Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tematyka niniejszego artykułu dotyczy bezpieczeństwa w transporcie w kontekście szeroko ujmowanych wyzwań współczesności. W opracowaniu dokonano charakterystyki wpływu transportu na poszczególne rodzaje bezpieczeństwa. Do analizy wybrano bezpieczeństwo ekologiczne, personalne i ekonomiczne.  Celem tego artykułu jest próba syntetycznego rozwiązania problemu bezpieczeństwa w transporcie, z uwzględnieniem kilku wybranych obszarów tego bezpieczeństwa. Uwzględnione zostaną wybrane rodzaje bezpieczeństwa: ekologiczne, osobiste i ekonomiczne. To właśnie przed transportem stawiane są nowe wyzwania, które będą w przyszłości wpływać na poziom bezpieczeństwa. Dziś najważniejsze dla otoczenia jest zabezpieczenie wszelkich części infrastruktury zarówno punktowej jak i liniowej tak, aby proces przemieszczania odbywał się bez jakichkolwiek nieprawidłowości które w konsekwencji mogły by doprowadzić do uszczerbku zdrowia a nawet utraty życia ludzkiego.

Słowa kluczowe

transport bezpieczeństwo ekologiczne bezpieczeństwo personalne bezpieczeństwo ekonomiczne

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Aleksandrowicz, T. (2008). Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 2. Bartniczak, B. (2013). Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. In: M. Michałowska (Ed.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie (pp. 155–163). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Bąkowski, W. (2010). W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskiej komunikacji zbiorowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 628(13), 219–230.
 4. Bednarz, K. (2010). Znaczenie bezpieczeństwa w transporcie pasażerskim i jego wpływ na rozwój regionów. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, 600(10), 31–40.
 5. Bentkowska-Senator, K., Kordel, Z., Waśkiewicz, J. (2012). Polski transport samochodowy: rynek – koszty – ceny. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Transportu Samochodowego.
 6. Brzustewicz, P. (2013). Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XL 2013, 413(11), 85–96.
 7. Chakuu, S., Kozłowski, P., Nędza, M. (2012). Podstawy transportu lotniczego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 8. Commission Regulation. (2010). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 055 ze zm.).
 9. Cymerski, J. (2013). Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Pułtusk: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 10. Jałoszyński, K. (2002). Współczesne zagrożenie terroryzmem powietrznym, kierunki przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania mu oraz walki z tym zjawiskiem. In: A. Doraczyńska, D. Strasburger (Eds.), Bezpieczne niebo (Konferencja naukowa, Warszawa 10 września 2002, pp. 29-43). Warszawa: Wydawnictwo Akadami Obrony Narodowej.
 11. Jeż, M. (2009). Transport lotniczy a zrównoważony rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa.
 12. Kiperska-Moroń, D., Krzyżaniak S. (2009). Logistyka. Poznań: Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania.
 13. Krawczyk, S. (2011). Logistyka. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 14. Liedel, K. (2003). Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Jurysta.
 15. Margherita, A., Elia G., Secundo G., Passiante G. (2012). Sustainable Mobility: An Integrative Framework and Its Application for New Service Design. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 11(1), 31–49. DOI: https://doi.org/10.1386/tmsd.11.1.31_1
 16. Merski, J. (2002). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 17. Pietraś, M. (1996). Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 18. Pillar, P. R. (2001). Terrorism and U.S. Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press.
 19. Sustainable Development Indicators. Theme 7: Sustainable Transport. Accessed: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/eu-sds/sustainable-transport [30.09.2019].
 20. Urbanek, A. (2013). Psychologiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa. W: M. Stefański (Ed.), Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena działań Policji w percepcji mieszkańców (pp. 28–50). Słupsk: Wydawnictwo Szkoła Policji.