). Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies. Accessed: http://hdl.handle.net/11250/99267 [02.02.2021].
 16. Makowski, A. (2000). Siły morskie współczesnego państwa. Gdynia: Impuls Plus Consulting.
 17. McCauley, J.F. (2017). The Logic of Ethnic and Religious Conflict in Africa. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Ministry of Defence of Denmark. (2009, March). Danish Defence Global Engagement. Report by the Danish Defence Commission 2008. Accessed: https://ecfr.eu/archive/page/-/Danemark_-_2008_-_Danish_Defence_Global_Engagement.pdf [03.02.2021].
 19. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2010, September). Peace and Stabilisation. Denmark’s Policy towards Fragile States 2010–2015. Accessed: http://www.netpublikationer.dk/um/10916/pdf/Peace_and_stabilisation.pdf [11.01.2021].
 20. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2013, November). Denmark’s Integrated Stabilisation Engagement in Fragile and Conflict – Affected Areas of the World. Accessed: http://danida-publikationer.dk/upload/microsites/um/ebooks/stabiliseringspolitik_uk_web.pdf [09.12.2020].
 21. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2015). Strategy for Danish Measures against Piracy and Armed Robbery at Sea 2015-2018. Accessed: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/strategy%20for%20the%20danish%20measures%20against%20piracy%20and%20armed%20robbery%20at%20sea.pdf [10.10.2020].
 22. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2018). Priority Paper for the Danish Efforts to Combat Piracy and other Types of Maritime Crime 2019-2022. Accessed: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/prioritetspapir_pirateri_uk_hi.pdf [13.02.2021].
 23. Norwegian Intelligence Service. (2020). Focus 2020. The Norwegian Intelligence Service’s assessment of current security challenges. Accessed: https://www.forsvaret.no/sokeresultat/_/attachment/download/7bc5fcbd-e39c-4cb6-966a-0f7115205b44:d282e733ce4f5697c9e4a7afc5a63c16dab6c151/Focus%202020%20english.pdf [02.02.2021].
 24. Norwegian Intelligence Service. (2021). Focus 2021. The Norwegian Intelligence Service’s assessment of current security challenges. Accessed: https://www.forsvaret.no/sokeresultat/_/attachment/download/450b1ed0-1983-4e6b-bc65-4aa7631aa36f:21c5241a06c489fa1608472c3c8ab855c0ac3511/Focus2021-english.pdf [03.02.2021].
 25. Norwegian Ministry of Defence. (2009, November). Capable Force. Strategic Concept for the Norwegian Armed Forces. Accessed: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/dokumenter/capable-force_strategic-concept.pdf [02.02.2021].
 26. Norwegian Ministry of Defence. (2020). The defence of Norway. Capability and readiness. Long Term Defence Plan 2020. Accessed: https://www.regjeringen.no/contentassets/3a2d2a3cfb694aa3ab4c6cb5649448d4/long-term-defence-plan-norway-2020---english-summary.pdf [04.06.2021].
 27. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. (2017, April 21). Setting the course for Norwegian foreign and security policy (Meld. St. 36 (2016-2017). Report to the Storting ‘white paper’). Accessed: https://www.regjeringen.no/contentassets/0688496c2b764f029955cc6e2f27799c/en-gb/pdfs/stm201620170036000engpdfs.pdf [22.01.2021].
 28. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. (2018). Strategy for Norway’s Efforts in the Sahel Region 2018–2020. Accessed: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/sikpol/strategy_sahel_mbilder.pdf [05.02.2021].
 29. Nowak, E., & Nowak, M. (2015). Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego (2nd ed.). Warszawa: Difin.
 30. Omeni, A. (2018). Counter-Insurgency in Nigeria. The Military and Operations against Boko Haram 2011–2017. London: Routledge.
 31. Peters, R. (2007). Wars of Blood and Faith. The Conflicts that Will Shape the Twenty-First Century. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books.
 32. Reveron, D.S. (2016). Exporting Security. International Engagement, Security Cooperation, and the Changing Face of the US Military. Washington, DC: Georgetown University Press.
 33. Sedra, M. (2017). Security Sector Reform in Conflict-Affected Countries. The Evolution of a Model. Abingdon, Oxon: Routledge.
 34. Shurkin, M., Pezard, S., & Zimmerman, R.S. (2017). Mali’s Next Battle. Improving Counterterrorism Capabilities. Santa Monica: RAND Corporation. DOI: https://doi.org/10.7249/RR1241
 35. Sułek, M. (2010). Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 36. Van der Lijn, J., Abouelnasr, N., Tofayel, A., Darkwa, L., von Gienanth, T., Edu-Aff ul, F., Karlsrud, J., & Rupesinghe, N. (2019). Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA) (EPON – Effectiveness of Peace Operations Network). Oslo: Norwegian Institute of International Affairs. Accessed: https://effectivepeaceops.net/wp-content/uploads/2019/11/EPON-MINUSMA-Report.pdf [04.06.2021].
 37. Watts, S., Johnston, T., Lane, M., Mann, S., McNerney, M.J., & Brooks, A. (2018). Building Security in Africa. An Evaluation of U.S. Security Sector Assistance in Africa from the Cold War to the Present. Santa Monica: RAND Corporation. DOI: https://doi.org/10.7249/RR2447
 38. Williams, P.D., & Bellamy, A.J. (2021). Understanding Peacekeeping. Cambridge: Polity Press.
 39. The Danish Government. (2018, November). Foreign and Security Policy Strategy 2019–2020. Accessed: https://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=01fc577b-6bf2-4fd7-8572-5af0534cf599 [04.06.2021].
 40. Thurston, A. (2020). Jihadists of North Africa and the Sahel. Local Politics and Rebel Groups. Cambridge: Cambridge University Press.