Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na regulacjach prawnomiędzynarodowych najważniejszych z punktu widzenia kontroli przestrzegania i egzekwowania postanowień zwalczających przestępczość korupcyjną. Przedstawiono trzy modele rozwiązań instytucjonalnych, koncentrując się na ich organizacji, sposobie funkcjonowania i podejmowania działań. Autor uznaje, że międzynarodowa kontrola harmonizuje działalność państw i pozwala organizować współpracę międzynarodową. Wskazuje również na inne niż funkcje kontrolno -nadzorcze zadania międzynarodowych organów kontrolnych, w tym na ich rolę szkoleniową, informacyjną oraz upowszechniającą.

Szczegóły artykułu