Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie zjawiska współczesnych metod przemytu środków odurzających i substancji psychotropowych do Unii Europejskiej na przykładzie kokainy z wykorzystaniem morskich przesyłek skonteneryzowanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody typu rip-on/rip-off, która odgrywa kluczową rolę w transporcie kokainy z państw Ameryki Łacińskiej. Autor wykorzystał materiały i opracowania pozyskane w trakcie współpracy ze służbami zwalczającymi przestępczość narkotykową w największych portach morskich UE, takich jak: Rotterdam (Królestwo Niderlandów), Antwerpia (Belgia), Hawr (Francja) oraz Hamburg (Niemcy) w latach 2019–2020. Artykuł odpowiada na problem badawczy zawarty w pytaniu, jakie prawidłowości decydują o tym, że przesyłki skonteneryzowane i metoda przemytu rip-on/rip-off w transporcie morskim są najczęściej wykorzystywane przez międzynarodowe grupy przestępcze w aspekcie przemytu środków i substancji odurzających do portów morskich Unii Europejskiej. W artykule wykorzystano metodę analizy krytycznej (opracowań, raportów, artykułów naukowych, literatury przedmiotu oraz  materiałów ze spotkań w ramach projektu UE Customs 2020). Autor przedstawia trzy główne tezy, które w jego ocenie przyczyniają się do wyboru tej metody: niskie koszty transportu przesyłek skonteneryzowanych, masowość, łatwość dostępu, niewielki odsetek szczegółowo przeprowadzanych kontroli podejmowanych przez służby graniczne, niedostateczne zabezpieczenie infrastruktury portowej w Ameryce Łacińskiej, ogólny dostęp do plomb spedycyjnych oraz łatwość ich sfałszowania. Artykuł jest uzupełnieniem literatury przedmiotu w kwestii sposobów przemytu środków odurzających do Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe

przemyt narkotyki kontenery rip-on/rip-off plomby celne Unia Europejska smuggling drugs containers rip-on/rip-off customs seals European Union

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Majewski, M. (2021). Przemyt środków odurzających i substancji psychotropowych w przesyłkach skonteneryzowanych do portów morskich Unii Europejskiej na przykładzie kokainy. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), 122–141. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.6

