Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest opracowanie efektywnych narzędzi i odpowiedniej metodologii budowy scenariusza dotyczących skali oraz charakteru zaangażowania Danii i Norwegii w wybranych regionach Afryki (Afryka Zachodnia, Sahel, róg Afryki) w perspektywie 3–4 lat. Chodzi przy tym o zaangażowanie z wykorzystaniem instrumentów militarnych oraz w formie interwencji wojskowych. Autor dąży do zidentyfikowania możliwych metod prognozowania skali oraz charakteru pomocy Danii i Norwegii w zakresie bezpieczeństwa dla wybranych państw, takich jak Kamerun, Ghana, Kenia, Mali, Nigeria. Analizie poddane zostały zarówno możliwości udziału duńskich czy norweskich kontyngentów ekspedycyjnych w działaniach o charakterze zarządzania kryzysowego oraz wsparcia pokoju, jak i czynniki determinujące bezpośrednią pomoc wojskową dla tych afrykańskich państw w formie współpracy dwustronnej w celu wzmocnienia ich bezpieczeństwa. W tekście przedstawiono czynniki determinujące politykę wojskową Danii i Norwegii wobec wybranych państw Afryki, które powinny zostać uwzględnione w procesie prognostycznym. Artykuł stanowi swoistą propozycję dotyczącą metodologii prognozowania średnio-terminowej aktywności wojskowej dwóch państw nordyckich w Afryce.

Słowa kluczowe

Dania Norwegia prognozowanie zagraniczna pomoc wojskowa scenariusz zaangażowanie wojskowe Denmark Norway forecasting foreign military assistance scenario military engagement

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rdzanek, G. (2021). Projektowanie scenariusza duńskiego oraz norweskiego wojskowego zaangażowania w Afryce . Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), 71–92. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.4

