Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest oryginalny, nie był dotąd nigdzie opublikowany, ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli URL/DOI są dostępne, należy dostarczyć dla wszystkich pozycji bibliograficznych (aktywne linki).
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autorów, określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

SERDECZNIE ZAPRSZAMY DO PRZESYŁANIA ARTYKUŁÓW DO NR 1/2024 (vol. 18).

Termin dostarczenia - 28.02.2024.

Prosimy o wykorzystanie szablonu artykułu znajdującego się na stronie internetowej czasopisma. 

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane oraz które nie zostały wysłane do redakcji innego czasopisma.
 2. Artykuły podlegają merytorycznej i technicznej oraz antyplagiatowej ocenie redakcyjnej (etap 1), a następnie procesowi podwójnego recenzowania (etap 2) z zachowaniem anonimowości po stronie autora oraz recenzentów (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor tożsamości recenzenta). 
 3. Warunkiem opublikowania artykułu jest jego pozytywna recenzja.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych pracach zmian edytorskich.
 5. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia w tekście (w podziękowaniach lub w formie przypisu dolnego) informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.
 6. Po zakwalifikowaniu tekstu do opublikowania autor udziela Dolnośląskiej Szkoły Wyższej licencji niewyłącznej (pobierz tekst w formacie: DOC, PDF).
 7. Pełne teksty udostępniane są na stronie internetowej czasopisma (open access), na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
 8. Autor zgłaszający teksty do opublikowania nie ponosi żadnych opłat ani za zgłoszenie, ani za proces wydawniczy.

Ogólne wytyczne

 • Artykuł należy przygotować korzystając z szablonu zamieszczonego poniżej, zapisać w formacie  DOC (pobierz szablon DOC).
 • Przesłany dokument powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów wraz z afiliacją, adres e-mail (do zamieszczenia na stronie przy publikacji), nr ORCID, tytuł, abstrakt (maksymalnie 150 słów), 6-8 słów kluczowych. Artykuły w języku polskim powinny zawierać powyższe informacje również w języku angielskim.
 • Zasady formatowania tekstu: Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe (2,5 cm ze wszystkich stron); tekst zawarty w jednej kolumnie; wszelkie tabele (TNR 10, interlinia 1.0-1,15) muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (orientacja pionowa lub pozioma); nie należy używać funkcji dzielenia wyrazów.
 • Rysunki, ilustracje, zdjęcia, mapy i inne materiały graficzne należy przesłać osobno w formacie JPG, TIFF, GIF, CDR, PSD. Rozmiary grafiki nie powinny być mniejsze aniżeli 300 x 500 pikseli (lub 300 dpi). Wymagane jest oznaczenie tych materiałów w tekście wraz z numeracją (np. Rysunek 1, Wykres 1) i podaniem źródła. W przypadku, gdy autor wykorzystuje cudze materiały graficzne zobligowany jest do przesłania pozwolenia od ich autorów.
 • Artykuły przyjmowane są do działów: ArtykułyDebiuty naukowePolemiki oraz Noty. Objętość artykułów powinna wynosić do 20 stron (5000-8000 wyrazów). Recenzje i omówienia oraz teksty w Kronice naukowej nie powinny przekraczać 5 stron.
 • Prosimy o przesłanie pełnych danych do kontaktu z redakcją: imię i nazwisko, afiliacja, adres e-mail, nr ORCID.
 • Artykuły muszą być anonimowe dla recenzentów, dlatego należy zadbać o to, aby wszystkie informacje identyfikujące autorów artykułu w tekście, odsyłaczach, przypisach i bibliografii były usunięte.
 • Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA 7 (http://www.apastyle.org).

Odsyłacze w tekście

 • W odsyłaczu należy umieścić nazwisko autora, rok publikacji, ewentualnie zakres stron, np.: (Mickiewicz, 2010, s. 5).
 • Jeśli cytowana publikacja ma dwóch autorów należy umieścić oba nazwiska połączone znakiem &, np.: (Boma & Drowska, 2007, s. 4-6).
 • Jeśli autorów cytowanej pracy jest trzech lub więcej w cytowaniu należy podać tylko nazwisko pierwszego z dopiskiem ‘et al.’, np.: (Boma et al., 2007).
 • W odsyłaczu do publikacji wydanej przez ciało zbiorowe (np. organizację) należy za pierwszym razem podać pełną nazwę, jej skróconą formę i rok, np.: (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych [PTNP], 2020), w kolejnych odsyłaczach należy ograniczyć się do podania skrótu, np.: (PTNP, 2020).
 • W odsyłaczu dla prac anonimowej należy zamieścić tytuł i rok, np.: (Raport z badań, 2017).
 • Jeśli w jednym miejscu cytowanych jest więcej niż jedna praca, oddzielamy je od siebie średnikami, np. (Adams 2019; Shumway & Shulman, 2015; Westinghouse, 2017).
 • Jeśli cytowane są 2 lub więcej prac tego samego autora podajemy nazwisko raz, a daty oddzielamy przecinkami, np.: (Carrawy et al., 2013, 2014, 2019).
 • Jeśli w tekście pojawiają się nazwiska autorów lub tytuł dzieła anonimowego, w odsyłaczu należy zamieścić jedynie rok, np.: proponuje Mickiewicz (2020).
 • Jeśli w tekście pojawia się nazwa instytucji, w pierwszym odsyłaczu należy podać skrót i rok, np.: stworzone przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP, 2020), w dalszej części należy stosować skrót nazwy, a w odsyłaczu podawać jedynie rok, np.: w raporcie PTNP (2020).
 • W przypadku, gdy nazwa nie posiada skrótu w odsyłaczu należy podać rok, np.: Kolegium Bezpieczeństwa (2020).

