Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jednym z priorytetów współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie bezpieczeństwa jest stworzenie zintegrowanej sieci nadzoru i monitoringu morskiego poprzez współpracę krajowych systemów. Jej zadaniem jest zapewnienie warunków bezpiecznego korzystania z mórz i ochrona granic morskich UE. Ma to szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi, imigracji, rybołówstwa, ochrony wód morskich przed zanieczyszczeniami, kontroli i egzekwowania przepisów morskich oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Przykładem takiej inicjatywy jest SUCBAS (Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea). Jej celem jest uzyskanie bezpośredniego wpływu na poprawę bezpieczeństwa morskiego krajów sygnatariuszy w aspekcie militarnym, ekonomicznym oraz środowiskowym poprzez zwiększenie świadomości sytuacji morskiej oraz opracowanie koncepcji współpracy, określenie zasad bezpieczeństwa, wymiany informacji oraz pozyskanie rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczną wymianę danych.

Słowa kluczowe

nadzór morski bezpieczeństwo bezpieczeństwa cywilne Region Morza Bałtyckiego SUCBAS marine surveillance security civil security the Baltic Sea Region SUCBAS

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grzela, J. (2019). Inicjatywa SUCBAS – przykładem współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie nadzoru morskiego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 9(2), 87–100. https://doi.org/10.34862/rbm.2015.2.7

