Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor opisuje problem władzy we współczesnych rozważaniach filozoficzno-politycznych. Podkreśla on, iż każda próba sformułowania teoretycznej definicji tego pojęcia najczęściej łączy się z pewnym wyborem politycznym, a zatem przybiera charakter ideologiczny. Wobec takich trudności zajmuje się przeważnie dwa stanowiska. Dla niektórych niemożliwy jest namysł nad społeczeństwem, który wymykałby się stosunkom politycznym, dla innych możliwość przeniesienia ciężaru dyskusji na temat władzy w sferę polityki podważa jej moc teoretyczną, a co za tym idzie  naukową zasadność takich twierdzeń. Panuje jednak zgodność, że nie istnieje jedna obowiązująca definicja władzy oraz oparta na niej obiektywna i akceptowana przez większość teoria. Z rozważań Autora wynika, że tylko decentralistyczne i antyfundacjonalistyczne koncepcje władzy potrafi ą opisać rzeczywistość społeczną w sposób, który z jednej strony nie będzie uprzywilejowywał żadnej grupy czy sfery społecznej, z drugiej zaś nie będzie wykluczał niektórych podmiotów, które z punktu widzenia koncepcji prawnych nie mogą uczestniczyć w grze władzy (np. ruchy mniejszości etnicznych czy seksualnych).

Słowa kluczowe

władza polityka koncepcja władzy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bourdieu P., Choses dites, Editions de Minuit, Paris 1987.
 2. Dahl R. A., Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Znak, Kraków 1995.
 3. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, PWN, Warszawa 1998.
 4. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Aletheia/Spacja, Warszawa 1993.
 5. Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski i T. Komendant, Czytelnik, Warszawa 1995.
 6. Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
 7. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, tłum. A. Kaniowski, PWN, Warszawa 1999.
 8. Laclau E., Mouff e Ch., Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, Verso, London 1985.
 9. Laclau E., Emancypacje, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2004.
 10. Lukes S., Power: A Radical View, Macmillan, London 1974.
 11. Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy, tłum. S. Konopacki, PWN, Warszawa 1991.
 12. Mills C.W., Elita władzy, tłum. I. Rafelski, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
 13. Nozick R. 1999, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa, Aletheia.
 14. Parsons T., Politics and Social Structure, Free Press, New York 1969.
 15. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994.
 16. Rorty R., Dekonstrukcja, tłum. A. Grzeliński, M. Wołk, M. Zdrenka, [w:] Filozofi a amerykańska dziś, red. A. Szahaj, Wydawnictwo IF UAM, Toruń 1999.
 17. Weber M., »Obiektywność« poznania w naukach społecznych, tłum. M. Skwieciński, [w:] Problemy socjologii wiedzy (wybór tekstów), PWN, Warszawa 1985.