Treść głównego artykułu

Abstrakt

Poniższy tekst opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce. Opracowanie wskazuje kierunek przedsięwzięć organizacyjno-prawnych i technicznych służących budowaniu ogólnokrajowego systemu odbioru zgłoszeń alarmowych, a także prezentuje dane statystyczne. Podstawowym celem rozważań jest ustalenie zasad działania numeru alarmowego 112 w Polsce oraz zbadanie jego wymiaru praktycznego, zmierzającego do stworzenia skutecznego systemu obsługi wezwań alarmowych. Podstawą metodologiczną rozważań jest założenie, iż przedsięwzięcia podejmowane w zakresie tworzenia systemu obsługi numeru alarmowego 112 przyczyniają się do poprawy jego skuteczności.

Słowa kluczowe

System Powiadamiania Ratunkowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego numer alarmowy 112 Public Safety Answering System Public Safety Answering Point emergency number 112

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sikora-Wojtarowicz, K., & Nienartowicz, A. . (2019). Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 9(2), 220–237. https://doi.org/10.34862/rbm.2015.2.15

Bibliografia

 1. Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.
 2. Gazeta Wyborcza, (2014). Eksperci: system CPR coraz sprawniejszy, pomyłki sporadyczne. Pobrano 15 sierpnia 2015, z: http://wyborcza.pl/1,91446,15986781,Eksperci__system_CPR_coraz_sprawniejszy__pomylki_sporadyczne.html.
 3. Guzik-Makaruk E. (2011). Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. W: Guzik-Makaruk E. (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom s. 89–113. Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kulwer Polska.
 4. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania numeru alarmowego 112 na terenie Polski (2010). Pobrano 25 sierpnia 2015, z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,1903,vp,2300.pdf.
 5. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego (2012), Pobrano 25 sierpnia 2015, z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,4333,vp,6192.pdf.
 6. Koncepcja Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Warszawa, 8 czerwca 2000.
 7. Koncepcja systemu 112, Warszawa, 16.10.2007.
 8. Raport z funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (2015), Pobrano 18 sierpnia 2015, z: http://mac.bip.gov.pl/system-powiadamiania-ratunkowego/raport-z-funkcjonowania-systemu-powiadamiania-ratunkowego.html.
 9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. Dz.U. 2014 poz. 574.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2007.178.1263).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz.U. 1999 Nr 111 poz. 1311.
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Dz.U. 2009 Nr 130 poz. 1073.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych. Dz.U. 2008 Nr 236 poz. 1620.
 14. Statystyki dotyczące funkcjonowania Systemy Powiadamiania Ratunkowego w 2014 r. (2015). Pobrano 18 sierpnia 2015, z: https://mac.gov.pl/files/statystyki_dotyczace_funkcjonowania_spr_2014.pdf.
 15. Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2015. Europejski dzień numeru alarmowego 112, Pobrano 20 sierpnia 2015, z: http://www.uke.gov.pl/europejski-dzien-numeru-alarmowego-112-15386.
 16. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Dz.U. 2013 poz. 16350.
 17. Zawiła-Niedźwiecki, J., Karamon, T., Podniesiński, M. (2010) Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych w systemie ratownictwa 112. Pobrano 20 sierpnia 2015, z: http://www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/knws_2010_159.pdf.