Treść głównego artykułu

Abstrakt

Poniższy tekst opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce. Opracowanie wskazuje kierunek przedsięwzięć organizacyjno-prawnych i technicznych służących budowaniu ogólnokrajowego systemu odbioru zgłoszeń alarmowych, a także prezentuje dane statystyczne. Podstawowym celem rozważań jest ustalenie zasad działania numeru alarmowego 112 w Polsce oraz zbadanie jego wymiaru praktycznego, zmierzającego do stworzenia skutecznego systemu obsługi wezwań alarmowych. Podstawą metodologiczną rozważań jest założenie, iż przedsięwzięcia podejmowane w zakresie tworzenia systemu obsługi numeru alarmowego 112 przyczyniają się do poprawy jego skuteczności.

Słowa kluczowe

System Powiadamiania Ratunkowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego numer alarmowy 112

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.
 2. Gazeta Wyborcza, (2014). Eksperci: system CPR coraz sprawniejszy, pomyłki sporadyczne. Pobrano 15 sierpnia 2015, z: http://wyborcza.pl/1,91446,15986781,Eksperci__system_CPR_coraz_sprawniejszy__pomylki_sporadyczne.html.
 3. Guzik-Makaruk E. (2011). Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. W: Guzik-Makaruk E. (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom s. 89–113. Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kulwer Polska.
 4. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania numeru alarmowego 112 na terenie Polski (2010). Pobrano 25 sierpnia 2015, z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,1903,vp,2300.pdf.
 5. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego (2012), Pobrano 25 sierpnia 2015, z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,4333,vp,6192.pdf.
 6. Koncepcja Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Warszawa, 8 czerwca 2000.
 7. Koncepcja systemu 112, Warszawa, 16.10.2007.
 8. Raport z funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (2015), Pobrano 18 sierpnia 2015, z: http://mac.bip.gov.pl/system-powiadamiania-ratunkowego/raport-z-funkcjonowania-systemu-powiadamiania-ratunkowego.html.
 9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. Dz.U. 2014 poz. 574.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2007.178.1263).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz.U. 1999 Nr 111 poz. 1311.
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Dz.U. 2009 Nr 130 poz. 1073.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych. Dz.U. 2008 Nr 236 poz. 1620.
 14. Statystyki dotyczące funkcjonowania Systemy Powiadamiania Ratunkowego w 2014 r. (2015). Pobrano 18 sierpnia 2015, z: https://mac.gov.pl/files/statystyki_dotyczace_funkcjonowania_spr_2014.pdf.
 15. Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2015. Europejski dzień numeru alarmowego 112, Pobrano 20 sierpnia 2015, z: http://www.uke.gov.pl/europejski-dzien-numeru-alarmowego-112-15386.
 16. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Dz.U. 2013 poz. 16350.
 17. Zawiła-Niedźwiecki, J., Karamon, T., Podniesiński, M. (2010) Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych w systemie ratownictwa 112. Pobrano 20 sierpnia 2015, z: http://www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/knws_2010_159.pdf.