Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono przyczyny i czynniki mające wpływ na przestępczość rozbójniczą. Przybliżono wpływ środowiska rodzinnego, rówieśniczego, czynników osobowościowych, sytuacyjnych i wiele innych w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone w Areszcie Śledczym w Poznaniu wśród osadzonych. Określono związki korelacyjne pomiędzy poszczególnymi czynnikami a przyczynami przestępczości rozbójnicze tj. jak bezrobocie, zatrudnienie, gęstość zaludnienia.

Słowa kluczowe

demoralizacja przestępca rodzina patologiczna agresja demoralisation offender family pathological agresion

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Adamczyk, M. (2019). Przyczyny i czynniki stymulujące przestępstwa rozbójnicze. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 156–173. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.14

Bibliografia

 1. Biel K. SJ, (2008). Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania. Kraków: WAM.
 2. Cieślarczyk M.(2006). Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich. Warszawa: AON.
 3. Dymanus-Gaudyn A. (10 czerwca 2014). Przestępczość małoletnich jako problem społeczny. Psychologia Społeczna. Pobrany z: http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/1599-przestepczosc-maloletnich-jako-problem-spoleczny.html.
 4. Eysenck H., Eysenck M., (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak jak się zachowują? Gdańsk: GWP.
 5. Frączek, A. I. Pufal-Struzik (red.), (1996). Agresja wśród młodzieży i dzieci. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce: Wyd. Pedagogiczne ZNP.
 6. Gierowski, J.K. (1985). Diagnoza procesów motywacyjnych jako przedmiot opinii sądowo – psychologicznej, [w:] Stanik J.M. (red.), Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 7. Gierowski J.K. (1989). Motywacja zabójstw. Kraków: Akademia Medyczna.
 8. Gierowski J.K. (1996). Rola biegłego psychologa w opiniowaniu o poczytalności, [w:] Szymusik A. (red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie: wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Kraków: Collegium Medicum UJ.
 9. Gierowski J.K. (1970). Wpływ uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego na przestępczość nieletnich. Zdrowie Psychiczne, 1–2.
 10. Hołyst B. (2000). Kryminologia. Warszawa: PWN.
 11. Kucharewicz J. (2008). Praca doktorska: Psychologiczna analiza procesów motywacyjnych przestępstw popełnianych przez nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych). Katowice: UŚ.
 12. Karwat B. (2007). Uwarunkowania zachowań przestępczych. Nauka, Polityka, Kultura, Społeczeństwo.
 13. Kozaczuk F. (red.) (2010). Zachowania przestępcze, przyczyny i zapobieganie. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 14. Loeber R. (1991). Natural histories of juvenile conduct problems, delinquency and associated substance use: Evidence for developmental progression, [w:] W. Buikhuisen, S.A. Mednick (Eds.) Explaining criminal behavior (51 – 67).
 15. Farrington D.P. (1991), Antisocial personality formchildhood to adulthood. The Psychologist: Bulletin of the Britisch Psychological Society, 4 (389 – 394),
 16. Ranschburg J. (1993). Lęk, gniew, agresja. Warszawa: Wyd. WSiP.
 17. Majchrzyk Z. (2004). Nieletni, młodociany, dorośli zabójcy i mordercy. Warszawa: Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurobiologii.
 18. Ostrowska K. (1981). Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych: analiza kryminologiczna. Warszawa: PWN.
 19. Ostrowska K., Wójcik D. (1986). Teorie kryminologiczne. Warszawa : ATK.
 20. Ostrowska K. (1981).Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych: analiza kryminologiczna. Warszawa: PWN.
 21. Podgórecki A. (1969). Patologia życia społecznego. Warszawa: PWN.
 22. Pospiszyl K. (1973). Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży. Warszawa: PWN.
 23. Stanisz A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl, Tom. 1 Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft.
 24. Szewczyk M., Ciesielska M. (2010). Podstawy statystyczne badań marketingowych. Opole: Politechnika Opolska.
 25. Tyszkiewicz L. (1986). Kryminologia: zarys systemu. Katowice: UŚ.
 26. Urban B. (red). (1998). Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków: UJ.
 27. Urban B., Stanik J. (2007). Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. Warszawa: PWN.
 28. Żyta M. (2014). Nieletni i młodociani przestępcy. Studencki Serwis Rozwoju, Katowice.
 29. §2. Zarządzenia nr 590 KGP z dnia 24 października 2003 roku.
 30. COPS. (2013). Pobrane z http://www.popcenter.org/tools/PDFs/Understanding_Theft_Hot_Products.pdf].