Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł opisuje priorytety rozwoju organizacji i narzędzi dydaktyki w obszarze nauk o bezpieczeństwie (security studies). Nauki o bezpieczeństwie są dyscypliną względnie nową, bazującą na integracji tradycji naukowych wiedzy wojskowej, nauk politycznych, pedagogiki i innych. Dopiero od niedawna na lokalnym rynku pojawiły się kompleksowe podręczniki dla studentów i wykładowców tej dziedziny wiedzy. Autor przygląda się lokalnym oraz wiodącym światowym publikacjom dydaktycznym w security studies i poszukuje dobrych praktyk w obszarze sposobów kształcenia na gruncie specyficznych doświadczeń Europy Wschodniej. Analiza została dokonana na gruncie teorii organizacji uczącej się.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo wiedza zarządzanie podręcznik profesjonalizacja organizacja ucząca się

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Aleksandrowicz, T. (2014). Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.
 2. Balcerowicz, B. (2010). Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny. Warszawa: Scholar.
 3. Bauman, Z. (2006), Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 4. Baylis J., Wirtz, J., Gray, C., Cohen, E. (2009). Strategia we współczesnym świecie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Buzan, B. (1993). People, States and Fear. The National Security Problem in International Relations. Brighton: Wheatsheaf.
 6. Cieślarczyk, M. (2009). Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 7. Collins, A. (Ed.). (2019). Contemporary Security Studies. Oxford: Oxford University Press.
 8. Czaputowicz, J. (2013). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Daniluk, P. (2015). Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna. Warszawa: Difin.
 10. Dennett, D. (2015). Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Kraków: Copernicus Center Press.
 11. Drucker, P. (1998). W kierunku organizacji nowego typu. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Organizacja przyszłości (s. 17-24). Warszawa: Business Press.
 12. Dunn Cavelty M., Balzaq T. (2017). Routledge Handbook on Security Studies (2nd edition). London & New York: Routledge. Taylor & Francis.
 13. Galtung, J. (1985). Twenty Five Years of Peace Research. Ten challenges, and some responses. Journal of Peace Research, 22(2), 141–158. DOI: https://doi.org/10.1177/002234338502200205.
 14. Galtung, J., Jacobsen, C.G. (Eds.). (2000). Searching for Peace. The road to transcend. London: Pluto Press.
 15. Gierszewski, J. (2013). Bezpieczeństwo społeczne: studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.
 16. Grochowski, L., Letkiewicz, A., Misiuk, A. (red.). (2011). Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. T. 1–2. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 17. Grocki, R. (2012). Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Warszawa: Difin.
 18. Gromek, P. (2015). Elementy teorii decyzji. W kierunku bezpieczeństwa. Warszawa: SGSP.
 19. Gryz, J., Podraza, A., Ruszel, M. (2018). Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Harari, Y. N. (2018). Homo Deus. Krótka historia jutra. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 21. Hofreiter, L. (2013). Wstęp do studiów bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo KAFM.
 22. Hough, P., Malik, S., Moran, A., Pilbeam, B. (Eds.). (2015). International Security Studies, Theory and Practice. New York & London: Routledge. Taylor & Francis.
 23. Hughes, Ch. W., Yew Meng, L. (2011). Security Studies. A Reader. New York & London: Routledge. Taylor & Francis.
 24. Jarmoszko, S. (2015). Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 25. Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 26. Kitler, W., Skrabacz A. (2010). Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej.
 27. Kolodziej, E. (1992). Renaissance in Security Studies? Caveat Lector! International Studies Quarterly, 36(4), 421–438. DOI: https://doi.org/10.2307/2600733.
 28. Kolodziej, E. (1999). Security Studies for the Next Millennium: Quo Vadis? Contemporary Security Studies, 20(3), 18-38. DOI: https://doi.org/10.1080/13523269908404229.
 29. Korzeniowski, L. (2017). Podstawy nauk o bezpieczeństwie (Wydanie 2). Warszawa: Difin.
 30. Kośmider, T., Kitler, W., (red.). (2017). Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna. Warszawa: Difin.
 31. Kośmider, T. (2018). Bezpieczeństwo państwa polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń. Warszawa: Difin.
 32. Koźmiński, A.K. (2008). Wstęp. W: D. Jemielniak, A.K. Koźmiński. Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 33. Koziej, S. (2009). Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 34. Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, 18(2), 19–39.
 35. Księżopolski, K.M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Elipsa.
 36. Kuhn, T. (1985). Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 37. Kuźniar, R. (2006). Polityka i siła. Zarys studiów strategicznych. Warszawa: Scholar.
 38. Kuźniar, R., Balcerowicz B. i in. (2012). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Warszawa: Scholar.
 39. Leszczyński, M. (2009). Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego.
 40. Misiuk, A. (2012). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 41. Misiuk, A. (2013). Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa: Difin.
 42. Misiuk, A. (2018). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Historia i Polityka, 23, 9–19. DOI: https://doi.org/10.12775/HiP.2018.001.
