Treść głównego artykułu

Abstrakt

Decyzja o utworzenie Dowództwa Wojsk Specjalnych była wynikiem podjętego przez Polskę zobowiązania na szczycie NATO w Rydze w 2006 r. pełnienia, od 2011 r., roli państwa ramowego w operacjach specjalnych Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sposób jego organizacji umożliwia realizację zadań wynikających z pełnienia przez Polskę tej funkcji, planowana struktura organizacyjna Wojsk Specjalnych jest optymalna i odpowiada potrzebom oraz możliwościom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, których ostateczny kształt dostosowany jest do standardów NATO. Problemem jest natomiast wywiązywanie się z sojuszniczych i koalicyjnych zobowiązań w zakresie osiągania przez Wojska Specjalne zadeklarowanych zdolności.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dereń, J. (2019). Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 199–213. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.12