Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej stosowane przez redakcję czasopisma Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego oparte są na wytycznych organizacji Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics, COPE)

I. Polityka redakcyjna

1. Decyzje o przyjęciu artykułu do druku są podejmowane przez redaktora naczelnego po konsultacji z zespołem redakcyjnym. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu brana jest pod uwagę jego tematyka, oryginalność oraz znaczenie dla rozwoju dyscyplin wiedzy poruszanych przez czasopismo, zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie, polityce i admnistracji i stosunków międzynarodowych.

2. Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne.

3. Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i recenzentów zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 

II. Obowiązki autorów

1. Na stronie internetowej czasopisma są zamieszczone wskazówki dla autorów oraz zasady kwalifikacji artykułów do publikacji.

2. Redakcja oczekuje od Autora, że zgłaszana przez niego praca jest napisana w pełni samodzielnie, a Autor korzysta z cudzych prac zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich, oraz że przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana i nie jest przedmiotem postępowania redakcyjnego w innym czasopiśmie.

3. Redakcja wymaga od Autora podania informacji o źródłach finansowania publikacji i wkładzie poszczególnych autorów w jej powstanie.

4. Autor zobowiązany jest do poinformowania redakcji o możliwym konflikcie interesu.

 

III. Obowiązki recenzentów

1. Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i pomaga autorom w poprawie artykułu.

2. Recenzja powinna być obiektywna, jasno wyrażająca opinie recenzenta, przy użyciu odpowiednich argumentów na poparcie tez. Niedopuszczalna jest krytyka personalna.

3. Recenzowane artykuły traktowane muszą być jako dokumenty poufne, które nie podlegają pokazywaniu lub omawianiu z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

4. Recenzent przygotowuje recenzje terminowo i zgodnie ze swoimi kompetencjami.

 

IV. Etyka publikacyjna i własność intelektualna

1. Redakcja monitoruje przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej przez autorów, recenzentów i członków zespołu redakcyjnego.

2. Redakcja stara się rozwijać swoją wiedzę na temat nadużyć́ w praktyce publikacyjnej i sposobów ich rozwiazywania oraz stosować tę wiedzę w praktyce redakcyjnej.

3. Redakcja dokłada starań, by dobór recenzentów był bezstronny oraz nadzoruje proces recenzowania, zwracając uwagę na dotrzymanie terminów i przeciwdziałanie konfliktowi interesów, dbając by składane w redakcji prace nie były wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem oraz udostępniane osobom postronnym.

4. Redakcja sprawdza, czy autor otrzymał wszystkie niezbędne zgody do publikacji tekstu, a także zachowuje bezstronność, traktując jednakowo teksty autorów bez względu na ich płeć, rasę, narodowość, pochodzenie itd.

5. Redakcja przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza plagiatów, zduplikowanych publikacji, fabrykowania danych, ghostwriting i guest-authorship. W przypadkach wykrycia nadużyć, redakcja podejmie następujące działania: kontakt z Autorem w celu wyjaśnienia sytuacji, zgromadzenie dokumentacji z materiałem dowodowym, w uzasadnionych przypadkach powiadomienie odpowiednich zainteresowanych instytucji.

6. W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym materiale redakcja publikuje odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia, sprostowania, ew. przeprosiny.

W sytuacjach nie wymienionych w powyższych zasadach etyki publikacyjnej redakcja  stosuje się do wytycznych COPE (Committee on Publication Ethics): https://publicationethics.org/