Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zostały zaprezentowane zagrożenia dla bezpieczeństwa placówek oświatowo– wychowawczych. Autor zwraca uwagę na możliwość wystąpienia ataków o charakterze terrorystycznym oraz analizuje stopień przygotowania omawianych placówek na reagowanie w tego typu specyficznych zdarzeń kryzysowych. Artykuł podzielony jest na pięć części, których zadaniem jest dokonanie kompleksowej oceny bezpieczeństwa. Omówiona zostaje także tematyka przestępczości występującej na terenie przede wszystkim szkół podstawowych oraz gimnazjalnych jak i jej wpływu na funkcjonowanie instytucji oświatowych.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo terroryzm przestępczość szkoła psychologia terroryzmu dostęp do broni security terrorism crime school psychology of terrorism access to arms

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Soboń, M. (2019). Zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze terrorystycznym i przestępczym w placówkach oświatowo-wychowawczych. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 118–137. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.11

Bibliografia

 1. Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Białek T. (2005). Terroryzm manipulacja strachem. Warszawa: Studio EMKA.
 3. Bluth A., Sink M., Begg J., Porter M. Shattered Lives – A special report.; Caring Parents, No Answers In Columbine Killer’sPasts, The New York Times, 29 czerwca 1999 r. z: http://www.nytimes.com/.
 4. Bolechów B. (2002). Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Borkowski R. (2001). Terroryzm, [w:] R. Borkowski (red.), Konflikty współczesnego świata (s. 115-137). Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne.
 6. Chivers C. J. (2015). Kałasznikow. Kraków: Znak.
 7. Chojecki P. (2012). Stan zagrożenia przestępczością pospolitą w Polsce w ciągu ostatniej dekady, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo Społeczne (s. 162-181). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 8. Cusick J., Death In Dunblane: He must have chased the pupils All over the place, shooting anthem till they fell. The Independent, 14 marca 1996 r., z: www.independent.co.uk.
 9. Czaputowicz J. (2012). Bezpieczeństwo międzynarodowe współczesne koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Grocki R. (2014). Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia. Warszawa: Difin.
 11. Horgan J. (2008). Psychologia terroryzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Jakubczak R. (2006). Terroryzm Współczesny – Aspekty Polityczno-Gospodarcze, [w:] M. Żubera (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne (s. 27-39). Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.
 13. Hull B. (2001). The colors of crisis. American School & University, 1(74), 44-46.
 14. Jagieła J. (2009). Kryzys w Szkole. Kraków: Rubikon.
 15. James R.K., Gilliland B.E. (2002). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 16. Jaruszewski W. (2013). Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 131-146.
 17. Kelly G. A. (1970). A Brief Introduction to Personal Construct Theory, [w:] D. Bannister (red.), Perspectives in Personal Construct Theory (s. 107-120), Londyn: Academic Press.
 18. Keplinger A. (2008). Psychologiczne aspekty spostrzegania zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, [w:] Acta Universitatis Wratislaveviensis (s. 177-190), No 3079 Socjologia XLIV, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Maslow A. (2009). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Moor M., Bowling for Columbine [film dokumentalny], Kanada/USA/Niemcy, Premiera 19 stycznia 2003 r.
 21. New details in Newton school masarce show arsenal of weapons in Home of shooter, 28 marca 2013 r., z: Sky Valley Chronicle, http://www.skyvalleychronicle.com.
 22. Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
 23. Pawlak Z. Wlazło J. (2004). Pęknięte miasto Biesłan. Kraków: Znak.
 24. Rothert A. (2001). Demo-Net: wirtualna projekcja rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 25. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013/2015. Pobrano dnia 12.04.2017 r. z: http://rcb.gov.pl.
 26. Seligman M. E.P, Walker E. F., Rosenhan D. R. (2001). Psychopatologia. Poznań: Zysk i SK-A.
 27. Smith R. (2010). Przydatność siły militarnej: sztuka wojenna we współczesnym świecie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 28. Soboń M. (2017). Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną: Bezpieczeństwo, Polityka, Społeczeństwo. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 29. Strzelec z Denver w izolatce „Nie współpracuje”, 22 lipca 2012 r. Pobrano z: http://www.tvn24.pl.
 30. Toffler A. (2007). Szok Przyszłości. Przeźmierowo: Kurpisz S.A.
 31. Tracz-Dral J. (2012). Agresja i przemoc w szkołach. Kancelaria Senatu: Biuro analiz i dokumentacji. Opracowania tematyczne OT-613. Warszawa, Pobrano dnia 10.05.2017 r. z: http://www.senat.gov.pl.
 32. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60.
 33. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425.
 34. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz. U. 2016 poz. 904.
 35. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2009 nr 131 poz. 1076.
 36. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. 2010 nr 125 poz. 842.
 37. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Dz. U. 2011 nr 139 poz. 814.
 38. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228.
 39. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia, Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529.
 40. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U.2009 r. nr 144, poz. 1175.
 41. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1396.
 42. Wilson L. Killer Thomas Hamilton was described five years ago by a policeman as schering, devious, and deceitful… yet, as Iain Wilson reports, He kep this fire arms certificate Refusing a call to disarm, The Herald, 30 lipca 1996 r., z: www.heraldscotland.com.
 43. Wszedł do szkoły i zaczął strzelać. Policja: zabił własną żonę, 11 kwietnia 2017 r., z: http://www.tvn24.pl.
 44. Zawadzka G., Horror w szkołach, Rzeczpospolita z 23 stycznia 2012 r.
 45. Żubera M. (2006). Terroryzm współczesny zagrożeniem o charakterze Globalnym, [w:] M. Żubera (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne (9-17). Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.
 46. Žižek S. The Pervert’s Guide to ideology [film dokumentalny], Irlandia/Wielka Brytania, reż. Sophie Fiennes, grudzień 2012 r.