Treść głównego artykułu

Abstrakt

Samorząd terytorialny jako niezwykle ważny element ustroju politycznego państwa, realizuje zadania publiczne nie zastrzeżone ustawami dla innych organów władzy publicznej. W tym celu państwo zabezpiecza możliwości realizacji zadań przez samorząd, zapewniając mu w ramach zrównoważonego system finansów odpowiedni podział źródeł dochodów pozwalających na realizację przydzielonych zadań. Współcześnie wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym są inne niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnich latach największym problemem było skuteczne przeciwdziałanie skutkom pandemii, ograniczeń działalności gospodarczej, konieczności udzielenia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy itp. Dlatego ważne jest bieżące analizowanie na ile system finansów publicznych jest przejrzysty i pozwala im skutecznie wspierać rozwój lokalny i regionalny na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W artykule przedstawiono ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2018-2022 w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe. Taki przedział czasowy pokrywa się z przedłużoną kadencją samorządów oraz pozwala na porównanie danych z lat poprzedzających pandemię i wybuch wojny w Ukrainie oraz spojrzenie na wpływ sytuacji na kolejne lata funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano główne zagadnienia dotyczące dochodów własnych, wydatków majątkowych i wyników operacyjnych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Źródłem danych do analiz związków między wybuchem pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie a sytuacją finansową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest baza Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Słowa kluczowe

jednostki samorządu terytorialnego stabilne finanse finanse samorządowe dochody własne nadwyżka operacyjna wydatki majątkowe local government units stable finances local government finances own income operating surplus property expenditures

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ładysz, I. M. (2023). Wybrane współczesne problemy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2018–2022. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 17(2), 123–143. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.7

Bibliografia

 1. Bendyk, E., & Buras, P. (2022). Polska wobec wojny, Polska w świecie po wojnie. Zadania na nowy czas. Forum Idei.Fundacja im. Stefana Batorego. Dostęp: https://www.batory.org.pl/publikacja/polska-wobec-wojny-polska-w-swiecie-po-wojnie-zadania-na-nowy-czas/ [30.09.2023].
 2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. 1994 Nr 124, poz. 607).
 3. Franek, S. (2022). Konsekwencje kryzysu Covid-19 dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE. Optimum. Economic Studies, (3(109), 55–68. https://doi.org/10.15290/oes.2022.03.109.05
 4. Gromek, Z. (2022). Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP. Scholar.
 5. Jabłoński, M. (2022, 22 listopada). Kadencja samorządów wydłużona. Prezydent podpisał ustawę. Dziennik Gazeta Prawna. Dostęp: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8593720,kadencja-samorzadow-wydluzona-ustawa-prezydent.html [30.09.2023].
 6. Klimek, M. (2022). Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego podczas pandemii COVID-19. Studia Politologiczne, 64, 89–108. https//doi.org/10.33896/SPolit.2022.64.6
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 8. Kozłowski, S. (2023). Rola samorządu lokalnego jako stabilizatora funkcjonowania państwa w okresie kryzysu politycznego i systemowego w Polsce. Studia Politologiczne, 67, 9–23. https//doi.org/10.33896/SPolit.2023.67.1
 9. Kwiatkowski, K., Tyszkiewicz, W., & Wójcik, M. (2021). Raport finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju. Fundacja Ośrodek Rozwoju Polski. Dostęp: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/senat/zespoly/samorzad/raport_finanse-samorzadow-po-pandemii_forp_fpk__2021_11_25-1.pdf [30.09.2023].
 10. Lachiewicz, W., Kozłowska, A., Olech, M., Pietrzykowska, D., Pochopień, G., Rogowski, Ł., & Walczak, P. (2022). Pomoc obywatelom Ukrainy. Zadania samorządu terytorialnego i ich finansowanie. C.H. BECK.
 11. Leśniewicz, G. (2020). Organy samorządu wobec zagrożeń wirusem COVID-19. Ekspertyzy i Opracowania (nr 100). Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Dostęp: https://www.nist.gov.pl/files/texts/1587982474_102.pdf [30.09.2023].
 12. Matwiejuk, J. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce. W M. Perkowski, J. Szymański, & M. Zdanowicz (red.), Człowiek i prawo międzynarodowe: księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu (s. 313–338).Temida 2.
 13. Ministerstwo Finansów. (2020, 22 lipca). Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 . Dostęp: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19 [30.09.2023].
 14. Mroczek, W. (2023, 31 lipca). Paliwa z Rosji na cenzurowanym. Obserwator Finansowy. Dostęp: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/paliwa-z-rosji-na-cenzurowanym/ [20.09.2023].
 15. Necel, R. (2022). Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami. Rozwój regionalny i polityka regionalna, (62), 13–29. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.02
 16. Nykiel, W. (1993). Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 17. Owsiak, K. (2021). Władze samorządowe wobec presji na wydatki związane z kryzysem pandemicznym. W M. Zioło (red.), Finanse publiczne (s. 63–81). Polska Akademia Nauk.
 18. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2238).
 19. Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego. (Dz. U. 2022, poz. 2237).
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2022, poz. 1028).
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. (Dz. U. 2020, poz. 433).
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2023, poz. 1118).
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491).
 24. Serwis Samorządowy PAP. (2022, 22 września). ZMP: do 2023 r. samorządy stracą blisko 43 mld zł z PIT. Polska Agencja Prasowa. Dostęp: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/zmp-do-2023-r-samorzady-straca-blisko-43-mld-zl-z-pit [30.09.2023].
 25. Swianiewicz, P., & Łukomska, J. (2020). Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii. Forum Idei. Fundacja im. Stefana Batorego. https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Finanse-samorzadu-w-dobie-pandemii.pdf [ 15.10.2023].
 26. Swianiewicz, P., & Łukomska, J. (2023). Sytuacja finansowa samorządów na koniec 2022 roku – niebezpieczne tendencje. Forum Idei. Fundacja im. Stefana Batorego. Dostęp: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2023/05/sytuacja-finansowa-samorzadow-na-koniec-2022_niebezpieczne-tendencje.pdf [30.09.2023].
 27. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2023, poz. 810).
 28. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023, poz.103).
 29. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022, poz. 2267).
 30. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2023, poz. 1327).
 31. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236).
 32. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz.1270).
 33. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022, poz. 2418).
 34. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022, poz. 1526).
 35. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40).
 36. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2022, poz. 2094).
 37. Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Liber.
 38. Wyszkowska, D., & Wyszkowski, A. (2022). Program „Polski Ład" a sytuacja finansowa JST. Centrum Ekspertyzy Lokalnej (Analiza Celowa nr 3). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Dostęp: https://frdl.org.pl/static/upload/store/frdl/ANALIZY_CELOWE/POLSKI_LAD2.pdf [23.09.2023].