Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor opisuje wybrane obszary asymetrycznego zagrożenia transgraniczną przestępczością zorganizowaną w ostatnich latach w Polsce. Pokazuje formy i aspekty trasgranicznej przestępczości oraz charakteryzuje przykłady tej przestepczości.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo transgraniczne przestępczość zorganizowana przestępczość transgraniczna cross-border security organized crime cross-border crime

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wątorek, K. (2019). Wybrane obszary asymetrycznego zagrożenia transgraniczną przestępczością zorganizowaną. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 28–38. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.4

Bibliografia

  1. Bąk T. (2011). Bezpieczeństwo transgraniczne Polski. Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 3 (161).
  2. Ciekanowski Z. (2009). Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszewskiego – Państwowy Instytut Badawczy Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, nr 3.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 127 z 2014 r., str. 39.
  4. Kuzior P. (2008). Transgraniczna przestępczość zorganizowana – asymetryczne zagrożenie. Prawo Europejskie w praktyce, nr 12 (54).
  5. Wasilewski J. (2016). Przestępczość w cyberprzestrzeni-zagadnienia definicyjne. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 8(15), 149-173.
  6. Kuzior P. (2008). Transgraniczna przestępczość zorganizowana – asymetryczne zagrożenie. Prawo Europejskie w praktyce, nr 12 (54).
  7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r. Data publikacji: 17 lutego 2017 r.
  8. Kongres ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Promowaniu Sprawiedliwości Karnej, Doha, Katar, 12-19 kwietnia 2015 r., Cyberprzestępczość, dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, marzec 2015 r.