Bibliografia

 1. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower (2007). Pobrano 19.04.2015, z: http://www.navy.mil/maritime/MaritimeStrategy.pdf
 2. Backer H., Frias M., Nicolas F. (2014). Baltic Sea Sewage Port Reception Facilities HELCOM Overview 2014 Revised Second Edition. HELCOM: Baltic Marine Environment Protection Commission Katajanokanlaituri 6 B FI-00160 Helsinki, Finland.
 3. Beckh, J. (December 2012). There is no “One cooperation fit´s it all”, in European Security and Defence. SUCBAS and MARSUR Networking. Pobrano 19.04.2015, z: https://beckh.wordpress.com/2013/04/27/there-is-no-one-cooperation-fits-it-all/
 4. Bezpieczeństwo i współpraca państw bałtyckich. (1992). Studia i Materiały PISM 1. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 5. Commission Staff Working Document Accompanying The Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Concerning The European Union Strategy For The Baltic Sea Region Action Plan {COM(2009) 248} {SEC(2009) 702} {SEC(2009) 703}. Roles and responsibilities of the implementing stakeholders of the EUSBSR and a flagship project concept. (January 2013). Commission Of The European Communities. Pobrano 19.04.2015, z: http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2012/12/Action-Plan-2013.pdf
 6. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Concerning The European Union Strategy For The Baltic Sea Region, Brussels, 10.6.2009 COM(2009) 248 final. Commission Of The European Communities. Pobrano 19.04.2015, z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_en.pdf
 7. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions An Integrated Maritime Policy for the European Union Brussels, 10.10.2007 COM(2007) 575 final. Commission Of The European Communities. Pobrano 19.04.2015, z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0575
 8. Cooperation Of Coast Guards And Navies In Baltic Sea Region. (10.04.2011). National Defence Academy. Pobrano 19.04.2015, z: http://lok.org.ee/kirjutised/kirjutis-nr-14/
 9. Evans G. (1994). Współpraca dla pokoju, Warszawa: Wydawnictwo PISM.
 10. Fornstedt A. (Red.). (2001). Civil Security and Crisis Management in the Baltic Sea Region: The 1999 Strömsborg Workshop in Stockholm and the 2000 Tallinn Conference. Stockholm: The Swedish National Defence College.
 11. Gjelstad J. (Red.). (1994). Security for the Baltic Region, Delhi: International Peace Research Institute.
 12. Góralczyk W., Sawicki S. (2004). Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 13. Grzela J. (2010). Teoria i praktyka współpracy regionalnej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii I Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego.
 14. Haglund C. (31.10.2014). The Baltic Sea as an example of regional maritime security cooperation. Baltic Rim Economies (BRE), 4, 7–8.
 15. Huerlin B. (1997). Security problems in the Baltic Region in the 1990`s. Copenhagen: Danish Institute of International Affairs.
 16. Integrating Maritime Surveillance Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Draft Roadmap towards establishing the Common Information Sharing Environment for the surveillance of the EU maritime domain COM(2010) 584 final. European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries. Pobrano 19.04.2015, z: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/documents/integrating_maritime_surveillance_en.pdf
 17. Knudsen O.F. Neumann I.B. (1995). Subregional security cooperation in the Baltic Sea Area. An exploratory study. Oslo: NUPI.
 18. Knudsen O.F. (1993). Subregional security cooperation in the Baltic Sea area: towards an international regime on CSCE principles. Oslo: NUPI.
 19. Malakauskas P. (2000). Baltic Defence Co – operation: Prospects and Priorities. European Security, 3, 134–138.
 20. Meski L., Kaitaranta J. (2014). Annual report on shipping accidents in the Baltic Sea in 2013. HELCOM Secretariat.
 21. Mojsiewicz Cz. (Red.). (1997). Leksykon współczesnych stosunków politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Atla2.
 22. Möller B. (1997). Current and alternative trends in the military confrontation in the Baltic Area – with a special emphasis on naval forces. Copenhagen: Centre of Peace and Conflict Research at the University of Copenhagen.
 23. Oldberg I. (2012). Soft Security in the Baltic Sea Region Russian interests in the Council of Baltic Sea States. Research Associate Swedish Institute of International Affairs. UI Occasional Papers, 12.
 24. Opinia Komitetu Regionów „rola władz lokalnych i regionalnych w nowej strategii na rzecz morza bałtyckiego” (2009/C 200/06). Bruksela: Dziennik Urzędowy C 200/23 25.8. 2009.
 25. Pursiainen Ch. (Autumn 2009). Civil security matters! Balticness. The Official Journal of the Council of the Baltic Sea States.
 26. Pursiainen, C., Hedin, S., Hellenberg, T. (2005). Civil Protection Systems in the Baltic Sea Region. Eurobaltic Publications.
 27. Rutkowski C. (1995). Bezpieczeństwo i obronność: strategie-koncepcje-doktryny. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 28. Schwarzgruber M., Pielach M. (02.11.2009). Statki po specjalnym nadzorem. Portal Spraw Zagranicznych. Pobrano 19.04.2015, z: http://psz20013.iq.pl/127-unia-europejska/malgorzata-schwarzgruber-marekpielach-statki-pod-specjalnym-nadzorem
 29. Słownik języka polskiego. (1994). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa. (1994). Warszawa: Wydawnictwo AON.
 31. Success in the Littoral: It’s Not the Machines, It’s the People An Interview with Rear Adm Jan Thörnqvist, Chief of Staff, Royal Swedish Navy Conducted by CAPT Edward Lundquist, USN (Ret). (April 2014). SURFACE SITREP. Pobrano 19.04.2015, z: http://media.navysna.org/surface-sitrep/April2014.pdf
 32. Visuri P., Hellenberg T. (2013). Regional Organization Report: Baltic Sea Maritime Cooperation. Analysis of Civil Security Systems in Europe (ANVIL) Project. Pobrano 19.04.2015, z: http://anvil-project.net/wp-content/uploads/2014/01/HELCOM_v1.0.pdf
 33. Wise Pen Team (2010). Maritime Surveillance in Support of CSDP. The Wise Pen Team Final Report to EDA Steering Board. Pobrano 19.04.2015, z: http://www.eda.europa.eu/WebUtils/downloadfile.aspx?fileid=902
 34. Zięba R. (2001). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 35. Zięba R. (2000). Rola ugrupowań subregionalnych w nowym systemie bezpieczeństwa europejskiego. Studia Europejskie, 1, 42.