Więcej na temat odsyłaczy w tekście pracy można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations.

Opis bibliograficzny

Książka

Wymyślony, D. (b.d.). Przykładowy tytuł książki bez daty wydania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Kubiak, K., Makowski, A., & Mickiewicz, P. (2005). Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim.  Wydawnictwo TRIO.

Kubiak, K., & Mickiewicz, P. (Red.). (2009). Bezpieczeństwo w szkole: Przewodnik dla nauczycieli.  Wydawnictwo TRIO.

Winiarski, B. (2006). Polityka gospodarcza (3 wyd.).  Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdział/artykuł w książce

Mickiewicz, P. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej w unijnej polityce wobec Azji Środkowej. In P. Mickiewicz, & P. Sokołowska (Red.), Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej (s. 46-59). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Potoczna, I. (2006). Podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej. In S. Korenik (Red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej (2 wyd., s. 175-181). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Artykuł w czasopiśmie

Mickiewicz, P. (2009). Westerplatte: fakty, mity, legenda. Przegląd Morski6(24), 57-62. aktywny link [data dostępu] lub aktywne DOI

Mickiewicz, P. (2010). Terroryzm morski i piractwo wybranym przykładzie: Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego2, 43-52. aktywny link DOI

Pawlak, A. (2012). Granice edukacji. Elektroniczna Edukacja, 7(2), 45-50. aktywny link DOI

Kowalski, R. (2008). Narzędzia w e-learningu. Roczniki o Edukacji, 3, 34-38. Pobrano 9 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

Raport o stanie bezpieczeństwa lokalnego. (sierpień 2005). Newsletter Problemy Współczesnego Świata. Pobrano 9 czerwca 2012, z: http://www.adres.artykulu.pl

PISM. (2019). Nowa szlak azjatycki. Biuletyn PISM, (298), s. 125-130. http://www.adres.artykulu.pl  

Akty prawne

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 r.).

Internet

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. (b.d.). Tytuł materiału. Pobrano 1 czerwca 2019, z: www.twp.edu.pl  

Massachusetts Institute of Technology. (wiosna 2011). Introduction to Security [Film]. http://www.adres.filmu.pl

Kowalski, B. (2012). Bezpieczeństwo w sieci [Audiocast].  www.adres.audiocastu.pl

EISA. (2020, 25 września). Social Security and Regional Development in Eastern Europe [Youtube].  www.adres.com

 

UWAGI DODATKOWE

*Wyrażenie „Pobrano” wraz z datą dostępu do publikacji online podjemy w przypadku adresów, które są lub mogą być aktualizowane (po jakimś czasie adres będzie kierował do innych treści). Adresu WWW nie kończymy kropką.

**W przypadku publikacji z numerem DOI – podjemy pełny adres, a nie sam numer. Nie kończymy numeru DOI kropką.

 

Więcej przykładów opisów publikacji można znaleźć na stronie: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

 

Dozwolone jest stosowanie przypisów dolnych w celu objaśnienia, skomentowania, zamieszczenia interpretacji itp. 

 

Opisy publikacji w bibliografii załącznikową szeregujemy alfabetycznie według pierwszego elementu opisu (zazwyczaj nazwisko autora, redaktora itp.). Jeśli w bibliografii załącznikowej pojawia się więcej niż jedna praca tego samego autora z tego samego roku szeregujemy je wg tytułu, a do informacji o dacie publikacji dodajemy znacznik literowy, np.:

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020a).

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020b, 26 marca).

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020c).

Przy szeregowaniu nie uwzględniamy „A”, „An”, „The” na początku tytułów.

 

Do tworzenia bibliografii załącznikowej oraz odsyłaczy można wykorzystać menedżer bibliografii (np. Zotero, Mendeley, Endnote). Należy pamiętać o usunięciu powiązań bibliograficznych z programem przed wysłaniem tekstu do Wydawnictwa.