Bibliografia

 1. Balcerowicz, B. (2006). Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Cold-Ravnkilde, S.M. (2013). War and peace in Mali. Background and perspectives (DIIS Report, no. 33). Copenhagen: Danish Institute for International Studies. Accessed: https://pure.diis.dk/ws/files/58183/RP2013_33_MALI_Signe_marie_cold_ravnkilde_web.pdf [05.02.2021].
 3. Danish Defence Intelligence Service. (2020, November). Intelligence Risk Assessment 2020. An assessment of developments abroad impacting on Danish security. Accessed: https://fe-ddis.dk/globalassets/fe/dokumenter/2020/risk-assessments/-risk-assessment-2020_single-page-.pdf [02.02.2021].
 4. Defence Staff. (2007, June 15). Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine. Accessed: https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/bitstream/handle/11250/99258/FFOD_Engelsk_235451a.pdf?sequence=1&isAllowed=y [15.01.2021].
 5. Forsvarsakademiet. (2014). Kulturlandestudie Mali. Accessed: https://fak.dk/globalassets/fak/dokumenter/2014/-kulturlandestudie-mali-.pdf [27.01.2021].
 6. Gray, C.S. (2005). Another bloody century. London: Orion Books Ltd.
 7. Gray, C.S. (2018). Theory of Strategy. Oxford: Oxford University Press.
 8. Gustavsen, E., Lien, G., & Tollefsen, A.F. (2017). Norske deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015 (FFI Rapport no. 17/00996). Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment. Accessed: https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:4209/17-00996.pdf [03.01.2021].
 9. Hammes, T.X. (2006). The Sling and the stone. On war in the 21st century. St. Paul, MN: Zenith Press.
 10. Holmquist, C. (2014). Policing Wars. On Military Intervention in the Twenty-First Century. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 11. Hull Wiklund, C., & Nilsson, C. (2016) Peace in Mali? (FOI Report, no. FOI-R-4311-SE). Stockholm: Swedish Defence Research Agency. Accessed: https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4311--SE [03.01.2021].
 12. Kusztal, A., & Rdzanek, G. (2020). Powitanie z Afryką. Rola duńskich sił zbrojnych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Somalii. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 13. Larsen, J., & Nissen, Ch. (2017). Learning from Danish Counter-Piracy off the Coast of Somalia (DIIS Report, no. 10). Copenhagen: Danish Institute for International Studies. Accessed: https://pure.diis.dk/ws/files/1236845/Report_10_Somalia_piracy_WEB.pdf [26.01.2021].
 14. Lia, B. (2005). Globalisation and the Future of Terrorism. Patterns and Predictions. Abingdon, Oxon: Routledge.
 15. Lunde Saxi, H. (2010). Norwegian and Danish defence policy. A comparative study of the post-Cold War era (Defence and Security Studies no. 1). Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies. Accessed: http://hdl.handle.net/11250/99267 [02.02.2021].
 16. Makowski, A. (2000). Siły morskie współczesnego państwa. Gdynia: Impuls Plus Consulting.
 17. McCauley, J.F. (2017). The Logic of Ethnic and Religious Conflict in Africa. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Ministry of Defence of Denmark. (2009, March). Danish Defence Global Engagement. Report by the Danish Defence Commission 2008. Accessed: https://ecfr.eu/archive/page/-/Danemark_-_2008_-_Danish_Defence_Global_Engagement.pdf [03.02.2021].
 19. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2010, September). Peace and Stabilisation. Denmark’s Policy towards Fragile States 2010–2015. Accessed: http://www.netpublikationer.dk/um/10916/pdf/Peace_and_stabilisation.pdf [11.01.2021].
 20. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2013, November). Denmark’s Integrated Stabilisation Engagement in Fragile and Conflict – Affected Areas of the World. Accessed: http://danida-publikationer.dk/upload/microsites/um/ebooks/stabiliseringspolitik_uk_web.pdf [09.12.2020].
 21. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2015). Strategy for Danish Measures against Piracy and Armed Robbery at Sea 2015-2018. Accessed: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/strategy%20for%20the%20danish%20measures%20against%20piracy%20and%20armed%20robbery%20at%20sea.pdf [10.10.2020].
 22. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. (2018). Priority Paper for the Danish Efforts to Combat Piracy and other Types of Maritime Crime 2019-2022. Accessed: https://um.dk/~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/prioritetspapir_pirateri_uk_hi.pdf [13.02.2021].
 23. Norwegian Intelligence Service. (2020). Focus 2020. The Norwegian Intelligence Service’s assessment of current security challenges. Accessed: https://www.forsvaret.no/sokeresultat/_/attachment/download/7bc5fcbd-e39c-4cb6-966a-0f7115205b44:d282e733ce4f5697c9e4a7afc5a63c16dab6c151/Focus%202020%20english.pdf [02.02.2021].
 24. Norwegian Intelligence Service. (2021). Focus 2021. The Norwegian Intelligence Service’s assessment of current security challenges. Accessed: https://www.forsvaret.no/sokeresultat/_/attachment/download/450b1ed0-1983-4e6b-bc65-4aa7631aa36f:21c5241a06c489fa1608472c3c8ab855c0ac3511/Focus2021-english.pdf [03.02.2021].
 25. Norwegian Ministry of Defence. (2009, November). Capable Force. Strategic Concept for the Norwegian Armed Forces. Accessed: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/dokumenter/capable-force_strategic-concept.pdf [02.02.2021].
 26. Norwegian Ministry of Defence. (2020). The defence of Norway. Capability and readiness. Long Term Defence Plan 2020. Accessed: https://www.regjeringen.no/contentassets/3a2d2a3cfb694aa3ab4c6cb5649448d4/long-term-defence-plan-norway-2020---english-summary.pdf [04.06.2021].
 27. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. (2017, April 21). Setting the course for Norwegian foreign and security policy (Meld. St. 36 (2016-2017). Report to the Storting ‘white paper’). Accessed: https://www.regjeringen.no/contentassets/0688496c2b764f029955cc6e2f27799c/en-gb/pdfs/stm201620170036000engpdfs.pdf [22.01.2021].
 28. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. (2018). Strategy for Norway’s Efforts in the Sahel Region 2018–2020. Accessed: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/sikpol/strategy_sahel_mbilder.pdf [05.02.2021].
 29. Nowak, E., & Nowak, M. (2015). Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego (2nd ed.). Warszawa: Difin.
 30. Omeni, A. (2018). Counter-Insurgency in Nigeria. The Military and Operations against Boko Haram 2011–2017. London: Routledge.
 31. Peters, R. (2007). Wars of Blood and Faith. The Conflicts that Will Shape the Twenty-First Century. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books.
 32. Reveron, D.S. (2016). Exporting Security. International Engagement, Security Cooperation, and the Changing Face of the US Military. Washington, DC: Georgetown University Press.
 33. Sedra, M. (2017). Security Sector Reform in Conflict-Affected Countries. The Evolution of a Model. Abingdon, Oxon: Routledge.
 34. Shurkin, M., Pezard, S., & Zimmerman, R.S. (2017). Mali’s Next Battle. Improving Counterterrorism Capabilities. Santa Monica: RAND Corporation. DOI: https://doi.org/10.7249/RR1241
 35. Sułek, M. (2010). Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 36. Van der Lijn, J., Abouelnasr, N., Tofayel, A., Darkwa, L., von Gienanth, T., Edu-Aff ul, F., Karlsrud, J., & Rupesinghe, N. (2019). Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA) (EPON – Effectiveness of Peace Operations Network). Oslo: Norwegian Institute of International Affairs. Accessed: https://effectivepeaceops.net/wp-content/uploads/2019/11/EPON-MINUSMA-Report.pdf [04.06.2021].
 37. Watts, S., Johnston, T., Lane, M., Mann, S., McNerney, M.J., & Brooks, A. (2018). Building Security in Africa. An Evaluation of U.S. Security Sector Assistance in Africa from the Cold War to the Present. Santa Monica: RAND Corporation. DOI: https://doi.org/10.7249/RR2447
 38. Williams, P.D., & Bellamy, A.J. (2021). Understanding Peacekeeping. Cambridge: Polity Press.
 39. The Danish Government. (2018, November). Foreign and Security Policy Strategy 2019–2020. Accessed: https://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=01fc577b-6bf2-4fd7-8572-5af0534cf599 [04.06.2021].
 40. Thurston, A. (2020). Jihadists of North Africa and the Sahel. Local Politics and Rebel Groups. Cambridge: Cambridge University Press.