Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego jest obecnie jednym z najistotniejszych zadań państwa. Specyfika zagrożeń w infosferze powoduje, że niemożliwa jest pełna ochrona zasobów cybernetycznych państwa i obywatela. Realne jest natomiast stworzenie systemu ochrony, skoncentrowanego na niwelowaniu możliwości skutecznego ataku na systemy i sieci IT. Przyjąć więc należy, że rozwiązania wdrażane przez państwa nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa cybernetycznego, jednak decydują o jego poziomie. Zasadne jest zatem wskazanie cech charakterystycznych narodowych systemów ochrony cybernetycznej jako rozwiązań ukazujących sposób reakcji państwa na tego typu zagrożenia, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań, jakie determinują sposób jego budowy i funkcjonowania.

Słowa kluczowe

system cybernetyczny bezpieczeństwo

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland, Budnesministerium des Inner.
 2. Décret nr 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, NOR: PRMD0914748D, Version consolidée au 13 août 2017
 3. Défense et sécurité des systèmes d’information. Stratégie de la France’ Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), Paris 2011.
 4. Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2015.
 5. Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik, BSI-Gesetz vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1885) geändert worden ist.
 6. Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz), vorm 17 Juli 2015.
 7. Livre Blanc Défense e Sécurité Nationale 2013, Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2013.
 8. Loi de programmation militaire 2014–2019, diffusion du droit, ‘LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
 9. National strategy for Switzerland’s protection against cyber risks, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz and Sport VBS, 19 June 2012
 10. Pacte Défense Cyber 50 mesures pour changer d’échelle, ministre de la Défense, Paris, 11.02.2014
 11. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa, 25 czerwca 2013.
 12. Prosperous United Kingdom, Cm 9161, November 2015.
 13. Strategy of the Federal Council for an Information Society in Switzerland, January 2006
 14. The UK Cyber Security Strategy. Protecting and promoting the UK in a digital Word, Novembrer 2011
 15. Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Luty 2016.