Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy ram prawnych i finansowych funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Potwierdzono, że system ochrony zdrowiaw Polsce jest strukturalnie i relacyjnie tworem skomplikowanym, zaś władze publiczne odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego swoich obywateli. Zadania publiczne w tym obszarze wdrażane są przez realizację dokumentów strategicznych. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie pełni on funkcji koordynujących, ale realnie wpływa na stan bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Należy rozważyć postulowane przez naukowców i praktyków zmiany procedury kontraktowania, uwzględniając fakt, że proste zwiększenie strumienia finansowania, bez działań zwiększających efektywność wydatkowania środków publicznych, automatycznie nie poprawi aktualnego stanu rzeczy. Głównym celem artykułu jest analiza sprzeczności występującej w polskim systemie opieki zdrowotnej, która sprowadza się do następującego dylematu: jak pogodzić dobro pacjenta z ekonomiczną efektywnością publicznych placówek ochrony zdrowia. Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza krytyczna, badanie dokumentów oraz obserwacja. Podjęcie rozważań zostało poprzedzone kwerendą publikacji z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o zdrowiu, jak również zarządzania oraz polityki społecznej. Gruntownie przeanalizowano liczne artykuły naukowe, obowiązujące akty prawne, orzeczenia sądowe oraz inne oficjalne dokumenty, które miały znaczenie dla toku rozumowania zaprezentowanego w publikacji. W odniesieniu do zagadnień poruszanych w artykule szczególnie użyteczna okazała się analiza porównawcza.

Słowa kluczowe

Narodowy Fundusz Zdrowia bezpieczeństwo zdrowotne zdrowie kontraktowanie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. IX Forum Rynku Zdrowia: wycena procedur – dlaczego płatnik ma z tym problem? (2013, 23 October). Rynekzdrowia.pl. Accessed: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/IX-Forum-Rynku-Zdrowia-wycena-procedur-dlaczego-platnik-ma-z-tym-problem,135141,1.html [06.09.2020].
 2. Balicki, M. (2011). Organizacja i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia (stan na 30.12.2009). In: J. Opolski (Ed.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia (p. 97–124).
 3. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Accessed: https://docplayer.pl/7920839-Zdrowie-publiczne-wybrane-zagadnienia-tom-i.html [15.10.2020].
 4. Barańska, M. (2013). Ochrona zdrowia jako element polityki publicznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, pp. 169–196. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.2.10 [15.10.2020].
 5. Bromber, P. (2014). Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (65), 541–557. Accessed: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-541.pdf [15.10.2020].
 6. Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 7. Chmaj, M. & Sokół, W. (Eds.). (1999). Polityka – Ustrój – Idee. Leksyko politologiczny. Lublin: Morpol.
 8. Czerska, I. & Jasiak-Kaczmarek, B. (2012). Algorytmy wyrównawcze Narodowego Funduszu Zdrowia jako modele podziału środków finansowych we współczesnej publicznej organizacji zdrowotnej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (50), pp. 571–580. Accessed: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-571.pdf [10.10.2020].
 9. Golinowska, S. (Ed.). (2009). Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Warszawa: Vesalius.
 10. Górczyński, P. & Wojtyniak, B. (2005). Polityka zdrowotna w krajach Europy, Unii Europejskiej i w Polsce. Problemy Higieny i Epidemiologii, 86(1), pp. 1–10. Accessed: http://www.phie.pl/pdf/phe-2005/phe-2005-1-001.pdf [10.10.2020].
 11. Hołyst, B. (2014). Bezpieczeństwo. Podstawowe problemy badawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Iłowiecka, K. (2016). Procedura kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Próba analizy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, (4), pp. 185–207. Accessed: https://sslkolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/KI28.pdf [12.10.2020].
 13. Jakubczak, P. (2011, November 14). Łączenie ZUS z NFZ, czyli jak uzdrowić składkę na zdrowie. Dziennik.pl. Accessed: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/366339,laczenie-zus-z-nfz-czyli-jak-uzdrowicskladke-na-zdrowie.html [07.10.2020].
 14. Kalina-Prasznic, U. (Ed.). (2004). Encyklopedia prawa (3rd ed.). Warszawa: C. H. Beck.
 15. Kańduła, S. (2010). Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (620), pp. 141–160. Accessed: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2010-t-n61/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2010-t-n61-s141-160/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2010-t-n61-s141-160.pdf [12.10.2020].
