Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i omówienie zadań Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości (CZRM) z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w kontekście zwalczania przestępczości transgranicznej w portach morskich RP na przykładzie portów w Gdańsku oraz Gdyni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie w tym procesie urządzeń RTG. Artykuł podejmuje problem badawczy dotyczący roli, jaką pełnią urządzenia skanujące w zwalczaniu przemytu drogą morską, w tym w przesyłkach skonteneryzowanych oraz przez morskie przejścia graniczne. Dostarcza także odpowiedzi na pytanie, jakie prawidłowości decydują o tym, że tego rodzaju narzędzia wykorzystywane do kontroli są jednymi z najskuteczniejszych w aspekcie zwalczania przemytu towarów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw UE. W artykule zastosowano metodę analizy krytycznej, której poddano dostępny materiał źródłowy (opracowania, raporty, materiały służbowe, artykuły naukowe) oraz metodę obserwacji uczestniczącej. Autor przedstawia cztery główne tezy, które – w jego ocenie – powinny przyczynić się do szerszego wykorzystania urządzeń RTG na morskich przejściach granicznych: 1) skrócenia czasu przeprowadzanych rewizji – a co za tym idzie – ograniczenia do minimum ingerencji w procesy logistyczne w portach morskich, 2) zwiększenia liczby przeprowadzanych kontroli – szczególnie w przypadku przesyłek skonteneryzowanych na terminalach kontenerowych, 3) obniżeniu potencjalnych kosztów obsługi wynikających z potrzeby ewentualnych kontroli, zarówno dla właścicieli deklarowanych towarów, jak również służb obecnych w portach morskich oraz 4) wykorzystania możliwości technicznych urządzeń RTG, pozwalających na kontrolę niejawną oraz zaplanowanie i przeprowadzenie dalszych czynności kontrolnych, w tym działań operacyjno-rozpoznawczych, takich jak np. zarządzenie przesyłki niejawnie nadzorowanej, o której mowa w art. 120 ustawy o KAS.

Słowa kluczowe

przemyt kontenery porty morskie urządzenia rengentowskie (skanery) morskie przejścia graniczne terminal kontenerowy smuggling containers seaports x-ray devices (scanners) sea border crossings container terminal

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Majewski, M. (2022). Wykorzystanie urządzeń skanujących w portach morskich RP na przykładzie funkcjonowania Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), 92–117. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.5