 43. Mickiewicz, P. (2018). System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw (Wydanie 2). Warszawa: Difin.
 44. Noordegraaf, M. (2012). The making of professional public leaders. W: Ch. Teelken, E. Ferlie, M. Dent (Eds.), Leadership in the public sector. Promises and Pitfalls. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 45. Nowak, E., Nowak, M. (2011). Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.
 46. Parafianowicz, R. (2019). Operational Warfare in War College and War Studies University, Kwartalnik Bellona, 697(2), 17–29. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3624.
 47. Pawłuszko, T. (2018). Kierunki badań w światowych studiach nad bezpieczeństwem. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(2), 177-194. DOI: https://doi.org/10.34862/rbm.2018.2.14.
 48. Pawłuszko, T. (2019). Geneza studiów strategicznych jako rdzenia programu badań nad bezpieczeństwem. De Securitate et Defensione. O bezpieczeństwie i obronności, 5(1), 72–95. DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.06.
 49. Pieprzny, S. (2014). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 50. Piwowarski, J., Gierszewski, J. (red.). (2018). W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
 51. Polak, A., Joniak, J. (2014). Sztuka wojenna. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 52. Polcikiewicz, Z. (2012). Teoria bezpieczeństwa. Wrocław: WSOWL.
 53. Popper, K. (1999). Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Warszawa: PWN.
 54. Raczkowski, K. (red.). (2014). Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego: ekonomia, prawo, zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 55. Raczkowski, K., Sułkowski, Ł. (red.). (2014). Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki. Warszawa: Difin.
 56. Salter, M., Mutlu, C. (2013). Methods in Critical Security Studies. An Introduction. New York & London: Routledge. Taylor & Francis.
 57. Senge, P. (2006). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Wolters Kluwer.
 58. Sienkiewicz, P., (red.). (2010). Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 59. Sienkiewicz, P. (red.). (2015a). Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Warszawa: PTE.
 60. Sienkiewicz, P. (2015b). Bariery metodologiczne w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym. W: W. Kitler, T. Kośmider (red.). Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego (s. 34–49). Warszawa: Difin.
 61. Sienkiewicz-Małyjurek, K., Krynojewski F. (2010). Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 62. Soroka, P. (2015). Bezpieczeństwo energetyczne. Warszawa: Elipsa.
 63. Stachowiak, Z. (2012). Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa: ujęcie instytucjonalne. Warszawa: AON.
 64. Stańczyk, J. (2017). Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 65. Steele, B. (2008). Ontological Security in International Relations. Self-Identity and the IR State. New York & London: Routledge. Taylor & Francis.
 66. Stelmach, J. (2016). Instytucje bezpieczeństwa narodowego. Wrocław: WSOWL.
 67. Sulowski, S. (red.). (2015). Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Toruń: Adam Marszałek.
 68. Sulowski, S., Brzeziński M. (red.). (2014). Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa. Warszawa: Elipsa.
 69. Ścibiorek, Z., Zamiar, Z. (red.). (2016). Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Toruń: Adam Marszałek.
 70. Trachtenberg, M. (1989). Strategic Thought in America 1952–1966. Political Science Quarterly, 104(2), 301–334. DOI: https://doi.org/10.2307/2151586.
 71. Ullman R. (1983). Redefining Security. International Security, 8, 1, 129–153. DOI: https://doi.org/10.2307/2538489.
 72. Wallensteen, P. (2011). Peace research. Theory and practice. London & New York: Routledge. Taylor & Francis.
 73. Walt, S.M. (1991). The Renaissance of Security Studies. International Studies Quarterly, 25(2), 211–239. DOI: https://doi.org/10.2307/2600471.
 74. Wawrzusiszyn, A. (2015). Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie. Warszawa: Difin.
 75. Williams, P. McDonald, M. (2017). Security Studies. An Introduction. New York & London: Routledge. Taylor & Francis.
 76. Wissema, J. G. (2009). Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Wrocław: Zante.
 77. Wiśniewski, B. (2013). System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 78. Wołejszo, J.A., Jakubczak, R. (red.). (2013). Obronność. Teoria i praktyka. Warszawa: Bellona.
 79. Wróblewski, R. (2011). Przedmiot i metoda nauki o bezpieczeństwie narodowym. W: P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.). Metodologia badań bezpieczeństwa (t. 2, s. 71-86). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 80. Wróblewski, R. (2017). Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach.
 81. Zajas, S. (2010). Nauki wojskowe a nauki o bezpieczeństwie i obronności. W: P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.). Metodologia badań bezpieczeństwa (t. 1, s. 9-15). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 82. Zalewski, S. (2010). Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 83. Zalewski, S. (2012). W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie. W: P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.). Metodologia badań bezpieczeństwa (t. 3, s. 31-46). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 84. Zarycki, T., Warczok, T. (2016). Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Scholar.
 85. Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Zeszyty Naukowe AON, 1, 7–22.
 86. Zięba, R. (red.). (2018). Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Warszawa: Poltext.
 87. Żukrowska, K. (red). (2010). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. Warszawa: IUSatTAX.