 16. Kludacz, M. (2013). Wycena usług szpitalnych na szczeblu centralnym w wybranych krajach europejskich. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(10), pp. 261–273. Accessed: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-10-1.pdf [12.10.2020].
 17. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.)
 18. Kosycarz, E. (2018). Rehabilitation in the Polish health system and its financing methods. Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, (1), pp. 161–175. DOI: https://doi.org/10.24425/finanse.2018.125398
 19. Krajewski-Siuda, K. & Romaniuk, P. (2011). Zdrowie publiczne. Stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy. Warszawa: Instytut Sobieskiego. Accessed: https://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Krajewski-Siuda-Romaniuk-Zdrowie-publiczne-PDF.pdf [10.10.2020].
 20. Leśniewski, B. (2010). Precz z limitami. Menadżer Zdrowia, (6), pp. 40–43. Accessed: https://issuu.com/termedia/docs/mz1406-issuu01sz [12.10.2020].
 21. Lizakowski, P. (2019). Bezpieczeństwo publiczne w powiecie kościerskim. Deskrypcja i antycypacja. Poznań: FNCE.
 22. Lubimow-Burzyńska, I. (2014). Finanse publiczne. Skrypt. Zielona Góra: http://ckupatronus.pl/wp-content/uploads/2020/03/Administracja-Finanse-publiczne-SKRYPT-cz.-1.pdf [15.11.2020].
 23. Malarewicz-Jakubow, A. (2013). Konkurencja a nieuczciwa konkurencja. Finanse i Zarządzanie, 11(1), pp. 273–284. Accessed: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_3_19.pdf [12.10.2020].
 24. Miller, M. & Opolski, J. (2009). Zdrowie Publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia. Postępy Nauk Medycznych, (4), pp. 282-289. http://www.czytelniamedyczna.pl/3111,zdrowie-publiczne-w-polsce-a-polityka-zdrowotna-w-wietle-dokumentlwwiatowej-org.html [10.10.2020].
 25. Misiąg, W. & Tomalak, M. (2010). Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 26. Nawrolska, I. (2011). Polski system ochrony zdrowia. Potrzeba redefiniowania priorytetów. Zeszyty Naukowe, (11), pp. 365–378. Accessed: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Nawrolska.pdf [12.10.2020].
 27. Paszkowska, M. (2010). Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej. Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, 6(3), pp. 76–94. https://core.ac.uk/download/pdf/6315686.pdf [12.10.2020].
 28. Pietraszewska-Macheta, A. (2012). Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK.
 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, (Dz. U. 2009, poz. 1945).
 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, (Dz. U. 2014, poz. 1840 ze zm.).
 31. Sowiński, R. (1995). Realizacja redystrybucyjnej funkcji finansów publicznych za pomocą systemu podatkowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 57(1), pp. 65–71. Accessed: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16196/1/008%20RYSZARD%20SOWI%C5%83SKI.pdf [10.10.2020].
 32. Strzelecka, J. & Smołkowska, U. (2009). Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce. In: G. Ciura (Ed.), Zdrowie Polaków (Studia nr 4(20), pp. 117–148). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych. Accessed: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/304283ABC820211AC1257A30003D7484/$file/4_20.pdf [10.10.2020].
 33. Urbaniak, M., Wojtyła-Buciora, P. & Klimberg, A. (2016). Status prawny Ministra Zdrowia. Hygeia Public Health, 51(1), pp. 44–50. Accessed: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2016/hyg-2016-1-044.pdf [11.10.2020].
 34. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz. U. 2011, nr 122, poz. 696 ze zm.).
 35. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2010, nr 210, poz. 2135 ze zm.).
 36. Wasen, J. & Marek, M. (2001). Wyrównanie finansowe między Kasami Chorych w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych, Inicjatywy sektora prywatnego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Projekt Banku Światowego nr 3466 (POL TOR 3.4.14/A). Warszawa: n.d.
 37. Wojteczek, J. (2010). Algorytm hipokryzji. Menedżer Zdrowia, (8), pp. 18–22. Accessed: https://www.termedia.pl/Algorytm-hipokryzji,12,15619,1,1.html [10.10.2020].
 38. Zozula, J. (2010). Co zrobić, gdy NFZ nie chce sfinansować leczenia dziecka? Szkoła specjalna, 71(254), 3, pp. 266–230. Accessed: http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/media/13697/szsp_3_10.pdf [11.10.2020].