Bibliografia

 1. Asia-Europe Meeting [ASEM]. (b.d.). ASEM Info Board – Events. Dostęp: https://www.aseminfoboard.org/events [28.06.2022].
 2. Bartosiewicz, A. (2020). Transport morski kontenerów: rola i znaczenie intermodalnych terminali przeładunkowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Buerger, Ch. i Edmunds, T. (2020). Blue crime: Conceptualising transnational organised crime at sea. Marine Policy, 119, 104067. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104067
 4. Celbet. (b.r.). Acitivites. Dostęp: https://www.celbet.eu/activities/site-visits/ [28.06.2022].
 5. European Commission. (2020). 2014–2020 Customs programme. Taxation and Customs Union. Dostęp: https://taxation-customs.ec.europa.eu/eu-funding-customs-and-tax/customs-2020_en [27.09.2022].
 6. European Commission. (2021). European Land Frontier, Ports and Airports contact groups. Taxation and Customs Union. Dostęp: https://taxation-customs.ec.europa.eu/business/customs-controls/port-airport-and-landfrontier-contact-groups_en [28.06.2022].
 7. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA]. (2019). European Drug Report 2019: Trends and Developments. Dostęp: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf [27.09.2022].
 8. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA]. (2021). European Drug Report 2021: Trends and Developments. Dostęp: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_PL_03.pdf [27.09.2022].
 9. GospodarkaMorska.pl. (2020, 3 czerwca). Handel morski w dobie pandemii: perspektywa branży morskiej. Dostęp: https://www.gospodarkamorska.pl/stocznie-offshore-handel-morski-w-dobie-pandemii:-perspektywa-branzy-morskiej-49803 [27.07.2022].
 10. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku [IAS]. (2020) Raport z działalności Centrum Kompetencyjnego RTG w roku 2020. [materiał niepublikowany].
 11. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku [IAS]. (2021). Zarządzenie dyrektora IAS w Gdańsku nr 105/2021 r. z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku. Dostęp: https://www.pomorskie.kas.gov.pl/documents/3555563/10468193/Zarz%C4%85dzenie+nr+105+2021+z+30.08.2021+r.+2 [25.07.2022].
 12. Komisja Europejska. (2017). Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie z postępu prac w zakresie wdrażania komunikatu Komisji „Intensyfikacja walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi – Kompleksowa strategia UE (Com (2013) 324 final z 6.6.2013)”. Dostęp: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0235&from=SK [27.09.2022].
 13. Krajowa Administracja Skarbowa [KAS]. (2018, grudzień). Regulamin organizacyjny Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Dostęp: https://www.pomorskie.kas.gov.pl/documents/3555563/6832070/Regulamin+organizacyjny+70+2018+z+dnia+29.11.2018r. [27.07.2022].
 14. Mądrzejowski, W. (2015). Przestępczość zorganizowana: system zwalczania. Wydawnictwo Akademickie i Literackie.
 15. Port Gdańsk. (2021a). Fakty i liczby. Dostęp: https://www.portgdansk.pl/biznes/informacje-ogolne/facts-and-figures [28.07.2022].
 16. Port Gdańsk. (2021b). Statystyki. Dostęp: https://www.portgdansk.pl/statystyki [28.09.2022].
 17. Port Gdańsk. (2021c, 16 kwietnia). Port Gdańsk awansuje na I miejsce na Bałtyku. Dostęp: https://www.portgdansk.pl/wydarzenia/port-gdansk-awansuje-na-i-miejsce-na-baltyku/ [27.06.2022].
 18. Rozporządzenie. (2001). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia. Dz. U. 2001, nr 62, poz. 632 ze zm. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620632
 19. Rozporządzenie. (2005). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych. Dz. U. 2005, nr 256, poz. 2145 ze zm. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052562145
 20. Rozporządzenie. (2017). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dz. U. 2017, poz. 393 ze zm. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000393
 21. Rozporządzenie Komisji. (2019). Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2199 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Dz. Urz. UE L 338/1. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2199/oj
 22. United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD]. (2020). Review of Maritime Transport 2020. (UNCTAD/RMT/2020). Dostęp: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf [27.09.2021].
 23. United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (b.r.). UNODC-WCO Global Container Control Programme. Dostęp: https://www.unodc.org/ropan/en/BorderControl/container-control/ccp.html [25.07.2022].
 24. United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2019, 2 luty). Remarks at the Security Council debate on Transnational Organized Crime at Sea as a Threat to International Peace and Security. Dostęp: https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-open-debate-on-transnational-organized-crime-at-sea-as-a-threat-to-international-peace-and-security/ [27.06.2022].
 25. United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2021). CCP Glossary of Terms. Dostęp: https://www.unodc.org/ropan/en/BorderControl/container-control/ccp-glossary-of-terms.html [27.06.2022].
 26. Ustawa. (1990). Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. Dz. U. 1990, nr 78, poz. 461 ze zm. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900780461
 27. Ustawa. (2005). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1485 ze zm. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051791485
 28. Ustawa. (2016). Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Dz. U. 2016, poz. 1947 ze zm. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001947
 29. Zarządzenie. (2012). Zarządzenie nr 8 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym. Dostęp: Dz. Urz. MF 2017, poz. 6. https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1095334/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+14+lutego+2012+r.+-+poz.+6+- [26.09.2022].
 30. Zarządzenie. (2019). Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów. Dz. Urz. MFFiPR 2020, poz. 16. Dostęp: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6907974/Dz.+Urz.+Min.+FFiPR.+z+dnia+19+listopada+2020+r.+-+poz.+16+- [26.09.2022].
 31. Zarządzenie. (2020). Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów. Dz. Urz. MF 2020, poz. 92. Dostęp: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+28+lipca+2020+r.+-+poz.+92+- [27.09.2022].