Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polska niemal zawsze zorientowana była bardziej na ląd, niż na morze. Przez wiele lat – w odróżnieniu od innych państw morskich – nie potrafiliśmy dostrzec szans i potencjału, jakie stwarzało nadmorskie położenie naszego państwa. W treści obecnie obowiązujących dokumentów strategicznych w Polsce również nie ma należytych odniesień do bezpieczeństwa morskiego. W artykule zaprezentowano miejsce, funkcje i charakter wyjątkowego dokumentu poświęconego bezpieczeństwu morskiemu: Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP. Autor przedstawia również zastosowane podczas prac rozwiązania organizacyjno-metodologiczne, a także katalog postulatów i rekomendacji, które mogą poprawić skuteczność procesu opracowywania i wdrażania analogicznych koncepcji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w przyszłości.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo morskie strategia koncepcja planowanie strategiczne

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Academic.ru. Pobrano: 4.05.2017, z: ttp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2537/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF; TolkSlovar.ru. Pobrano 4.05.2017, z: http://tolkslovar.ru/k8601.html
 2. Alliance Maritime Strategy. (2011). Pobrane z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_75615.htm
 3. Bryson, J.M. (2011). Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations. A Guide for Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. 4th Edition. August 2011.
 4. Cambridge Dictionary. Pobrano: 4.05.2017, z: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/concept.
 5. Dictionary.com. Pobrano: 4.05.2017, z: http://www.dictionary.com/browse/concept
 6. Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., Dąbrowska, A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 7. English Oxford Living Dictionaries. Pobrano: 4.05.2017, z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/concept
 8. EU Strategy for the Baltic Sea Region. (2009). Pobrane: z: http://www.balticsea-region-strategy.eu/about
 9. Giddens, A. (2007). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Grove, E. (1990). The Future of Sea Power. US Naval Institute Press.
 11. Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1997 roku. (1997). Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=052E0BA02FE796B2E30A7BC0482489C7?id=WDU19970780483&type=3.
 13. Kopaliński, W. (1983). Słownik języka polskiego. T. I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. „Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe”, II/2011-18. Warszawa.
 15. Marynarka potrzebuje strategii. Soloch dla Defence24 o modernizacji sił morskich, celach BBN i reformie dowodzenia [WYWIAD]. Pobrane: z: http://www.defence24.pl/561120,marynarka-potrzebuje-strategiisoloch-dla-defence24-o-modernizacji-sil-morskich-celach-bbn-i-reformie-dowodzenia-wywiad
 16. Mitzberg, H., Quinn, J.B. (1996). The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Prentice Hall.
 17. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej (nr 10) z dnia 24 lutego 2016 r. (2016). Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych.
 18. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej (nr 54) z dnia 23 marca 2017 r. (2017). Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych.
 19. Regulamin Biura Bezpieczeństwa Narodowego stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego. (2010). Warszawa.
 20. Słownik języka polskiego PWN. Pobrano: 4.05.2017, z: http://sjp.pl/koncepcja
 21. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN. Pobrano: 4.05.2017, z: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/koncepcja.html.
 22. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. (2009). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 23. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Warszawa.
 24. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022. (2013). Warszawa.
 25. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. (2017). Warszawa-Gdynia. Synonimy.pl. Pobrano: 4.05.2017, z: https://www.synonimy.pl/synonim/koncepcja/.
 26. The European Union Maritime Security Strategy. (2014). Pobrano z: https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011205%202014%20INIT
 27. The Free Dictionary by Fairlex. Pobrano: 4.05.2017, z: http://www.thefreedictionary.com/concept.
 28. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 poz. 827 ze zm.).
 29. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach planowania polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 ze zm.).
 30. Webster’s Third New International Dictionary. (1993). Könemann.
 31. Your Dictionary. Pobrano: 4.05.2017, z: http://www.yourdictionary.com/concept.
 32. Z kmdr. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem rozmawia Michał Sobczyk i Nowy Obywatel. Wszystkie ręce na pokład! Pobrane z: http://nowyobywatel.pl/2013/07/26/wszystkie-rece-na-poklad/
 33. Zarządzenie Nr 2/2016 Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP. (2016).Warszawa.
 34. Zięba, R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. „Sprawy Międzynarodowe”, 10.