Bibliografia

 1. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości [UNODC]. (2012). Drug mules: Swallowed by the illicet drug trade. Dostęp: https://www.unodc.org/southasia/frontpage/2012/october/drug-mules_-swallowed-by-the-illicit-drug-trade.html [07.02.2021].
 2. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości [UNODC]. (2020a). COVID-19 and the drug supply chain: from production and trafficking to use (Research Brief). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. Dostęp: https://www.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-19-and-drug-supply-chain-Mai2020.pdf [07.02.2021].
 3. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości [UNODC]. (2020b). Word Drug Report 2020. Drug use and health consequences (2nd booklet). Dostęp: https://wdr.unodc.org/wdr2020/en/drug-use-health.html [07.02.2021].
 4. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości [UNODC]. (2020c). Word Drug Report 2020. Drug Supply (3rd booklet). Dostęp: https://wdr.unodc.org/wdr2020/en/drug-supply.html [07.02.2021].
 5. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości. [UNODC]. (2021). CCP Glossary of Terms. Dostęp: https://www.unodc.org/ropan/en/BorderControl/container-control/ccp-glossary-of-terms.html [07.02.2021].
 6. Centralne Biuro Śledcze Policji [CBŚP]. (2019, 15 grudnia). KAS i CBŚP udaremniły największą od lat próbę przemytu kokainy. Dostęp: https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/182370,KAS-i-CBSP-udaremnily-najwieksza-od-lat-probe-przemytu-kokainy.html [07.02.2021].
 7. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii [ECMDDA]. (2019). EU Drug Markets Report 2019. Dostęp: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_ PDF.pdf [07.02.2021].
 8. Federalna Policja Skarbowa Brazylii [gov.br]. (2020, 22 grudnia). Receita Federal faz apreensão histórica de cocaína no Porto de Santos. Dostęp: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/receita-federal-faz-apreensao-historica-de-cocaina-no-porto-de-santos [07.02.2021].
 9. gospodarkamorska.pl [Gospodarka morska]. (2020, 3 czerwca). Handel morski w dobie pandemii: perspektywa branży morskiej. Dostęp: https://www.gospodarkamorska.pl/stocznie-offshore-handel-morski-w-dobie-pandemii:-perspektywa-branzy-morskiej-49803 [07.02.2021].
 10. HM Revenue & Customs [gov.uk]. (2019). Notice 205: official customs seals and trader sealing. Dostęp: https://www.gov.uk/government/publications/notice-205-official-customs-seals-and-trader-sealing/notice-205-official-customs-seals-and-trader-sealing [07.02.2021].
 11. International Organization for Standardization [ISO]. (2010). ISO 17712:2010 Freight containers – Mechanical seals. Dostęp: https://www.iso.org/standard/41017.html [07.02.2021].
 12. Jones, S. (2019, 27 listopada). Cocaine seized from ’narco-submarine’ in Spain was likely headed for UK. The Guardian. Dostęp: https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/police-in-spain-find-three-tonnes-of-cocaine-in-narco-submarine [07.02.2021].
 13. Komisja Europejska. (2020, 24 lipca). EU Security Union Strategy: connecting the dots in a new security ecosystem (Press release). Dostęp: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1379 [07.02.2021].
 14. Konwencja celna w sprawie kontenerów sporządzona w Genewie 2 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1983 r., nr 7, poz. 36). Dostęp: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1983-7-36,16791143.html [07.02.2021].
 15. Kupiński, J., Fabisiak, J. i Michalak, J. (2011). Morskie przewozy kontenerowe w Polsce i na świecie – geneza i rozwój. Logistyka, (5), 780–786. Dostęp: https://docplayer.pl/18303939-Morskie-przewozy-kontenerowe-w-polsce-i-na-swiecie-geneza-i-rozwoj.html [07.02.2021].
 16. McDermott, J. (2021, 9 luty). Cocaine to Europe: an underestaimted threat. InSight Crime. Dostęp: https://insightcrime.org/investigations/cocaine-europe-underestimated-threat/ [10.02.2021].
 17. RALFH Rummage Group. (2019). Rummage vessel. [Spotkania grupy RALFH Rummage Group powołanej przez Unię Europejską w ramach projektu Customs 2020]. Kopenhaga. Dostęp: https://ec.europa.eu/taxation _customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en#heading_0 [07.02.2021].
 18. Roks, R., Bisschop, L. i Staring, R. (2021). Getting a foot in the door. Spaces of cocaine trafficking in the Port of Rotterdam. Trends in Organized Crime, 24(2), 171–188. DOI: https://doi.org/10.1007/s12117-020-09394-8
 19. Światowa Organizacja Handlu [WTO]. (2019) Trade Trends Estimate Latin America and the Caribbean. Dostęp: https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr19_e/trade_trends_estimates_latin_america_and_the_caribbean_2019_edition_1q_update_en_e.pdf [07.02.2021].
 20. United Nations. (1956). Customs Convention on Containers Geneva, 18 May 1956. Dostęp: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-A-9&chapter=11&clang=_en [07.02.2021].
 21. United Nations. (2019). Review of Maritime Transport 2020. United Nations Conference on Trade and Development. Dostęp: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf [07.02.2021].
 22. Ziajka, E. i Ołdakowski, B. (2020). Umiarkowany wzrost przeładunków 10 największych portów kontenerowych w Europie w 2019 (Port Monitor). Gdynia: Actia Forum sp. z o.o. Dostęp: https://www.actiaforum.pl/port-monitor-umiarkowany-wzrost-prze%C5%82adunk%C3%B3w-10-najwi%C4%99kszych-port%C3%B3w-kontenerowych-w-europie-w-2019.html [05.02.2021].